ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1401 พฤติกรรมการดูแลตนเองและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ในแขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Self-care behaviors and well-being of the Elderly with Diabetes Mellitus in Savannakhet Province, Lao People's Democratic Republic / เพชรมณี สุวรรณมาลี / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Diabetes mellitus -- in old age
Self care
1402 พฤติกรรมการถือบัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในเขตตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Credit card holding customers behavior of Commercial Banks in Tumbon Bandu, Mueang District, Chiang Rai Province / พชนัย อุ่นตาคำ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
บัตรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงราย
1403 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยววัยรุ่นไทยในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Travelling behavior of young thai tourists in Pai district, Mae Hong Son province / บงกชรัตน์ ยศถาวร / 2554 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
พฤติกรรมผู้บริโภค
1404 พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองภาคเหนือในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of the Northern Thai food consumption in Mueang District, Chiang Mai Province / ศิวพร ฟูเกริกเกียรติ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม -- เชียงใหม่
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
1405 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการซื้อนิตยสารบันเทิงของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Media exposure and purchasing behaviors of consumers towards entertainment magazines in Mueang Chiang Mai District / สุพิมพรรณ เม็งขาว / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
วารสาร
สื่อมวลชน
1406 พฤติกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ = Surveillance Behavior and Prevention of Influenza Among Long Hospital Staff, Long District, Phrae Province / วีระชัย ชัยวรรณธรรม / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลอง
ไข้หวัดใหญ่ -- การป้องกันและควบคุม
โรงพยาบาล -- แพร่
การเฝ้าระวังโรค -- แพร่
1407 พฤติกรรมการฟังเพลงสมัยนิยมเกาหลีและความชื่นชมสินค้าเกาหลีของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Korean popular song listening behavior and preferences of Korean products among teenagers in Chiang Mai province / พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ / 2554 /Full Text
Subject
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
วัยรุ่น -- พฤติกรรม
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
เพลง -- เกาหลี
สินค้า -- เกาหลี
1408 พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Tutorial learning behavior of students in upper secondary schools in Mueang Chiang Mai district / บุษรา จันต๊ะภา / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การสอนเสริม
นักเรียนมัธยมศึกษา
1409 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Tour programs selection behavior of Thai Tourists in Vientiane, the Lao people's Democratic Republic / อุ่นเฮิอน พะราชโยทา / 2554 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
นักท่องเที่ยว -- ไทย -- พฤติกรรม
ลาว -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1410 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavioral in choosing of golf court service in Chiang Mai Province / ศิริวัฒน์ บุญเชื้อ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สนามกอล์ฟ -- เชียงใหม่
1411 พฤติกรรมการเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.ของผู้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ = The Private car travellers' behavior in Choosing PTT Petrol Stations on the Route Between Bangkok and Chiang Mai / สุรชัย สังข์ศรีแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
สถานีบริการน้ำมัน ปตท.
น้ำมันเชื้อเพลิง
1412 พฤติกรรมการออมเงินของบุคลากรในวิทยาลัยนครราชสีมา = Saving behavior of staffs in Nakhon Ratchasima college / ใจเดียว โกมลเพชร์ / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาลัยนครราชสีมา -- พนักงาน
การประหยัดและการออม
บุคลากรทางการศึกษา -- นครราชสีมา
1413 พฤติกรรมของข้าราชการสตรีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าฝ้ายพื้นเมือง= Behavior of female government officers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing finished local cotton garments / จิราภรณ์ บุญหลี / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
สตรี
ผ้าฝ้าย -- เชียงใหม่
1414 พฤติกรรมของคนวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเครื่องสําอางออนไลน์ = Behavior of working aged people in Mueang Chiang Mai district towards online cosmetic purchase / เสาวนีย์ ใจมูล / 2554 /Full Text
Subject
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค
1415 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจองที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ทางอินเตอร์เน็ต = Behavior of Thai tourists towards internet reservation for accommodations in Chiang Mai Province / สุรวนี เชื้อครุฑ / 2554 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
ที่พักนักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
1416 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้บริการคุ้มขันโตกจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of Thai tourists towards using services of Khum Khantoke Chiang Mai Province / จิรัฐิพร สุกันทา / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ขันโตก
คุ้มขันโตก (เชียงใหม่)
นักท่องเที่ยว -- ไทย -- พฤติกรรม
1417 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงในจังหวัดเชียงใหม่ = Thai tourists behavior for Visiting San Kamphaeng Hot Spring in Chiang Mai Province / อธิป เหลี่ยวรุ่งเรือง / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
นักท่องเที่ยว -- ไทย
น้ำพุร้อน -- เชียงใหม่. อำเภอสันสันกำแพง
1418 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการรีสอร์ตในจังหวัดกาญจนบุรี = Thai tourist behavior in selecting a resort in Kanchanaburi Province / กฤษณี กาญจนอโนทัย / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยว -- ไทย
1419 พฤติกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการใช้งานเครือข่ายไร้สายจัมโบ้เน็ต = Behaviors of Chiang Mai University undergraduate students towards using the Jumbo Net wireless network / จริยา ลิ้มจีระจรัส / 2554 /Full Text
Subject
ระบบสื่อสารไร้สาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
1420 พฤติกรรมของผู้บริโภคชายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า = Behavior of male consumers in Mueang Chiang Mai District toward buying facial skin care products / วสันต์ จันทรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ใบหน้า -- การดูแลและสุขวิทยา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81