ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1381 ผลของโอโซนต่อการควบคุมเอทิลีนเพื่อยีดอายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง = Effects of ozone on ethylene controlling to extend storage life of mango fruit cv. nam dok mai si thong / พรพรรณ จำปา / 2554 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง -- การเก็บและรักษา
โอโซน
1382 ผลจากการอ่านวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมกันคิดร่วมกันซิปปาโมเดลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = The effects of analytical thinking skill from using cooperative Learning (NHT) with CIPPA model of Mathayom Suksa 4 students / พรสุดา อินทร์สาน / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
การอ่าน -- กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1383 ผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมในสภาพแอโรบิก = Yield and quality of aromatic rice grown aerobically / อรรถพล เขียวแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
ข้าวหอม -- คุณภาพ
ข้าว -- คุณภาพ
1384 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการความรู้ = Learning achievement in mathematics and motivationfor knowledge sharing of Mathayom Suksa 2 students learning through knowledge management activities / สิริสรณ์ สิทธิรินทร์ / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา
การจัดการความรู้
1385 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอินเทอร์แอคทีฟ = Science learning achievement on earth change process of Mathayom Suksa 4 Students taught through inquiry approach with Interactive Whiteboard / พรรณี ประวัง / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โลก
นักเรียนมัธยมศึกษา
1386 ผลสำเร็จในการรักษาฟันกรามน้ำนมแบบพัลพ์โพโตมีระหว่างการใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์และฟอร์โมครีซอล = Success rate in pulpotomy treatment of primary molars between using sodium hypochlorite and formocresol / สินี เชาวรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
ฟันกราม
ฟันน้ำนม
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
1387 ผู้หญิงงวนกับการเมืองของความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ใน ส.ป.ป. ลาว = Nguon Women and politics of ethnic relations in Lao PDR. / สาลิกา บดสะบาง / 2554 /Full Text
Subject
สตรี -- ลาว
ชาติพันธุ์วิทยา
1388 ผู้หญิงม้งชายขอบ : การเปิดพื้นที่และการเพิ่มพลังต่อรองความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเพศในบริบทข้ามถิ่น = Marginal Hmong women: space-making and empowerment of gender power relations in translocal context / เสาวณีย์ น้ำนวล / 2554 /Full Text
Subject
สตรีชาวเขา
เพศ
ม้ง
1389 แผนการตลาดและการโฆษณาตัวเองของบริษัทตัวแทนโฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่ = The Marketing plan and self advertising of advertising agencies in Chiang Mai Province / สุธิชา ภิรมย์นุ่ม / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
การโฆษณา
1390 แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน= Economically and socially optimal production plan, in Pra Bath Huay Tom Royal Project Development Center, Li district, Lamphun province / กิจมลเทียน สละเต็ม / 2554 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
พืชเศรษฐกิจ
โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
พืชเศรษฐกิจ -- ลี้ (ลำพูน)
1391 แผนการผสมพันธุ์ที่เหมาะสมของประชากรโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ = Optimum breeding plans of dairy cattle population in Chiang Mai province / ภาคภูมิ กิติเงิน / 2554 /Full Text
Subject
โคนม -- การขยายพันธุ์
โคนม -- เชียงใหม่
1392 ฝันแฝงในจินตนาการ = Latent dream in imagination / พลอย กาสม / 2554 /Full Text
Subject
ศิลปะสื่อผสม
ทัศนศิลป์
จินตนาการ
1393 พฤติกรรมการใช้จ่ายและการบริโภคของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Spending and consuming behavier of people in Pong Yang Khok Municipality, Amphoe Hang Chat, Changwat Lampang / ประหยัด แลสันกลาง / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
ประชาชน -- ลำปาง -- พฤติกรรม
บริโภคนม
1394 พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Teenager behavior in using services of beauty clinics in Mueang Chiang Mai district / ศักดา ดีคำป้อ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สถานพยาบาล
สุขภาพกับความงาม
วัยรุ่น
1395 พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาบน้ำ ตัดแต่งขนสุนัข ของเจ้าของสุนัข ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Dog owner behavior towards selecting dog's grooming services in Amphoe Mueang Chiang Mai District / สุพรรณี สุริยะ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านสัตว์เลี้ยง -- เชียงใหม่
สุนัข -- การดูแล
สุนัข -- เชียงใหม่
1396 พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อธุรกิจจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior on using business loan service from the Kasikorn Bank Public company limited of the agro-industrial entrepreneur in Chiang Mai Province / ชินรัตน์ วัชวงษ์ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สินเชื่อธุรกิจ
1397 พฤติกรรมการซื้อกาแฟผงสำเร็จรูปของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Purchasing behaviours of consumers towards instant coffee in Mueang Chaing Mai District / อัษฎางค์พร ฟองมณี / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
กาแฟ -- การจัดซื้อ
1398 พฤติกรรมการซื้อขนมไทยของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer purchasing behavior towards Thai sweets in Mueang Chiang Mai district / พัทธนันท์ พิทาคำ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ขนม -- ไทย
ขนม -- การจัดซื้อ
1399 พฤติกรรมการซื้อของขวัญของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of Chiang Mai undergraduate students towards gift purchasing / สุลักษณ์ ธีระวัฒน์สกุล / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- พฤติกรรม
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ของขวัญ
1400 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัขในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior of dog owners towards purchasing products for dogs in Mueang Chiang Mai District / พิมพิกา ไชยปัญญา / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สุนัข -- การดูแล
สุนัข -- การเลี้ยง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81