ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1121 ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมแมลงหวี่ขาวโรงเรือน = Efficiency of entomopathogenic fungi in controlling greenhouse whitefly trialeurodes vaporariorum westwood / สิริญา คัมภิโร / 2554 /Full Text
Subject
เชื้อราที่ก่อโรคต่อแมลง
แมลงหวี่ขาว
1122 ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดและการใช้ร่วมกับดินเบาใน การกำจัดมอดแป้งจากโรงเก็บข้าวโพด = Efficacy of some insecticides and in combination with diatomaceous earth against tribolium castaneum (Herbst) collected from corn silos / เนตรนภา ศรีสองสม / 2554 /Full Text
Subject
มอดแป้ง -- การควบคุม
ยาฆ่าแมลง
1123 ประสิทธิภาพของโอโซนในการควบคุมด้วงงวงข้าวในข้าวสาร = Efficacy of ozone to control rice weevil (Sitophilus oryzae linnaeus) in milled rice / เจนวิทย์ ทาแกง / 2554 /Full Text
Subject
โอโซน
ด้วงงวงข้าว -- การควบคุม
1124 ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตข้าวโพดหวานในภาคเหนือของประเทศไทย = Technical Efficiency of Sweet Corn Production in Northern Thailand / ณฐภัทร สุวรรณโฉม / 2554 /Full Text
Subject
ข้าวโพดหวาน -- การผลิต
ข้าวโพดหวาน -- ไทย(ภาคเหนือ)
1125 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการควบคุมฝูงชนและปราบปรามจลาจลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Efficiency of crowd control operation and riot suppression of the police in Amphoe Mueang Chiang Mai / คม เชษฐ์ขุนทด / 2554 /Full Text
Subject
การจลาจล
ตำรวจ -- ลำพูน
1126 ปริมาณไอโอดีนของเกลือบริโภคที่ใช้ในครัวเรือน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่= Iodine content in edible salt using in households of Inthakhin Sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / อัตทวิชญ์ เวียงหล้า / 2554 /Full Text
Subject
เกลือ
ไอโอดีน
ครัวเรือน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
1127 ปัจจัยความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้าน บ้านบ่อสวาย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี = Success factors of village fund of Ban BoSawai, Bang Pla Ma District, Suphan Buri Province / วิริยพงษ์ เสือหาญ / 2554 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน -- บางปลาม้า (สุพรรณบุรี)
ชุมชน
1128 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง = Occupational health hazards and health status related to risk among ageing workers in the seafood canning industry / เสาวลักษณ์ แก้วมณี / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Occupational health
Risk
Aging
1129 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของโรงงานยางแผ่นรมควัน = Occupational health harzards and health status related to risk among workers in a smoked rubber sheet plant / ประภัสสร อักษรพันธ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk
Industrial health
Occupational health
Hazardous substances
1130 ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อพนักงานในการทำงานกับห้างหุ้นส่วนจำกัดไฬญา = Motivating factors affecting employees of Laiya Limited Partnership / มารยาท ศรีเงิน / 2554 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฬญา
แรงจูงใจในการทำงาน
การจูงใจ (จิตวิทยา)
1131 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด = Motivating factors of employees of Chiang Mai Beverage Company Limited / ประโภชน์ เกิดเจริญ / 2554 /Full Text
Subject
บริษัทเชียงใหม่เบเวอเรช -- พนักงาน
การจูงใจในการทำงาน
1132 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในสังกัดสำนักงานเขตลำปาง = Motivation factors towards working of employee at Krung Thai Bank Public Company Limited Branches in Lampang regional office / ประไพพักตร์ อรุณชัย / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
การจูงใจในการทำงาน -- ลำปาง
ความพอใจในการทำงาน -- ลำปาง
1133 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทบู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ในเขต 1 = Motivation factors towards working of employee at Books Retail (Thailand) Company Limited in Area 1 / ภัทราวดี ขันธอุบล / 2554 /Full Text
Subject
บริษัทบู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) -- พนักงาน
การจูงใจในการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
1134 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของ บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด สาขา ลำพูน = Motivation factors of security guards of PTK Muti Services Company Limited Lamphun branch / อัศวิน เศรฐศิลป์ / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด
พนักงานรักษาความปลอดภัย -- ลำพูน
การจูงใจในการทำงาน
1135 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด = Motivation factors of salesman of The Concrete Products and Aggregate Company Limited / วิสุทธิ เผ่าเหลืองทอง / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง
การจูงใจในการทำงาน
การทำงาน
1136 ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำเสาวรสตราใบธงของผุ้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing factors affecting decision on purchasing bitoung brand passion fruit juice of consumers in Mueang Chiang Mai District / พิมพ์ชนก กล้าทำ / 2554 /Full Text
Subject
น้ำเสาวรส
น้ำผลไม้ -- การตลาด
บริษัทใบธง
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1137 ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำผลไม้สำเร็จรูปท้องถิ่น ของร้านค้าปลีกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing factors affecting the purchasing preferences of local ready-to-drink fruit juices by retailers in Mueang Chiang Mai District / คมกริช ปริรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
น้ำผลไม้ -- การตลาด
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
1138 ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Political economic factors affecting buying's decision on a trading company agency in Amphoe Mueang Chiang Mai, Changwat Chiang Mai / พัฒนศักดิ์ ขยัน / 2554 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
การตัดสินใจ
การขายส่ง -- เชียงใหม่
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
1139 ปัจจัยต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting success of job performance of Village Health Volunteers in Doi Saket District, Village Health Volunteers in Doi Saket District, Chiang Mai Province / พิมลพร อินต๊ะขัติ / 2554 /Full Text
Subject
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
1140 ปัจจัยทางจิตสังคมที่ทำนายการปรับตัวด้านสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Psychosocial factors predicting social adjustment among mattayomsuksa 1 students in Mueang District, Chiang Mai Province / ทวิกาญจน์ ไชยแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
การปรับพฤติกรรม
จิตวิทยาสังคม
การปรับตัว -- จิตวิทยา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81