ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1301 ผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Results of using Thai culture supplementary book for learners of Thai as a foreign language / จรรยวรรณ เทพศรีเมือง / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
วัฒนธรรมไทย
1302 ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์กับการเลี้ยงไหม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Results of using learning resources to provide learning on science and sericulture for Mathayom Suksa 3 students / กาญจนา ยอดมาลี / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ไหม -- การเลี้ยง
1303 ผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นจังหวัดน่าน = First responder performance of emergency medical service in Nan province / อรทัย ศรีศิลป์ / 2554 /Full Text
Subject
ปฐมพยาบาล
ภาระฉุกเฉิน
1304 ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ = Results of interanl quality assurance operation in secondary schools in Wangchin District, Phrae Province / พันธิการ์ จันทร์สว่าง / 2554 /Full Text
Subject
การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- วังชิ้น (แพร่)
โรงเรียน -- การประเมิน
1305 ผลการฝึกความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกรานที่มีต่อสมรรถนะในการยกน้ำหนักท่าสแนทช์และคลีนแอนด์เจอร์คของนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชายทีมชาติไทย = The Effect of lumbopelvic stability training on santch and Clean & Jerk Weightlifting performance of Thai Junior Men Weightlifters / แอนนิภา มูลธาร์ / 2554 /Full Text
Subject
Physical Exertion
Spine
Pelvis
Weight Lifting
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
กระดูกสันหลัง
การยกน้ำหนัก
นักกีฬา -- การฝึก
นักกีฬายกน้ำหนัก
1306 ผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน = Training program assessment for the community industrial management efficiency development (CIMED) project / ชิดฌาภา ฉิมอุปะละ / 2554 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- แพร่
วิสาหกิจชุมชน -- การฝึกอบรม
การจัดการธุรกิจ
1307 ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกองลอย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Results of creative thinking development in mathematics of Mathayom Suksa 1 students at Ban Kongloy, Hot district, Chiang Mai province / จุฑาทิพย์ อินต๊ะ / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านกองลอง
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
โรงเรียน -- ฮอด (เชียงใหม่)
1308 ผลการเสริมซาร์ซาโปนินต่อกระบวนการหมัก การย่อยได้ในกระเพาะหมัก และอัตราการเจริญเติบโตของโคนมรุ่นเพศเมีย = Effects of Sarsaponin supplementation on ruminal fermentation, nutrient digestion and growth rate of dairy heifers / ทิวาวรรณ ญาณตาล / 2554 /Full Text
Subject
ซาโปนิน
โค -- อาหาร
อาหารสัตว์
1309 ผลของกระบวนการกลุ่มและการให้ความรู้ต่อความตั้งใจและการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผุ้ป่วยวัณโรคปอด = Effects of group process and education on intention and practice in prevention of infection transmission among patients with pulmonary tuberculosis / นงนุช เคี่ยมการ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Tuberculosis, pulmonary
Patients
Infection -- prevention & control
วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม
วัณโรค -- ผู้ป่วย
1310 ผลของกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้และพฤติกรรม การใช้สารกำจัดศัตรูพืช-สัตว์ ของเกษตรกรชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effect of empowerment process on perception and pesticide use behaviors among local Karen farmers of Ban Gard Sub-District, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / สิทธิเวช วิจิตร / 2554 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
เกษตรกร -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
ยากำจัดศัตรูพืช
1311 ผลของกลุ่มบำบัดแบบปรับความคิดพฤติกรรมต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล = Effect of group cognitive behavior therapy on stress among student nurses / วรภรณ์ ทินวัง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Behavior therapy
1312 ผลของการเก็บเกี่ยว วิธีการขจัดความฝาด และอุณหภูมิเก็บรักษาต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลพลับพันธุ์ พี2 = Effects of harvesting, deastringent methods and storage temperature on physico chemical Quality of persimmon Fruit cv. P2 / สราวุธ ศรีวรรณา / 2554 /Full Text
Subject
พลับ
1313 ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์โดยใช้ยูเรียและพอลิเอธิลีนไกลคอลต่อคุณภาพต้นกล้าของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน = Effects of coating seed using urea and Polyethylene Glycols on seedling quality of sweet corn seeds / อรพันธ์ ชัยมงคล / 2554 /Full Text
Subject
ข้าวโพดหวาน -- การปลูก
ข้าวโพดหวาน -- เมล็ดพันธุ์
พอลิเอทิลีนไกลคอน
ยูเรีย
1314 ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของบิดามารดา ในการดูแลเด็กที่เป็นโรคหอบหืด = Effect of coaching on care practices among parents of childern with asthma / สิริมาดา สุขสวัสดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Asthma
Asthma -- in infancy & childhood
1315 ผลของการใช้เทคนิคการสร้างผังความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Results of using mind mapping technique to develop mathematics problem solving skills of Prathom Suksa 3 Students / ดวงดาว บัวศรีน้ำผึ้ง / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
1316 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อความรู้และประสิทธิภาพในการคัดกรองวัณโรคปอดของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ = Effects of imlpementing an action based on AIC technique on knowledge and efficiency of pulmonary screening among prison health volunteers / ธัญญ์นลิน วราอิทธิพัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Tuberculosis, pulmonary
1317 ผลของการตัดแต่งกิ่งต่อการออกดอกและติดผลของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เพื่อการเก็บเกี่ยวล่าฤดู = Effects of pruning on flowering and fruit setting of 'Nam Dok Mai' mango for delayed harvesting / ศรัญญา ใจพะยัก / 2554 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บเกี่ยว
มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้
1318 ผลของการเติมเถ้าหนักและเถ้าลอยที่มีต่อคุณภาพของกระเบื้องเซรามิก = Effects of bottom ash and fly ash additions on quality of ceramic tiles / จุฑารัตน์ วงค์ขัติยะ / 2554 /Full Text
Subject
กระเบื้อง
ขี้เถ้าลอย
เถ้าถ่านหิน
1319 ผลของการบรรจุถุงพอลิเอไมด์และพอลิเอทินที่มีอุณหภูมิต่ำต่ออายุการเก็บรักษาของผมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง = Effects of polyamide and Polyethylene pouching at Low teperature on storage life of mango Fruit cv. Nam Dok Mai Si Thong / วิลาสิณี ชูช่วง / 2554 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
1320 ผลของการประคบเย็นและการประคบร้อนต่อความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก = Effect of cold and heat compression on labor pain among primiparas / นุชสรา อึ้งอภิธรรม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy
Pain
Labor


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81