ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1441 พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของบุคลากรด้านสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ = Health behavior and nutritional status of health personnels at Health Promotion Hospital, Chiang Mai Province / ปรมินทร์ อ่อนมณี / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่
โภชนาการ -- เชียงใหม่
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
1442 พลวัตและผลกระทบจากการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนและพื้นที่โดยรอบ พ.ศ. 2526-2553 = Dynamic and effects of agricultural and industrial development in Lamphun Province : a case study of Lamphun Indstrial Park and vicinity areas B.E. 2526-2553 / กุลวิวัฒน์ เงาคำ / 2554 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ลำพูน
นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน
ลำพูน -- ภาวะสังคม
1443 พัฒนาการของโครงข่ายการขนส่งและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตชานเมือง: กรณีศึกษาชานเมืองเชียงใหม่-แม่โจ้ = Development of transportation network and suburban land-use changes : a case study of Chiang Mai-Maejo urban fringe / ปนัดดา พาณิชยพันธุ์ / 2554 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
การขนส่ง -- เชียงใหม่
1444 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆส่วนตัว = E-commerce on private cloud computing / เขมวดี เฉลียว / 2554 /Full Text
Subject
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์
1445 พืชอาหารหรือพืชพลังงาน ? ยุทธวิธีการดำรงชีพขอเกษตรกรในที่ราบสูงโคราช = Food or fuel crops? livelihood strategies of farmers in Korat Plateau / คมสัน ศรีบุญเรือง / 2554 /Full Text
Subject
อ้อย
เกษตรกร -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1446 พื้นที่ของอารมณ์ความรู้สึก = Space of Emotion / กมล ตามสีวัน / 2554 /Full Text
Subject
ภาพเขียน
ความคิดสร้างสรรค์
ทัศนศิลป์
1447 ฟ้อนผีพิธีกรรมแห่งศรัทธาล้านนา = Spirit dance : ritual of Lanna faith / วิทยา พลวิฑูรย์ / 2554 /Full Text
Subject
การรำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผี -- ไทย (ภาคเหนือ)
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
1448 ฟังก์ชันเคอร์ลสำหรับการจำแนกชนิดของข้อมูลสายลำดับโดยวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน กรณีศึกษาการจำแนกชนิด ฮิวแมน ลิวโคไซต์ แอนติเจน = Kernal function for classification of sequential data using support vector machines : a case study of human Leukocyte antigen classification / ภานุวัฒน์ เมฆะ / 2554 /Full Text
Subject
โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
การปะมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1449 ภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ในสื่อหนังสือพิมพ์ = Leadership image of general Sonthi Boonyaratkalin in newspaper / หงษา อินทนนท์ไชย / 2554 /Full Text
Subject
สนธิ บุญยรัตกลิน, 2489-
ผู้นำทางการเมือง
หนังสือพิมพ์
1450 ภาพลักษณ์บริการและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของคอตโต้สตูดิโอ จังหวัดเชียงใหม่ = Brand image and satisfaction of customers towards COTTO STUDIO Chiang Mai / เยาวภาพันธุ์ ยุชมภู / 2554 /Full Text
Subject
คอตโต้สตูดิโอ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ภาพลักษณ์องค์การ
1451 ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของชาวเขา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Depression and factors related to depression among hill tribe people, Ban Hong district, Lamphun province / กาญจนา เทพมาลัย / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
1452 ภาวะผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตามการรับรู้และตามความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Leadership of the sub-district and village headman according to the perception and expectations of people in Sanpatong district, Chiang Mai province / จินัชญา วงค์ชมภู / 2554 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ
กำนัน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
ผู้ใหญ่บ้าน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
1453 ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ในองค์กรสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 = Desirable leadership in the organizations under Public Relation Region 3 / มัณฑนา อาษากิจ / 2554 /Full Text
Subject
ผู้นำ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
1454 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส = Nutritional status and food consumption behaviors of HIV- Infected persons receiving antiretroviral drug therapy / นันทวรรณ วังแสง / 2554 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- โภชนาการ
อาหาร -- แง่โภชนาการ
1455 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วย ไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Nutritional status and food consumption behaviors in chronic renal failure patients receiving hemodialysis / จีรภา ฆะปัญญา / 2554 /Full Text
Subject
ไตวายเรื้อรัง -- ผู้ป่วย -- โภชนาการ
ไตวายเรื้อรัง -- โภชนบำบัด
1456 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตและการแปรรูปผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติในตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Indigenous knowledge for naturally Dyed Cotton frebic production and process using in Ban Tan Sub-districtict, Hot district, Chiang Mai province / นงนุช ใจแน่น / 2554 /Full Text
Subject
ผ้าฝ้าย -- ฮอด (เชียงใหม่)
ผ้าฝ้าย
สีย้อมและการย้อมสี
ผ้า -- การผลิต
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เชียงใหม่
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
1457 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการ ระบบการปลูกกล้วยน้าว้าในลุ่มน้าขนาดเล็ก: กรณีศึกษาบ้านน้าต๊ะ ตำบลน้าหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ = Local wisdom and science knowledge in managing the cultivation system of musa sapientum in sub-watershed: a case study of Nam Ta Village, Nam Man Sub-district, Tha Pla District, Uttaradit Province / จรรยารักษ์ นามเมือง / 2554 /Full Text
Subject
กล้วย -- การปลูก
กล้วยน้ำว้า
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
1458 มาตรการทางกฎหมายต่อการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนที่กระทาผิดได้รับการศึกษาทางศีลธรรม : กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Legal framework for enhancing moral education of juvenile offenders : a case study in Chiang Mai province / ตรีเพชร หลงสีดา / 2554 /Full Text
Subject
เยาวชน -- พฤติกรรม
เด็กกับศีลธรรมจรรยา
เยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา
เยาวชน -- เชียงใหม่
1459 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งยาวกับชุมชนบ้านหนองไซ = Users and gratifications of Thai dramatic television program of Lao people / ทินกฤต นุตวงษ์ / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ทรัพยากรป่าไม้
1460 มายาคติจากเครื่องรางของขลังไทย = Mythologies of the Thai amulet / ทินกร นุกูล / 2554 /Full Text
Subject
เครื่องรางของขลัง -- ไทย
ความเชื่อ -- ไทย
พุทธศาสนา -- แง่จิตวิทยา
ภาพถ่ายอินสตอลเลชั่น


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81