ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1321 ผลของการปรับสภาพแป้งและสภาวะเอกซ์ทรูชันต่อสมบัติ ทางกายภาพ เคมีและดัชนีไกลซิมิคของแป้งถั่วเขียวขึ้นรูป = Effect of flour preconditioning and extrusion conditions on physicochemical properties and glycemic index of mung bean flour based extrudate / พิทยาภรณ์ โองอินทร์ / 2554 /Full Text
Subject
แป้งถั่วเขียว -- การขึ้นรูป
แป้ง -- การขึ้นรูป
1322 ผลของการฝึกบนที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร ต่อการเปลี่ยนแปลงผลทางโลหิตวิทยาในเด็กสุขภาพดีอายุ 10 -12 ปี = Effect of training at altitude 1,500 meters above sea level on changes of hematological in 10-12 year old healthy children / ชายุตม์ หวังวนวัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
โลหิตวิทยา
เด็ก -- สุขภาพและอนามัย
1323 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกแขนต่อความสามารถสูงสุดในการยกน้ำหนักท่าสแนทช์และดันไหล่ในนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชน = Effect of upper extremities plyometric training on maximum performance of snatch and shoulder press lifting among junior weightlifters / นพดล วันหวัง / 2554 /Full Text
Subject
Physical Exertion
Plyometric Exercise
Weight Lifting
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
แขน
การยกน้ำหนัก
นักกีฬา -- การฝึก
นักกีฬายกน้ำหนัก
1324 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกรยางค์ส่วนล่างต่อการพัฒนาของท่าแบกขาและการยกน้ำหนักในท่าเจอร์คในนักกีฬายกน้ำหนักระดับเยาวชน = Effect of lower extremities plyometric training on the improvement of front squat and jerk styles in Junior Weightlifters / ขวัญชัย นุชพุ่ม / 2554 /Full Text
Subject
Physical Exertion
Plyometric Exercise
Weight Lifting
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
ขา
การยกน้ำหนัก
นักกีฬายกน้ำหนัก
1325 ผลของการฝึกยืดกล้ามเนื้อหลังและขาแบบเคลื่อนที่และแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อในนักกีฬายกน้ำหนักชายทีมชาติไทย = Effects of dynamic stretching and proprioceptive neuromuscular facilitaion training of back and legs muscles on flexibility of Male Thai National Weightlifters / อารีย์ วิรัฐถาวร / 2554 /Full Text
Subject
Muscle Stretching Exercises
Muscles
Exercise
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
หลัง
ขา
นักกีฬายกน้ำหนัก -- ไทย
1326 ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสและพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ = Effects of self-management enhancement on antiretroviral drug adherence and risk behaviors among people living / รำไพ หาญมนต์ / 2554 /Full Text
Subject
Self -- management
HIV infection
Antiretroviral drug
Risk
1327 ผลของการส่งเสริมการเรียนรู้ในการจัดการอาการเหนื่อยล้าในสตรีมีครรภ์ = Effect of learning promotion in fatique management among pregnant women / กฤติกา คำมูลตา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Fatigue
Pregnancy
1328 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง = Effect of self-efficacy promotion on success in exclusive breastfeeding among cesarean section mothers / โบว์ชมพู บุตรแสงดี / 2554 /Full Text
Subject
Breast feeding
Cesarean section
1329 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความเจ็บปวดในการคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดวัยรุ่นครรภ์แรก = Effects of social support on labor pain and perception of childbirth experience among primiparous adolescent parturients / มาณี จันทร์โสภา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pain
Labor
Pregnancy in adolescent
1330 ผลของการสร้างเสริมพลังอำนาจต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสและพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนที่ติดเชื่อเอชไอวีเอดส์ = Effects of empowerment on antiretroviral drug adherence and risk behaviors among youth living with HIVAIDS / รัชนีกร ไข่หิน / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Empowerment
HIV infection
Adolescent
1331 ผลของการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Effect of self-learning promoting instruction on analytical thinking of Prathom Suksa 1 students / เสาวนีย์ ชมชื่น / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา)
การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
1332 ผลของการเสริมแรงในการป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพต่ออุบัติการณ์การติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง = Effect of prevention of infection reinforcement among healthcare personnel on incidence of surgical site infection in caesarean section / อุดมรัตน์ แหลมกล้า / 2554 /Full Text
Subject
Infection - prevention & control
Cesarean section
1333 ผลของการเสริมแรงในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคปอดต่อความรู้และการปฏิบัติของประชาชนในพื้นที่รอบศูนย์อพยพ = Effects of reinforcement in prevention of pulmonary tuberculosis Infection on knowledge and practices of people surrounding the refugee camp / วิจิตรา แดงเถิน / 2554 /Full Text
Subject
วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม
วัณโรคปอด
Tuberculosis, pulmonary
Infection -- prevention & control
1334 ผลของการห่อผลและการขจัดสีเขียวต่อคุณภาพผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Effects of fruit bagging and degreening on fruit quality of mandarin cv. Sai Nam Pueng / สุมิตร วิลัยพร / 2554 /Full Text
Subject
ส้ม -- การเก็บและรักษา
ส้ม -- การเจริญเติบโต
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
1335 ผลของการให้การปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดของโรเจอรส์ที่มีต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจของเด็กด้อยโอกาส = Effects of rogers's person-centered counseling on self-esteem and resilience in disadvantaged children / ฐิชารัศม์ พยอมยงค์ / 2554 /Full Text
Subject
เด็กด้อยโอกาส
การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล
1336 ผลของการออกกาลังกายแบบฟ้อนหมอลากลอนต่อระดับฮีโมโกลบิน เอวันซี ในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of fawn mor lum klorn exercise on hemoglobin A1C level among persons with type 2 diabetes / เยี่ยม คงเรืองราช / 2554 /Full Text
Subject
ฮีโมโกลบิน
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
การออกกำลังกาย
1337 ผลของการออกกำลังกายแบบโนราแขกต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง = Effect of Norakaag exercise on blood pressure among older persons with hypertension / อรทัย ชูเมือง / 2554 /Full Text
Subject
Exercise
Hypertension
Hypertension -- in old age
1338 ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว = Effect of chair aerobic exercise on functional capacity among persons with heart failure / วิชานีย์ ใจมาลัย / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Heart failure
แอโรบิก (กายบริหาร)
การออกกำลังกาย
1339 ผลของกำลังความถี่วิทยุขนำดต่ำง ๆ ต่อกำรตอบสนองของ ด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) และ คุณภาพของข้าวโพด = Effect of different radio frequency power on response of sitophilus zeamais motschulsky and corn quality / วีรยุทธ ใฝ่กระจายเพื่อน / 2554 /Full Text
Subject
ด้วงงวงข้าวโพด -- การกำจัด
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
คลื่นความถี่วิทยุ
1340 ผลของข้าวเหนียวก่ำต่อผลสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซากและปริมาณคอเลสตอรอลในเลือดของสุกรขุน = Effects of Glutinous puple rice (Oryza sativa L.) on performance, carcass quality and cholesterol content in blood plasma of finshing pigs / วิทย์ธพงษ์ เปี้ยวงค์ / 2554 /Full Text
Subject
สุกร -- การเลี้ยง
ข้าวเหนียว -- แง่โภชนาการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81