ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การใช้ชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย = The use of making folk toy activity packages to develop creative thinking among preschoolers / พัชรี บุญเป็ง / 2554 /Full Text
Subject
ความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก
นักเรียนอนุบาล
ของเล่น
102 การใช้ชุดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว จังหวัดลำปาง = Using moral and ethics activity packages for developing good citizenship of Prathom Suksa 4 Students at Chumchon Ban Mae Hao School, Lampang Province / อุไรวรรณ ใจคำปัน / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว
คุณธรรม
จริยธรรม
พลเมือง
103 การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Using activity packages to promote scientific creative thinking of Mathayom Suksa 2 students,the Prince Royal,s College / ฉันทนา กองตองกาย / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ความคิดสร้างสรรค์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
104 การใช้ถนนคนเดินเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนสองฝั่งถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ = The Use of walking street to strengthening community : a case study of communities on Wualai Road, Chiang Mai Province / พนัส เหลี่ยมสมบัติ / 2554 /Full Text
Subject
ชุมชน -- เชียงใหม่
ถนนคนเมือง (เชียงใหม่)
105 การใช้เทคนิค เอส คิว ทรี อาร์ กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Use of SQ3R technique with electronic books to promote english reading comprehension and vocabulary knowledge of developing level students / จุฑารัตน์ จันทร์คำ / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
นักเรียน -- น่าน
106 การใช้เทคนิคซินเนคติกส์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนบทโฆษณาสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Use of Synectic Techniques to develop the advertising writing ability in printed media of Mathayom Suksa 3 students / ภณิดา ยานะ / 2554 /Full Text
Subject
โฆษณา
การประชาสัมพันธ์
การวางแผนสื่อโฆษณา
การออกแบบและจัดหน้าพิมพ์โฆษณา
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- น่าน
107 การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียงคำในประโยคภาษาไทย และการเล่านิทานของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using stories to develop Thai word order and story telling skills for Koren Prathom Suksa 5 students / ดวงหทัย คำวัง / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
การเล่านิทาน
กะเหรี่ยง -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
108 การใช้แนวการสอนพหุประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Use of multisensory approach to promote English speaking ability and positive attitude towards English Language learning of mathayom suksa 1 students / อัญชลีพร ปัญโญ / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
109 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการบวกเลขสำหรับเด็กออทิสติก = Using computer-assisted instruction to develop the addition numbers skills for a child with autism / ยุทธการ อุประโจง / 2554 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
เด็กออทิสติก
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
110 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Using computer-assisted instruction lessons for developing decision-making abilities based on science knowledge of Mathayom Suksa 2 students / นวรัตน์ สารภี / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
111 การใช้แบบจำลองราคาสี่ปัจจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกลุ่มหลักทรัพย์จัดตามลักษณะเฉพาะของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A study on using the four-factor pricing model to measure performance of portfolio constructed by characteristics of stocks in the stock exchange of Thailand / สรายุทธ หินยศ / 2554 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
แบบจำลอง
112 การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา = Using exercises to develop writing skills on words with non-corresponding final consonants to Mae Kon Category of Prathom suksa students / ภัตตินันท์ สายนาค / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
นักเรียนประถมศึกษา
113 การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Using exercises to develop writing skill on words with final consonants to Mae Kod Category of Prathom Suksa 2 students / เมรี การะหงษ์ / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- ตัวสะกด -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- แบบฝึกหัด
114 การใช้ปัญหาปลายเปิดทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร จังหวัดนครสวรรค์ = Using openended mathematics problems to promote critical thinking among Mathayom Suksa 2 students at Banmaisrinakhon school, Nakhon Sawan province / กฤษณาพร สายรอด / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดและการคิด
การแก้ปัญหา
115 การใช้ผังความสัมพันธ์ของความหมายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ความคงทนในการจำคำศัพท์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Use of semantic mapping to promote English reading ability, vocabulary retention and opinions of autonomous learning among Mathayom Suksa 1 students / แสงทอง คำเสือ / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
116 การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล = Using strategic route map to develop strategic plans for the Sub-district health promotion hospital / ปรียาพัชร ใสแสง / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- บริการส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาล -- การบริหาร
117 การใช้เฟสบุ๊คที่มีผลกระทบต่อลีลาชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Using Facebook that affected Chiang Mai university students lifestyles / ธีราพร ตันทีปธรรม / 2554 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- พฤติกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
เครือข่ายสังคมออนไลน์
118 การใช้ภาพประกอบกิจกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using illustration activities to promote creativity in short story writing of Mathayom Suksa 5 Students / เอกนรินทร์ สีฝั้น / 2554 /Full Text
Subject
ความคิคสร้างสรรค์
เรื่องสั้น -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สารภี (เชียงใหม่)
119 การใช้ภาพยนตร์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Using interactive movies to enhance public mind of Mathayom Suksa 5 Students, Wachirawit School, Chiang Mai Province / ภัทนะ จันทร์เจริญสุข / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิรวิทย์
การพัฒนาจริยธรรม
จริยศึกษา
ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
120 การใช้ระบบการสอนตามรูปแบบของเกอร์ลาชและอีลีในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี = Using instructional system based on Gerlach and Ely model in work, occupational and technology course / กมลทิพย์ แสงดี / 2554 /Full Text
Subject
คหกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
นักเรียน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81