ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1221 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน= Marketing mix factors affecting needs of customers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing eco-cars / ธัชพล ภัทรไชยประภา / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1222 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ค้าปลีกเนื้อสุกรในการซื้อสุกรในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of Chiang Mai Phai-Thong Spinning company limited, Chiang Mai Province / พีรวัฒน์ พนาอนันต์ไพบูลย์ / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการการตลาด
สุกร -- การค้า
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1223 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกาแฟสำเร็จรูปทรีอินวัน = Marketing mix Factirs affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing three-in-one instant coffee / จรรยา ศฤงคารวัฒนา / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
กาแฟ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1224 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับทารก = Marketing mix factors affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing baby diapers / ศรัณย์ เรืองสุริยะพงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- การจัดซื้อ
1225 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้หญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อครีมบำรุงผิวหน้าต้านริ้วรอย = Marketing mix factors affecting women in Mueang Chiang Mai District towards buying anti-aging facial cream / วิริยา อินทรแสง / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
1226 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อร้านค้าช่วงในอำเภอเมืองเชียงรายในการซื้อปูนซีเมนต์สำเร็จรูป = Marketing mix factors affecting sub-dealers towards buying dry mortar in Amphoe Mueang Chiang Rai / วิเชียร เนตรครุฑ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
ปูนซีเมนต์ -- การจัดซื้อ
ร้านค้า -- เชียงราย
1227 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดประจวบคี รีขันธ์ ในการซื้อวัสดุปูนซีเมนต์ชนิดถุง = Marketing mix factors affecting construction material stores in Prachuap Khiri Khan Province towards purchasing bagged cement / พัฒนศักดิ์ ลิมปิวรรณ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- ประจวบคีรีขันธ์
ร้านค้า -- ประจวบคีรีขันธ์
1228 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการใช้บริการของลูกค้าบริษัทแดงกลอนประตู จำกัด= Services marketing mix factors affecting customers towards using the services of Dangklonpratu Company Limited / รสรินทร์ วงค์กองแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
บริษัทแดงกลอนประตู จำกัด
การตลาด
1229 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting customer decision towards purchasing life insurance via Bangkok Bank Public Company limited in Mueang Chiang Mai District / วสันต์ นัยเนตร / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
ประกันชีวิต -- เชียงใหม่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การส่งเสริมการขาย
1230 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อคนวัยทำงานในการเลือกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting people in working ages towards choosing artificial-grass football fields for rent in Chiang Mai province / อาทิตยา พาหิรัญ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
สนามฟุตบอล -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1231 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการรถเช่าใน จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting Thai tourists towards selecting rental cars in Chiang Mai province / ธนวิทย์ นาทิพย์ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
ความพอใจของผู้รับบริการ
การเช่ารถยนต์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
1232 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศแบบสำเร็จรูป = Services marketing mix factors affecting tourists in Mueang Chiang Mai district towards buying outbound inclusive tours / นิลวรรณ คู่เจริญถาวร / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว
1233 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ = Service marketing mix factors affecting Medical Technologists of Hospitals in Chiang Mai Province towards selecting automatic clinical chemistry analyzers / วสุธา อธิเสนะ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
นักเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
1234 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือกสถาบันกวดวิชา = Service marketing mix factors influencing high-school students in Samutsakorn Province to select tutorial institutes / ศิริพร วงษ์นครินทร์ / 2554 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
การเรียนพิเศษ
นักเรียน -- สมุทรสาคร
การตลาด
1235 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการตัดสินใจเลือกศึษาในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา = Service marketing mix factors affecting vocational diploma students in Hat Yai district , Songkhla province towards selecting private higher vocational school / ดวงใจ สุวลักษณ์ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
การศึกษาทางอาชีพ -- หาดใหญ่ (สงขลา)
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
1236 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกบริการ ล้าง อัด ฉีด ในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting consumers towards selecting car care services in Hot District, Chiang Mai Province / นรินทร์ ศาลากิจ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- ฮอด (เชียงใหม่)
รถยนต์ -- การทำความสะอาด
1237 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านล้างอัดฉีดรถยนต์ในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร = Services marketing mix factors affecting consumers towards selecting car wash shops in Khet Bang Bon, Bangkok / สมโพธิ ไวทะยะพานิช / 2554 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
รถยนต์ -- การทำความสะอาด
1238 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร = Service marketing mix factors affecting customers towards selecting healthy spas in Khet Watthana, Bangkok / กฤติยา แย้มเอี่ยม / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
ธุรกิจสปา -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1239 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือกศูนย์บริการพ่นกันสนิมรถยนต์ = Service marketing mix factors affecting consumers in Samut Sakhon province towards selecting spray coating service centers / สุกฤตา อี๊ธงชัย / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
อู่ซ่อมรถยนต์ -- สมุทรสาคร
รถยนต์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
สนิม
1240 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง = Service marketing mix factors affrcting customers in Mueang Chiang Mai District towards selecting construction contractors / สุริยัน ธิติธัญตระกูล / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81