ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1361 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการ ตนเองและระดับไขมันในเลือดของผู้สูงอายุที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ = Effects of a self-management supporting program on self- management behaviors and serum lipid level among elders with dyslipidemia / สุทธิลักษณ์ จันทะวัง / 2554 /Full Text
Subject
โคเลสเตอรอล
ผู้สูงอายุ -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
Self -- management
Cholesterol -- blood
1362 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและค่าความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง = Effects of a self-managment supporting program on self-management behaviors and blood pressure among elders with hypertension / เบญจมาศ ถาดแสง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension -- in old age
1363 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = DEffects of a self-management supporting program on self-management behaviors and hemoglobin A1C level among elders with diabetes type 2 / พัชรี อ่างบุญตา / 2554 /Full Text
Subject
ฮีโมโกลบิน
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
ผู้สูงอายุ
Diabetes mellitus -- in old age
1364 ผลของฟิล์มบางนิกเกิลออกไซด์ต่อประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงซิงก์ออกไซด์ = Effect of nickel oxide thin films on photoconversion efficiency in zinc oxide dye-sensitized solar cells / สุรัตน์ ฟูเต็มวงค์ / 2554 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง
นิกเกิลออกไซด์
เซลล์แสงอาทิตย์
1365 ผลของยาทีพอกซาลินในการลดปวดในกระต่ายภายหลังการศัลยกรรมทำหมันเพศเมีย = Analgesic effect of tepoxalin in rabbit after ovariohysterectomy / กฤตกานดา กิรติธนโอฬาร / 2554 /Full Text
Subject
ยาแก้ปวด -- วิจัย
กระต่าย -- การทำหมัน
1366 ผลของระดับแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศที่ปลูกในวัสดุปลูกไม่ใช้ดิน = Effects of calcium levels on growth and development of tomato growth in substrate culture / ธีระพงศ์ ทาหล้า / 2554 /Full Text
Subject
มะเขือเทศ -- การเจริญเติบโต
แคลเซียม
1367 ผลของระดับไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปทุมมา = Effects of nitrogen levels on growth and development and yield of Curcuma alismatifolia gagnep / ธัญญาวรรณ เรือนทิพย์ / 2554 /Full Text
Subject
ปทุมมา -- การเจริญเติบโต
ไนโตรเจน
1368 ผลของแรงกระแทกที่มีต่อความเสียหายของเมล็ดถั่วเหลือง = Effect of impact force on soybean damage / สมชาย รุ่งจิรกาล / 2554 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
แรงกระแทก
1369 ผลของวิธีการอบแห้งต่อสมบัติของหม่อนผงผสมเกสรดอกไม้ = Effect of drying methods on properties of mulberry powder added with bee pollen / กันยวิชญ์ กันจินะ / 2554 /Full Text
Subject
หม่อน -- การอบแห้ง
การอบแห้ง
1370 ผลของเวลาเก็บกักต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากต้นข้าวโพดหมัก โดยกระบวนการไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน / ชลลดา แดงประดับ / 2554 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
1371 ผลของเวลาเก็บกักต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากหัวมันสำปะหลังโดยกระบวนการไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน = Effect of retention time on biogas production from cassava by two-stage anaerobic process / สุพรรณวดี ศิริโสม / 2554 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
มันสำปะหลัง
1372 ผลของสภาวะไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อจลนพลศาสตร์และผลิตภัณฑ์ของการอบแห้งแครอทแผ่น = Effect of superheated steam conditions on kinetics and product of sliced carrot drying / จิรัสย์กริณ ตันปรียะชญา / 2554 /Full Text
Subject
แครอท -- การอบแห้ง
ผลไม้แห้ง
1373 ผลของสัณฐานวิทยาของอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทต์ขนาด นาโนต่อสมบัติของเซรามิกไบเฟสิกแคลเซียมฟอสเฟต = Effect of morphology of Hydroxyapatite nanoparticles on properties of Biphasic Calcium Phosphate ceramics / พันธุ์ระวี ศรีประภา / 2554 /Full Text
Subject
ไฮดรอกซีอะพาไทต์
วัสดุเซรามิก
วัสดุศาสตร์
1374 ผลของสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนและความชื้นที่มีต่อสมรรถนะการหมักขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยการเติมอากาศแบบแพสซีฟ = Effects of CN ratio and moisture content on performance of household organic waste composting by passive aeration / กรกนก ทรัพย์อุดม / 2554 /Full Text
Subject
ขยะอินทรีย์
ขยะ -- การหมัก
เทคโนโลยีชีวภาพ
1375 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการออกดอกนอกฤดูและคุณภาพผลของส้มพันธุ์สายน้าผึ้ง = Effects of plant growth regulators on off-season flowering and fruit quality of mandarin cv. Sai Nam Pueng / จริญญา ปัญญาแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- การปลูก
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
1376 ผลของสารเติมแต่งต่อกลไกการเติบโตของผลึกเอฟจีดียิปซัมจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ = Effects of additives on growth mechanism of FGD-Gypsum crystals from Mae Moh power plant / จีระนุช สงพูล / 2554 /Full Text
Subject
ผลึก
ยิปซัม
1377 ผลของสารละลายรักษาสภาพศพต่อการตรวจหายานอนหลับลอราซีแพมในหนูขาวหลังตาย = Effect of embalming solution on the detection of lorazepam in postmortem rats / ภูมิศักดิ์ บุญชุ่มใจ / 2554 /Full Text
Subject
ฟอร์มาลดีไฮด์
ฟอร์มาลิน
หนูขาว -- การทดลอง
1378 ผลของสารสกัดจากใบพลูต่อความคงตัวต่อความร้อนของน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหาร = Effect of betel leaves extract on thermal stability of cooking oil / วรรณกนก สวนแก้วมณี / 2554 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช
ใบพลู
การปรุงอาหาร
1379 ผลของอัตราการขยายตัวของสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากที่มีต่ออัตราเงินเฟ้อใน 17 จังหวัดของภาคเหนือ ประเทศไทย = Effects of the Growth Rate of Creditdeposit Ratio on the Inflation Rate in 17 Provinces, Northern Thailand / อุมารา อินทเทพ / 2554 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- ไทย (ภาคเหนือ)
เงินฝากธนาคาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
เงินเฟ้อ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1380 ผลของอัตราเบนซิลอาดีนินที่เหมาะสมต่อผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด = Effects of rates of benzyl adenine on yield and yield components of vegetable soybean / นรินทร์ วรรณวิจิตร / 2554 /Full Text
Subject
เบนซิลอาดีนิน
สารเคมีทางการเกษตร
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81