ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1141 ปัจจัยทำนายภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาในจังหวัดอุตรดิตภ์ = Factors predicting diabetic retinopathy in Uttaradit province / จิรวรรณ แสงรัศมี / 2554 /Full Text
Subject
Diabetes
Diabetetics -- Complications
Retina -- Diseases
1142 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดลำปาง = Factors related to anxiety in the preparation for further study at higher education level of Mathayom Suksa 6 students in Lampang province / พรรณนิกา ธิคำ / 2554 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
นักเรียน -- ลำปาง
1143 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาระการดูแลของผู้ดูแลเด็กที่เป็นโรคหอบหืด = Factors related to caregiving burden among caregivers of children with asthma / กัลยาณี ปรีชาพงค์มิตร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Astma
Nursing -- in infancy & childhood
Astma -- nursing
1144 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในปีแรก ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) = Factors relating to being non-performing housing loans in the first year of Siam City Bank Public Company Limited / วรรณา สมภู่ / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ลูกหนี้
หนี้
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
1145 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการคุมกำเนิดของหญิงแต่งงาน เผ่ากะเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to receiving contraceptive services of married Karen women, Omkoi District, Chiang Mai Province / ชัยรัตน์ เรืองฤทธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
คุมกำเนิด -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยง -- พฤติกรรม
ชาวเขา
การวางแผนครอบครัว -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
1146 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานระดับปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน = Factors related to stress of operational workers in Northern Industrial Estate, Lamphun Province / ชญาดา สารีโนศักดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน -- พนักงาน
ความเครียด
การทำงาน
1147 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to alcohol drinking of diploma of vocational education students at Chiang Mai commercial college / กัญญณัช ธรรมสอน / 2554 /Full Text
Subject
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1148 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความน่าจะเป็นในการผิดนัดชาระหนี้บัตรเครดิตของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting probability of credit card default of people in Mueang Chiang Mai District / ดลฤดี สุวรรณกุล / 2554 /Full Text
Subject
การชำระหนี้
หนี้
บัตรเครดิต
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
1149 ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting loan repayment of farmer client of bank for Agriculture and agricultural Co-operatives San Kamphaeng, chiang mail province / ทศพร จาดฤทธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สินเชื่อเกษตร -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
1150 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Factors affecting the usage of electronic document system of Maejo university personnel / อรอนงค์ คำยอง / 2554 /Full Text
Subject
งานสารบรรณ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- งานสารบรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1151 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาเที่ยวประเทศไทยซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ = Factors affecting international tourists' decision to revisit Thailand / สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล / 2554 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1152 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเลือกปลูกพืชศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers decision making on crops selecting in Khun Wang Royal project development center,Chiang Mai Province / ปิยะวรรณ ปานดี / 2554 /Full Text
Subject
การปลูกพืช
เกษตรกร
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ขุนวาง
โครงการหลวงขุนวาง
1153 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบกิจการฟาร์มสุกรในการเลือกติดตั้งระบบโคเวอร์ลากูนเพื่อนำก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นพลังงานทดแทน = Factors affecting the decision of pig farm owners towards installing Covered Lagoon System as alternative energy from Biogas / ปิยพงศ์ พงษ์อนันต์ / 2554 /Full Text
Subject
ฟาร์มสุกร
ก๊าซชีวภาพ
พลังงานทดแทน
1154 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการบริโภคอาหารขันโตกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the customers' consumption of Khantoke dinner in Mueang District, Chiang Mai Province / ภารดี ตั้งตระกูล / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
ขันโตก
1155 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารของเจ้าของร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing rice purchasing decision of restaurant owners in Mueang District, Chiang Mai Province / ไพรัช โตวิวัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
ข้าวสาร -- การซื้อ
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
1156 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแม่พิมพ์ของผู้ประกอบการโรงพิมพ์ระบบโร โตกราเวียร์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Factors affecting buying decision for cylinders of rotogravure printing companies in Bangkok and Metropolitan Area / ไพรัช หนุนพาณิชพงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
แม่พิมพ์โลหะ
ผู้ประกอบการ -- กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์ -- กรุงเทพมหานคร
1157 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' choice of Sai Nam Pueng' mandarin in mueang district, Chiang Mai province / ศิรินพรรณ ปัญญาภวกุลชัย / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
1158 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินในซื้อเมล็ดพันธุ์พืชของร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting distributors towards seed purchasing decisions in Chiang Mai Province / นภัสนันท์ ปาลวัฒน์จิตธนา / 2554 /Full Text
Subject
เมล็ดพันธุ์
การตัดสินใจ
ร้านค้า -- เชียงใหม่
1159 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่าน = Factors affecting conveying sufficiency economy philosophy into practice of farmers in Na Muen District, Nan Province / จักรพันธ์ อินไสย / 2554 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง -- นาหมื่น (น่าน)
เกษตรกร -- นาหมื่น (น่าน)
1160 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริจาคโลหิตของผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 สภากาชาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ = Factor affecting blood donation of donors at regional centre X Thai red cross society Chiang Mai Province / เชาวศิลป์ ยุชัย / 2554 /Full Text
Subject
สภากาชาดไทย จังหวัดเชียงใหม่
การบริจาคโลหิต
ผู้บริจาคโลหิต -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81