ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1261 ปัญหาการบริหารจัดการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ = The Problem in administrating general election of constituency 5, Chiang Mai Province / วิจิตร รักราษฎร์ / 2554 /Full Text
Subject
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
1262 ปัญหาด้านการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Accounting and internal control problems of Chom Thong District's Village and urban community funds / ธิดาพร อินชุม / 2554 /Full Text
Subject
การบัญชี
การควบคุมภายใน
กองทุนหมู่บ้าน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
1263 ปัญหาด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูสังคมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Problems using local wisdom of social studies teachers in Chiang Mai educational service area 5 / พิมพ์บุญ บุญทาเมือง / 2554 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เชียงใหม่
ครูสังคมศึกษา -- เชียงใหม่
1264 ปัญหาในการเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานไทใหญ่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Problem hindering Tai Yai migrants in Chiang Mai district entering the national verification Process / ปรีชา อ่องคำ / 2554 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าวไทใหญ่
แรงงานต่างด้าว -- เชียงใหม่
1265 ปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of procurement process by e-auction fo Yang Noeng Sub-district Municipality, Saraphee District, Chiang Mai Province / ศิริลักษณ์ ฝั้นสืบ / 2554 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
การจัดซื้อ -- สารภี (เชียงใหม่)
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1266 ปัญหาและการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน = Problems and adjustment of mathayom suksa 1 students at Chakkham Khanathon School, Lamphun Province / ทิวาพร มานะรักษ์ / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนจักรคำคณาทร -- นักเรียน
การปรับตัว (จิตวิทยา)
การปรับตัว -- ลำพูน
1267 ปัญหาและปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการนำระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานด้านการเงินและบัญชีของด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากร = Problems and key success factors of implementing e-customs system in finance and accounting in customs houses of customs regional bureau / หทัยภรณ์ อินต๋า / 2554 /Full Text
Subject
การเงิน -- การบัญชี
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- ภาษี
ภาษีศุลกากร
1268 ปัญหาและอุปสรรคของการอำนวยการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือภายใต้การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการประสานงานสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปชน.) = Problems and obstacles in administration of drug interdiction in border area under supervision of center of drugs control and interdiction in North Border Area (CDI - North) / จิตรติพร เจริญศรี / 2554 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม
ยาเสพติด -- ไทย (ภาคเหนือ)
1269 ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in motorcycle theft prevention and suppression of anti-theft protection in car and motorcycle center of police stations in Chiang Mai province / สุริยะฎิษ สุริยะธง / 2554 /Full Text
Subject
โจรกรรม -- การป้องกัน
รถจักรยานยนต์ -- เชียงใหม่
สถานีตำรวจ -- เชียงใหม่
1270 ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานีตารวจภูธรในจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2554 = Problems and obstacles in drug prevention and suppression of the narcotics suppression force of police stations in Lamphun province B.E. 2011 / ทนันชัย พอพิน / 2554 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- ลำพูน
สถานีตำรวจ -- ลำพูน
1271 โปรแกรมจัดสรรความถี่ของช่องสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจีเอสเอ็มโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม = Frequency allocation program of GSM mobile network channels using genetic algorithm / จักรี วรวัฒนสกุล / 2554 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- สัญญาณ
จีเอสเอ็ม (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่)
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
1272 โปรติโอมิกส์การตอบสนองต่อเกลือของแบคทีเรีย Dermacoccus abyssi ที่แยกได้จากทะเลลึก = Proteomic of salt response in bacteria Dermacoccus abyssi isolated from deep sea / โกวิทย์ อ่อนนุ่ม / 2554 /Full Text
Subject
โปรติโอมิกส
เกลือ
โปรตีน
1273 ผลกระทบการปิดด่านชายแดนไทย-พม่า ที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีศึกษาด่านศุลกากร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Impacts of the closure of ThaiMyanmar border on local economy: a case study of Mae Sot District customs, Tak province / อรอนงค์ สุวรรณชัญ / 2554 /Full Text
Subject
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
พม่า -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
ไทย -- ปัญหาชายแดน
แม่สอด (ตาก) -- ภาวะเศรษฐกิจ
1274 ผลกระทบของการใช้จ่ายของรัฐบาลด้านสาธารณสุขต่อ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Impact of Government Expenditure in health sector on economic growth of Southeast Asian Countries / ณัฐชยา บุญปลอด / 2554 /Full Text
Subject
รายจ่ายของรัฐ -- ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สาธารณสุข -- ค่าใช้จ่าย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภาวะเศรษฐกิจ
1275 ผลกระทบของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทยโดยวิธีเออาร์อีแอล = Impacts of final energy consumption and economic growth on CO2 Emissions in Thailand Using ARDL Method / เฉลิมรัฐ ยอดกระโทก / 2554 /Full Text
Subject
พลังงาน -- แง่เศรษฐกิจ
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
1276 ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อการบริโภค ความยากจนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3 แห่ง ของลุ่มน้าแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of ecotourism on consumption, poverty and environment in three communities of Mae Wang Watershed, Chiang Mai province / พฤฒิพงศ์ พุกจอน / 2554 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
1277 ผลกระทบของการสื่อสารการตลาด ณ จุดซื้อต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค = Impact of marketting communication at point of purchase on consumers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards purchasing consumer products / ปิยาภรณ์ ไชยยศ / 2554 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการตลาด
การตลาด
การซื้อสินค้า
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1278 ผลกระทบของความเชื่อในการไว้วางใจในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์สิรินดาสตอรี่ที่มีต่อเจตนาในการไว้วางใจของผู้เข้าชม = Effect of e-commerce trusting belief of Sirinda-Stories Website towards trusting intention of visitors / ลินดา หลวงมาลัย / 2554 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1279 ผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และระดับราคาสินค้าที่มีต่อดุลการค้าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย = Impacts of volatilities of exchange rate, interest rate and price Level on trade balance, foreign direct investment and gross domestic product of Thailand / ชนิสรา หมุ่ยพรม / 2554 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
การลงทุนของต่างประเทศ
1280 ผลกระทบของโครงการกองทุนพัฒนาที่มีต่อความสัมพันธ์ หญิง-ชาย: กรณีศึกษากองทุนพัฒนาบ้านนาคูนเหนือ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว = Impact of development fund project on gender relations: a case study of development fund of Ban Na Khoun Nuea Lao People's Democratic Republic / มณีวอน หลวงสมบัติ / 2554 /Full Text
Subject
กองทุนพัฒนาบ้านนาคูนเหนือ
สตรี -- ลาว
การพัฒนาชุมชน -- ลาว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81