ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1241 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพนักงานขายในการเลือกใช้บริการโรงแรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting sale representatives towards selecting hotels in Mueang Chiang Mai District / วิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ / 2554 /Full Text
Subject
โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงแรม -- การตลาด
โรงแรม -- เชียงใหม่
พนักงานขาย
1242 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในอำเภอเมืองสมุทรสาครในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าระบบหัวฉีดพีจีเอ็ม-เอฟไอ = Service marketing mix factors affecting decision of customers in Mueang Samut Sakhon District towards buying Honda PGM-FI motorcycles / จุลภา กาญจนวิสุทธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด -- สมุทรสาคร
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
รถจักรยานยนต์
1243 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยว ชาวไทยในการซื้อของฝากประเภทผลไม้แปรรูปในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting Thai tourists in purchasing preserved vegetable and fruit souvenirs in Mueang Chaing Mai District / ประสิทธิ์ เอมศิรานันท์ / 2554 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
ผัก
ผลไม้
1244 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าในการเลือกหอพักในเทศบาลนครเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting customers towards selecting dormitories in Chiang Mai Municipality / ณฐพงษ์ นักการีย์ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
หอพัก -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
1245 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อเจ้าของกิจการที่พักแรมในจังหวัดสมุทราสงคราม ในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า = Marketing mix factors affecting accommodation business owners in Samut Songkhram province towards purchasing electrical appliances / สุภารักษ์ ถิรวงศ์จินดา / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
ที่พักนักท่องเที่ยว -- สมุทรสาคร
เครื่องใช้ไฟฟ้า -- การจัดซื้อ
1246 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อธุรกิจในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกลงโฆษณาในนิตยสารแจกฟรี = Marketing mix factors affecting companies in Mueang Chiang Mai District toward advertising in free-copy magazines / ไปรยา นพสุวรรณ / 2554 /Full Text
Subject
โฆษณาทางวารสาร
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
1247 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้รับเหมาก่อสร้างในอำเภอเมืองเชียงรายในการซื้อแผ่นใยไม้ซีเมนต์ = Marketing mix factors affecting contractor decision towards buying wood fiber cement composites in Mueang Chiang Rai District / สุรวัฒน์ กุลอัชชะกิจ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
การก่อสร้าง -- เชียงราย
แผ่นใยไม้อัด
ซีเมนต์
1248 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ออายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลในอำดภอเมืองเชียงใหม่ในการสั่งยากลุ่มเออาร์บี = Marketing mix factors affecting internists of hospitals in Mueang Chiang mai District towards prescribing ARBs Drug Group / นงลักษณ์ ไชยมัง / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
แพทย์ -- เชียงใหม่
ยา -- การตลาด -- เชียงใหม่
1249 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในกรุงเทพมหานครในการซื้อกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวด้วยระบบดิจิทัล ยี่ห้อแคนนอน = Marketing mix factors influencing decision of customers in Bangkok towards buying Canon digital single-lens reflex cameras / ฤทัยนุช วิเศษเสาวภาคย์ / 2554 /Full Text
Subject
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
ความพอใจของผู้บริโภค
1250 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของ ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรในการเลือกใช้บริการ ด้านสินเชื่อของธนาคารธนชาตในจังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting the decision making of agricultural enterpreneur using loan service of Thanachart Bank in Chiang Mai Province / ปฏิญญา จิตตรง / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
การจัดการตลาด
การตลาด
ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
สินเชื่อ
1251 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อเจ้าของรถยนต์ในการเลือกอู่ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ในอำเภอเมือง สมุทรสาคร = Service marketing mix factor affecting automobile owner towards selecting car suspension repair shops in Mueang Samut Sakhon District / ปุณยากร เพราะดีงาม / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด -- สมุทรสาคร
อู่ซ่อมรถยนต์ -- สมุทรสาคร
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1252 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการที่พักแรมในเขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting Thai tourists towards selecting accommodations in Chom Tong District, Chiang Mai Province / นภัสนันท์ กันต๊ะ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
ที่พักนักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
1253 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. = Service marketing mix factors affecting customer in Bangkok and Greater Bangkok Areas towards purchasing freshly-brewed coffee at Amazon Cafe in PTT Gas Stations / ปวีณา วงศ์งามใส / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
กาแฟ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1254 ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังประเภทอะไหล่แท้ของบริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด = Problems of inventory management for authentic spare parts of Siam Nissan Chiang Mai company limited / ปกรณ์ นพรัตน์ไกรลาศ / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด
การควบคุมสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง
รถยนต์ -- อะไหล่
1255 ปัญหาการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Problems of allowance provision for the elderly of Chiang Mai Munivipality / รัมภา เปี่ยมกมลกิจ / 2554 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
บริการสังคม -- เชียงใหม่
สวัสดิการ
1256 ปัญหาการใช้หน่วยเชื่อมภาษาไทยของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาไทย สถาบันอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา = Problems of using conjunctions in the Thai language of second year Chinese students majoring in Thai language of Xishuangbanna Vocational and Technical Institute จาง โซ่วกัง / จาง, โซ่วกัง / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
นักศึกษา -- จีน
1257 ปัญหาการตรวจสอบภายในสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการภาคเหนือตอนบน สำนักงานจังหวัด = Internal audit problems within branches of bank for agriculture and agriculture cooperatives, upper northern region affairs department, provincial office / วรรณรัต สาระสุข / 2554 /Full Text
Subject
การตรวจสอบภายใน
1258 ปัญหาการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = Problems in transferring basic education institutions in Chiang Mai Provinceal Administrative Organization / ประเสริฐ ทรงคำ / 2554 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1259 ปัญหาการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน = Problems of basic education transfer to Nan Provincial Administrative Organization / นพ มีทองคำ / 2554 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1260 ปัญหาการนำระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน = Problem of implementing the electronic local administrative accounting system at Local Administration Organizations in Lumphun Province / สุภาวดี เนตรสุวรรณ์ / 2554 /Full Text
Subject
การบัญชี -- ลำพูน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81