ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1341 ผลของข้าวเหนียวก่ำพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ดต่อคุณภาพเนื้อของสุกรขุน = Effects of glutinous purple rice cv. Kum Doi Saket on Meat quality of finishing pigs / ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ / 2554 /Full Text
Subject
สุกร -- การเลี้ยง
ข้าวเหนียวดำ -- พันธุ์ถ้ำดอยสะเก็ด
ข้าวก่ำ
1342 ผลของความเข้มข้นแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อสมรรถนะของระบบยูเอเอสบี = Effects of Calcium and Magnesium concentration on performance of UASB system / ศิรินารถ บุญอาษา / 2554 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
แคลเซียม
แมกนีเซียม
1343 ผลของความดันก๊าซไนโตรเจนต่อสมบัติของฟิล์มไทเทเนียมไนไตรด์ที่เตรียมด้วยเทคนิคการอาร์คของแคโทดในสุญญากาศสำหรับไบโพลาร์เพลตในเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Effects of N2 pressure on properties of titanium nitride films prepared by cathodic vacuum arc technique for bipolar plates in proton exchange membrane fuel cells / ดาราวรรณ เพ็ชร์ช้าง / 2554 /Full Text
Subject
ฟิล์มไทเทเนียมไนไตรด์
ฟิล์มบาง
1344 ผลของความดันต่ออัตราการไหลในไมโครฟลูอิดิกชิปที่สร้างด้วยเทคนิคแผ่นกัดลายวงจร = Effects of pressure on flow rate in microfluidic chip fabricated by an etched wiring board technique / รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
กลศาสตร์ของไหล
ไมโครฟลูอิดิก
เซมิคอนดัคเตอร์ชิป
1345 ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อวิสัยสามารถในการดูดซับสีไดเร็กต์ด้วยถ่านกัมมันต์ = Effect of sodium chloride on adsorption capacity of direct dyes by activated carbons / อาณัณท์ สุภาศรี / 2554 /Full Text
Subject
ถ่านกัมมันต์ -- การดูดซับ
การดูดซับ
1346 ผลของธาตุอาหารพืชต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ซิมบิเดียมซูเปอร์ฟรีค = Effects of plant nutrient on growth and development of cymbidium super freak / ชัยวิชิต เพชรศิลา / 2554 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต
ธาตุอาหารพืช
1347 ผลของน้ำกรองเลี้ยงเชื้อแอคติโนมัยซีทที่ผลิตเอนไซม์ไคติเนสต่อเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริก = The Effect of Chitinase producing Actinomycete culture filtrate on Colletotrichum spp. causing chilli anthracnose / พรนภา โทตรี / 2554 /Full Text
Subject
พริก -- โรคและศัตรูพืช
โรคพืช -- การควบคุมโดยชีววิทยา
1348 ผลของบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของบรอกโคลี = Effects of active packaging on postharvest quality of broccoli / ปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
บรอกโคลี -- การเก็บและรักษา
บรอกโคลี -- การควบคุมคุณภาพ
บรรจุภัณฑ์
1349 ผลของปัจจัยภายนอกต่อการพ้นระยะพักตัวของว่านจูงนางบางชนิด = Effcets of external factors on breaking dormancy of some Geodorum / ลมรัก จิรวัฒน์จรรยา / 2554 /Full Text
Subject
ว่านจูงนาง
กล้วยไม้ดิน
1350 ผลของโปรแกรมการใช้นิทานผสานแนวคิดหน้าต่างโจฮารี่ต่อความมีวินัยในตนเองของเด็ก = Effects of a program based on the combination of tales and Johari window model on self-discipline in children / รัชนีกูล จินดา / 2554 /Full Text
Subject
นิทาน
กรอบแนวคิดทางจิตวิทยา
จิตวิทยาเด็ก
วินัย
เด็ก
1351 ผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด = Effects of the prevention and control program for methieillin-resistant Ataphylococcus Aureus on knowledge and practices among nurses in neonatal intensive care unit / ชุติมา อ่อนสอาด / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
Intensive care units, neonatal
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
1352 ผลของโปรแกรมการฝึกขั้นพื้นฐานในการเตะของกีฬาฟุตซอลในนักเรียนอายุ 10-12 ปี = Effect of basic kicking training program for futsal in students aged 10-12 years old / บูชิต สอนอุ่น / 2554 /Full Text
Subject
Sports
Students
ฟุตซอล -- การฝึก
นักกีฬาฟุตบอล
การฝึกกีฬา
1353 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทสามีต่อพฤติกรรมของสามีในการดูแลภรรยาในระยะที่หนึ่งของการคลอด = Effect of enhancing a husband's role program on husband's behaviors in caring for wives during first stage of labor / สุภัสสรา ภูเมฆ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Fathers
Labor stage, first
บิดา
สตรีมีครรภ์
สามีและภรรยา
1354 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคและระดับครีเอตินินในเลือดในผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Effects of the self-efficacy and social support enhancement program on disease control behaviors and serum creatinine level among the elderly with end stage renal disease receiving hemodialysis / สุธาสินี เรียมจันทร์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Chronic renal failure
Hemodialysis
1355 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในน้ำระดับตื้นและลึกสำหรับคนอายุ 30-50 ปี ที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน = Effect of aquatic aerobic exercise program at shallow and deep water in 30-50 year overweight adults / สายระวี บุญปล้อง / 2554 /Full Text
Subject
Hydrotherapy
Exercise Movement Techniques
Overweight
1356 ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการใช้วีลแชร์สำหรับผู้ที่เป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่าง = Effects of wheelchair skill training program for people with paraplegia / เสาวลักษณ์ จันทรเกษมจิต / 2554 /Full Text
Subject
Paraplegia
Wheelchair
รถเข็นคนพิการ
อัมพาตครึ่งล่าง -- ผู้ป่วย
1357 ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคที่มีต่อความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนรัชดาวิทยาแพร่= Effects of an adversity quotient development program on anxiety toward University Admission System of High School Students in Rachada Academic Center Phrae / วัชราภรณ์ อ่อนน้อม / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนรัชดาวิทยาแพร่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แพร่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
ความวิตกกังวลในการสอบ
1358 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการอาการหายใจลำบากต่อความสามารถ ในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก = Effect of a dyspnea management promotion program on Functional Capacity Among Older Persons with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Buddhachinaraj Hospital, Phitsanulok Province / เบญจวรรณ์ ถิ่นเครือจีน / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย -- พิษณุโลก
การหายใจ
ผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Lung disease, obstructive -- in old age
1359 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความรุนแรงของโรคในผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม = Effect of a self-management supporting program on disease severity among elders with knee osteoarthritis / สิริพรรณ ชาคโรทัย / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Osteoarthritis -- In old age
1360 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย และอาการหายใจลาบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of a self-management supporting program on functional capacity and dyspnea among elders with chronic obstructive pulmonary disease / ธิติภรณ์ ยอเสน / 2554 /Full Text
Subject
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย
การหายใจ
ผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Self -- management
Lung diseases, obstructive -- in old age


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81