ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1421 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการจากร้านสะดวกซื้อในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers behavior in purchasing goods and services from convenience stores in Saraphi District, Chiang Mai Province / พงศ์ปณต มังฆะรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การซื้อสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ -- เชียงใหม่
1422 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้ประกันรถยนต์ชั้น 1 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' behavior to choose insurance type one, in Mueang District, Chiang Mai Province / ก้องเกียรติ บำบัดสรรพโรค / 2554 /Full Text
Subject
ประกันรถยนต์ -- เชียงใหม่
ประกันภัย -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1423 พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อผลิตภัณฑ์บรรเทา อาการเมาค้าง = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District towards buying hangover recovery products / ณัฐตุล เรืองรังษีรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- พฤติกรรม
ผลิตภัณฑ์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค
1424 พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อสินค้าผ่านแคตตาล็อก = Behavior of consumers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards purchasing products throducts through catalogs / จุฬาพร กุลราช / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สินค้า -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1425 พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ = Behavior of customers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards using car care services / เพทาย เมืองมา / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1426 พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการบริโภค ผลิตภัณฑ์ปรุงรสสำเร็จรูป = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District Towards Consuming Instant Seasonings / พรรณทิพา ฤกษ์ลัดดาพรรณ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เขียงใหม่
เครื่องปรุงรส
1427 พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันสุขภาพ = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District towards buying health insurance / ทัชชา เอื้องไพโรจน์ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
1428 พฤติกรรมของผู้หญิงวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการคลีนิกเสริมความงาม = Buying behavior of working women in Mueang Chiang Mai district towards using services of cosmetic clinics / วราภรณ์ คงรอด / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การเสริมสวย
1429 พฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในทารก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Maternal behavior in preventing infant diarrhea, Lao People's Democratic Republic / ดาราสุข คำลุนวิไลวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Diarrhea -- prevention & control -- Lao
Diarrhea, infantile
1430 พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากกับสถาบันการเงิน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Customers' behavior of choosing deposit services with financial institutions in Mueang District, Lampang Province / พงศธร จำนงศิตธรรม / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- ลำปาง
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
เงินฝากธนาคาร -- ลำปาง
1431 พฤติกรรมทางด้านการตลาดลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Market conduct of longan in Chiang Mai and Lamphum Provinces / ศิริกานดา ยะคำ / 2554 /Full Text
Subject
ลำไย -- การตลาด -- เชียงใหม่
ลำไย -- การตลาด -- ลำพูน
ลำไย -- แง่เศรษฐกิจ
1432 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวอำเภอสวนฝึ้ง จังหวัดราชบุรี = Tourism behavior of Thai tourist in Amphor Suanpeung, Changwat Rajchaburi / สิทธิโชค จิตต์ประสงค์ / 2554 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
พฤติกรรมผู้บริโภค
ราชบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1433 พฤติกรรมในการชำระหนี้ของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior customer's dept Payment in education loan of Krung Thai Bank Public Company Limited in Chiang Mai Province / เอื้อมดาว เอกะสิงห์ / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การกู้ยืม
หนี้
การศึกษา -- เชียงใหม่
1434 พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าเฉพาะในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards purchasing house brand products at hypermarkets / จารุมาศ โต๊ะถม / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านค้าปลีก
1435 พฤติกรรมผู้บริโภคน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทานใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards ready-made chili paste in Mueang Chiang Mai District / สุพรรณิการ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำพริก
1436 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior in using movie theatre service in Amphoe Mueang Chiang Mai / พวงผกา ออมทรัพย์ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โรงภาพยนตร์ -- เชียงใหม่
การตลาด
1437 พฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 = Transformational leadership behavior of small-sized educational institution administrators, Lamphun Primary Educational Service Area 1 / มนูญ พรมรักษา / 2554 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ภาวะผู้นำทางการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
ผู้บริหารโรงเรียน -- พฤติกรรม
1438 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง = Behavior and satisfaction for Visiting Thai Elephant Conservation Center, Lampang Province / จตุพร ณ จันตา / 2554 /Full Text
Subject
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
นักท่องเที่ยว
ช้าง -- ไทย
ลำปาง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1439 พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการตู้เอทีเอ็มของบมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Behavior and satisfaction of Customers Using Krungthai Banks ATM in Mueang District, Lampang Province / อรุณี ใจคำ / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- ลำปาง
เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ -- ลำปาง
พฤติกรรมผู้บริโภค
1440 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารประเภทหมูจุ่มในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and factors affecting the consumption of Moo Jum food in the Mueang District, Chiang Mai Province / ปฐวี ปฤษณภาณุรังษี / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
หมูจุ่ม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81