ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1281 ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวิธีพาแนลโคอินทิเกรชัน = Impact of economic variables on the small and medium enterprise stock markets in Southeast Asian countries using Panel Cointegration / ณัฎฐินี ศรีจันทร์ / 2554 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ -- ราคา
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
1282 ผลกระทบของฟาร์มเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ต่อชุมชีพแมลงน้าในแม่น้าแม่กลาง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ = Impacts of rainbow trout farm on aquatic insect communities in Mae Klang River, Doi Inthanon National Park / วรชินา ณ ลำปาง / 2554 /Full Text
Subject
ปลาเรนโบว์เทราต์ -- การเลี้ยง
ฟาร์มสัตว์น้ำ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
1283 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อมูลค่าการค้าของประเทศไทยและต่างประเทศ = Impacts of exchange rates on foreign trade of Thailand and foreign countries / พงศกานต์ บุญมามณี / 2554 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ
1284 ผลกระทบจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Impact of internal quality assurance operation at Fangchanupatham School, Chiang Mai Province / พีรศาสตร์ จินาปุก / 2554 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- ฝาง (เชียงใหม่)
1285 ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ของกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Impacts of practicing TAS Number 34 (The 2009 Amendment) regarding interim financial reporting towards agri-business sector in The Stock Exchange of Thailand ราตรี ชมภูศรี / ราตรี ชุมภูศรี / 2554 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบการเงิน
การเงินธุรกิจ
การบัญชี
กลุ่มธุรกิจการเกษตร
1286 ผลกระทบจากความผันผวนของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายของประเทศไทย = Impact of volatility of Macroeconomic Variables on Capital Flows of Thailand / ผ่องพรรณ ราชคม / 2554 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
เศรษฐศาสตร์มหภาค
เงินทุน -- ไทย
1287 ผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันต่อผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Impact of oil price fluctuations in gas station owners in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / สัญชัย สุขเจริญไกรศรี / 2554 /Full Text
Subject
สถานีบริการน้ำมัน -- เชียงใหม่
น้ำมัน -- ราคา
น้ำมัน
1288 ผลกระทบจากนโยบายเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2553 = Impact of ASEAN free trade agreement policy on rice farmers in Sanpatong district, Chiang Mai province B.E.2553 / นารีรัตน์ คำธง / 2554 /Full Text
Subject
การค้าเสรีและการคุ้มครอง -- กลุ่มประเทศอาเซียน
ข้าว
เกษตรกร -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
1289 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน = The Economic and social impacts of Dankwian ceramic industry entrepreneurs / เบญจพร บ่อยกระโทก / 2554 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา -- นครราชสีมา
อุตสาหกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม -- แง่สังคม
1290 ผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวเขตถนนคนเดิน ปายต่อประชาชน ที่อาศัยบริเวณถนนคนเดิน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health impact from tourism in Pai walking street on people living in Walking Street Pai District, Mae Hong Son Province / อานนท์ โกฎิคำ / 2554 /Full Text
Subject
ปาย (แม่ฮ่องสอน) -- สิ่งแวดล้อม
ปาย (แม่ฮ่องสอน) -- แง่อนามัย
ปาย (แม่ฮ่องสอน) -- ประชากร
การท่องเที่ยว -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
1291 ผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ = Results of providing science learning on plant reproduction and propagation using learning resources in Nam Nao District, Phetchabun Province / สุกัญญา กลางถิ่น / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
พืช -- การขยายพันธุ์
1292 ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Effects of problem-based learning in science on critical thinking and problem solving abilities of Mathayom Suksa 2 students / อุมาพร ชัยปรีชา / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ความคิดและการคิด
การแก้ปัญหา
1293 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเรื่อง ผ้าฝ้ายย้อมสีครามธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Results of learning activities as supplementary science subject on satural indigo dyed cotton for Mathayom Suksa 2 students / อรอุมา ไชยชนะ / 2554 /Full Text
Subject
ผ้าฝ้าย -- แพร่
สีย้อมและการย้อมสี
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
1294 ผลการใช้กิจกรรมโครงงานในการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ = Result of using project activities in teaching Thai language course to develop thinking skills of mathayom suksa 2 students, Mattayomdansamroung School, Samut Prakan Province / ศิริรัตน์ อัตรังสรรค์ / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
สื่อการสอน
โครงงานภาษาไทย
นักเรียนประถมศึกษา -- สมุทรปราการ
1295 ผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลวารีเชียงใหม่ = Results of using activity packages for developing morality in preschool students of Anubanvaree Chiang Mai school ฅแ / ปาจรีย์ จอมศักดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
จริยธรรม -- หลักสูตร
เด็กปฐมวัย
นักเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลวารี
1296 ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Results of using activity packages to enhance the critical thinking skills of Prathom Suksa 4 students / พัชราวรรณ กันทะใจ / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณในเด็ก
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1297 ผลการใช้นิทานพื้นบ้านมุสลิมเป็นบทเรียนเสริมเพื่อพัฒนา ทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Results of Using Muslim Folktales as Supplementary Lessons to Develop the Reading Skills of Mathayom Suksa 1 Students in the Three Southernmost Provinces / นิหัสลัง เจะยามา / 2554 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
นิทานพื้นเมืองไทย
มุสลิม -- ไทย
1298 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง รักษ์ป่าไม้ต่อการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก = Effects of utilizing computer-assisted instruction entitled forest conservation on futuristic thinking of Mathayom Suksa 1 students, Sapphawitthayakhom School, Tak Province / ฐิติมน แก้วฟู / 2554 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ตาก
การอนุรักษ์ป่าไม้
1299 ผลการใช้แบบฝึกการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Results of analytical thinking excercises in mathematics for prathom suksa 3 students / สมคิด บุญยอ / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- แบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
1300 ผลการใช้โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายแบบสถานีสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย = Results of using circuit traning physical fitness programs for early childhood students / ชวภรณ์ สุริยจันทร์ / 2554 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
เด็ก
สมรรถภาพทางกาย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81