ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ในรายวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Using Davies' practical skill instructional model in basic network system courses, Sankamphaeng Technical College, Chiang Mai Province / นัฐพล สุขเสาร์ / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
การศึกษาทางอาชีพ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาทางอาชีพ -- การศึกษาและการสอน
122 การใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ในการอ่าน = Using the problem-based learning model to motivate analytical thinking in reading / ประกายมาศ ทองหมื่น / 2554 /Full Text
Subject
การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
ภาษาไทย -- การอ่าน
123 การใช้รูปแบบการสอนแบบแคทส์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Using the CATS teaching model to develop the abilities of analytical thinking in reading and writing Thai language of Mathayom Suksa 1 students / พิมพิมล จันต๊ะวงค์ / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
124 การใช้เรื่องขำขันเพื่อส่งเสริมความเข้าใจความหมายโดยนัยและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Using jokes to promote understanding of implicature and creative english writing ability of undergraduate students / ทิพย์วารี เรืองแจ่ม / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักศึกษา -- นครสวรรค์
125 การใช้และความพึงพอใจต่อการรับชมละครโทรทัศน์ไทยของประชาชนลาว = Users and gratifications of Thai dramatic television program of Lao people / โอลำ จันทวิไล / 2554 /Full Text
Subject
ละครโทรทัศน์ไทย
ชาวลาว -- ทัศนคติ
126 การใช้วิธีการสอนแบบตรงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียนที่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ = Use of Direct Instruction for Promoting English Reading Comprehension and Motivation of a Student with Learning Disability / ปนัดดา ปานะนิล / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
127 การใช้วิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฟ้าใส จังหวัดเชียงใหม่ = Using role playing teaching method to promote disciplines of Prathom Su ksa 2 Students, Blue Skies School, Chiang Mai Province / ขวัญชีวา อ่วมชีพ / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนฟ้าใส
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- วินัย
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
128 การใช้สมาธิแบบอานาปานสติเพื่อการจัดการความตึงเครียดของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา = Using anapanasati meditation to cope with tension of nursing students, Phayao University / ณัฐพร ขวัญคง / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพะเยา. คณะพยาบาลศาสตร์ -- นักศึกษา
ความเครียด
สมาธิ
อานาปานสติ
129 การใช้สารเคมีในการเกษตรและปัญหาสุขภาพของชาวสวนลำไยในตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Agrochemical use and health of longan growers in Doi Lo subdistrict, Doi Lo district, Chiang Mai province / นินา ยุรยาตร์สัมพันธ์ / 2554 /Full Text
Subject
สารเคมีทางการเกษตร
ชาวสวน -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
สวนลำไย
130 การใช้สินเชื่อการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์นิคมนาคอเรือ จำกัด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Agricultural credit use of Nakorua land Settlement Cooperatives, Ltd.s Members, Hot District, Chiang Mai Province / ธนวัฒน์ เปล่งผึ่ง / 2554 /Full Text
Subject
สินเชื่อเกษตร -- ฮอด (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- ฮอด (เชียงใหม่)
สมาชิกสหกรณ์นิคมนาคอเรือ จำกัด
131 การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using printed media to develop the critical thinking of Prathom Suksa 5 students / พิศมัย ดวงบุรงค์ / 2554 /Full Text
Subject
การคิดและความคิด
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
นักเรียนประถมศึกษา
132 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Using good governance in school adminstration, Chiang Khong District, Chiang Rai Province / วิวน ตะนะ / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร
ธรรมรัฐ
การศึกษา -- การบริหาร
133 การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง = Using learning resources for instructional provision of Thungkwawwitayakom school, Lampang Province / นฤมล จันทร์ต๊ะฝั้น / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
โรงเรียน -- กิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียน -- ลำปาง
134 การใช้อัลเลี่ยมเทสเพื่อตรวจวัดความเป็นพันธุ์พิษของน้ำเสียจากคลองแม่ข่าและนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = The Use of allium test to investigate genotoxicity of waste water from Mae-Kha Canal and Northern Industrial Estate / ศศิธร บัวลา / 2554 /Full Text
Subject
มลพิษทางน้ำ -- เชียงใหม่
มลพิษทางน้ำ -- ลำพูน
อุตสาหกรรมภาคเหนือ
คลองแม่ข่า (เชียงใหม่)
135 การซึมผ่านของน้ำมันเบนซินในดิน 2 ชุดดินในจังหวัดเชียงใหม่โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทรเมตรี = Permeability of gasoline in 2 soil series in Chiang Mai by gas chromatographymass spectrometry / ณภัทร มังคะราช / 2554 /Full Text
Subject
น้ำมันเบนซิน
ดิน -- เชียงใหม่
136 การดำเนินการของธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Operations of massage-for-health business in Mueang Chiang Mai District / นันทวัน ธนะศรีสุธารัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
การนวด -- เชียงใหม่
ธุรกิจ
137 การดำเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างองค์การของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Operation of structural change management of Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai Province / วุฒิชัย อนันต์วิจิตร / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
138 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่สามของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Performance of internal quality assurance as a basis for the third external assessment of Thairathvittaya 33 School (Ban Thungphrao), Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / ปกรณ์ คงแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
139 การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบนพื้นที่ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ = Internal quality assurance performance of schools in Doi Ang Khang Area, Chiang Mai Province / อัญชลี อินทกาโมทย์ / 2554 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- ฝาง (เชียงใหม่)
140 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Operation of student care taking system of educational opportunity expansion schools in Muangna education quality development center, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / นพนันท์ ขัดเงางาม / 2554 /Full Text
Subject
นักเรียน -- เชียงใหม่
นักเรียน -- การดูแล
ความช่วยเหลือทางการศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81