ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1201 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Factor influencing uncertainty in illness among childern with cancer receiving chemotherapy / บุษบา ทาธง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Neoplasms
Chemotherapy
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
มะเร็ง -- เคมีบำบัด
1202 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร = Factors affecting Thai Tourists travelling to Bung Si Fai, Pichit Province / สัญชัย ยอดจันทร์ / 2554 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พิจิตร -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1203 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ผลิตงานหลอมในการตัดสินใจซื้อฉนวนกันความร้อนและวัสดุทนไฟสำหรับงานหลอมอลูมิเนียม = Factors influencing buying decision of smelting manufactures towards thermal insulation and refractory materials for aluminum smelting works / ธีรพร ศรีออน / 2554 /Full Text
Subject
อลูมิเนียม -- การหลอม
โลหะ -- การหลอม
1204 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำมันปาล์มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing consumers behavior purchasing bottled palm oil in Mueang District, Chiang Mai Province / พิมพิดา สนธิ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำมันปาล์ม -- การจัดซื้อ
1205 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมบ้านถวายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ = Factors affecting the Thai and foreign tourists' behavior of buying handicraft at Baan Tawai / คนึงนิจ อินวิน / 2554 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
หัตถกรรม -- หางดง (เชียงใหม่)
1206 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคลมชัก = Factors influencing health promotion behaviors of adolescents with epilepsy / นริศรา ศรีกุลวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
Epilepsy
Health promotion
Health behavior
Adolescent
1207 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัดเชียงราย = Factors influencing the motivation to increase productivity of Kasikorn Bank Staffs, Chiang Rai Province / จุฑารัตน์ ศรีใย / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- พนักงาน
การจูงใจในการทำงาน
การบริหารงานบุคคล
พนักงานธนาคาร -- เชียงราย
1208 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the use of smartphone of consumers in Chiang Mai Province / ณัฐวุฒิ เหลืองพิศาลพร / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โทรศัพท์เคลื่อนที่
1209 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปยังประเทศส่งออกหลักของประเทศไทย โดยวิธีพาแนลโคอินทิเกรชัน = Factors affecting the export of Thai gem and jewelry to major export countries using panel cointegration / วิธัญญา อนันตกรณีวัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
สินค้าออก -- ไทย
อัญมณี -- การส่งออก
เครื่องประดับ -- การส่งออก
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
1210 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดสารเสพติดในโรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Factors relating to information perception of the adolescents under the drug addiction treatment program in Pa Sang Hospital, Lamphun Province / ศรายุทธ อารีโอ๊ด / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลป่าซาง
สื่อมวลชน
การรับรู้
วัยรุ่น
คนติดยาเสพติด -- การบำบัด
1211 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ = Factors related to self-esteem of Mathayom Suksa 5 students with risk behavior in Si Sa Ket province schools / ทวีพง ธรรมทวี / 2554 /Full Text
Subject
ความนับถือตนเอง -- ศรีสะเกษ
นักเรียน -- พฤติกรรม -- ศรีสะเกษ
1212 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors related to achievement motivation of students Majoring in Industrial Engineering Faculty of Engineering, Chiang Mai University / ภัทราวิจิตร มณีประเสริฐ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ -- นักศึกษา
นักศึกษา -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1213 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการฝากครรภ์ล่าช้าในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลลำพูน = Factors related to late attendance for antenatal care in pregnant women receiving service at Lamphun Hospital / กนกวรรณ ใจพิงค์ / 2554 /Full Text
Subject
สตรีมีครรภ์
ครรภ์
โรงพยาบาล -- ลำพูน
1214 ปัจจัยพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทำงานของผู้ให้การปรึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / กานต์ชนก แซ่อุ่ย / 2554 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ -- การวัด
บุคลิกภาพ -- การวิเคราะห์
1215 ปัจจัยและค่านิยมทางเพศ ของวัยรุ่นตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors and sexual values of early adolescent in Chiang Mai Province / สุวรรนี ประดิษฐ์ / 2554 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
เยาวชน -- พฤติกรรมทางเพศ
1216 ปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดจัดช่อของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting the purchasing decision of customers towards fresh cut bouquet in Mueang Chiang Mai district / ธเนศ อาศนะ / 2554 /Full Text
Subject
ดอกไม้ -- การตลาด
ดอกไม้ -- การจัดซื้อ
ดอกไม้ -- เชียงใหม่
1217 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกของร้านตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นของเครื่องปรับอากาศ ที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่= Retail marketing mix factors of air conditioner local dealer effecting consumers purchase in Amphoe Mueang Chiang Mai / ธราทิพย์ คุณาธารกุล / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
เครื่องปรับอากาศ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
1218 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของโสต คอ นาสิกแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ในการสั่งใช้ยาพ่นจมูกชนิดสเตียรอยด์ = Marketing mix factors affecting decision of Otorhinolaryngologists in Chiang Mai Province towards prescribing intranasal corticosteroid drugs / ศรกมลวรรณ สุขมูล / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
สเตียรอยด์
ยา -- การจัดซื้อ
1219 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการสั่งซื้อยาผ่านร้านค้าส่งของร้านขายยาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting retail drugstore decision towards purchasing from wholesalers inMueang Chiang Mai District / สุจิรา สุภาภา / 2554 /Full Text
Subject
ร้านขายยา -- การตลาด
ร้านขายยา -- เชียงใหม่
ยา
1220 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในการซื้อข้าวสารจากเครื่องขายอัตโนมัติในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer demand towards purchasing rice from vending machines in Mueang Chiang Mai District / อัครพล สุริยะศักดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
ข้าวสาร -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81