ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1101 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก = Effectiveness of implementing best practice guidelines for breastfeeding promotion, Phobphra hospitals, Tak province / ขนิษฐา ปานยิ้ม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
โรงพยาบาลพบพระ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -- ตาก
น้ำนมคน
1102 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการส่งเสริมการออกกำลังกายที่บ้านในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing home exercise promotion practice guidelines among older persons with coronary artery disease, Wangnua Hospital, Lampang Province / สุพรรณ สมควร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Coronary disease
1103 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดย ครอบครัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Chondaen Hospital, Phetchabun province / วารุณี ทับแสง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
Caregivers
Drug therapy
1104 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Wang Nuea Hospital, Lampang Province / เบญญาภา พันตาคม / 2554 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเภท
ผู้ดูแล
การรักษาด้วยยา
Psychiatric -- nursing
Schizophenia
Drug therapy
1105 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing a cognitive behavior therapy program in reducing alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence, Si Satchanalai hospital, Sukhothai province / กรรณิการ์ ศรีมงคลธาราธร / บันฑิตวิทยาลัย 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Behavior therapy
Alcohol drinking
Alcoholism
1106 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวก ในวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing a positive self-talk training program among adolescents with depression, Si Satchanalai district, Sukhothai province / ผกาทิพย์ สุขจิตร์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
1107 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วนโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้าโรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing a positive self-talk training program among chronically Ill patients with depression, Dokkhamtai hospitals, Phayao province / มยุรี เบาะสาร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Deoression
1108 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้า สถานีอนามัยชัยจุมพล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing a positive self-talk training program among chronically ill patients with depression, Chaijumpol Health center, Uttaradit province / ศรีสอางค์ ชำนาญยา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Chronically ill -- care
Primary health care -- Uttaradit
1109 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเสร้า สถานีอนามัยบ้านปากคะยาง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing a positive self-talk training program among chronically ill patients with depression, Ban Pallayang health center, Si Satchanalai district, Sukhothai province / สายรุ้ง ประทุมทอง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Thought and thinking
Chronic disease
1110 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มของผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the group empowerment program among patients with alcohol dependence,Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / สินีนาถ ขุนวิชิต / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Empowerment
Alcoholism
1111 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสารในเด็กออทิสติก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the picture exchange communication systems among autistic children, Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai province / ศิริพร หอมคำวะ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Autistic Disorder
Autistic children -- Education
Communication
Oral communication
1112 ประสิทธิผลของการใช้แผนจาหน่ายผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing a discharge plan for patients with alcohol induced psychotic disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / ดารณี ขันใส / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Psychotherapy patients
Alcohols
1113 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing a discharge plan for patients with attempted suicide, Phaya Mengrai Hospital, Chiang Rai province / ดวงใจ ชัยศรีสวัสดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Suicidal Ideation
1114 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing a discharge plan for patients with alcohol dependence, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ชุติกาญจน์ ทองสุข / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Alcoholism
1115 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing a discharge plan for patients with alcohol dependence, Uttaradit Hospital / ณนัฏฐพร ใจคุ้ม / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
พิษสุราเรื้อรัง -- โรค -- ผู้ป่วย
1116 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคติดสุรา ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing a discharge plan for patients with alcohol dependence, Chiang Mai Drug Dependence Treatment Center / พัชรินทร์ บินซอและฮ์ / 2554 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด
พิษสุราเรื้อรัง -- โรค -- ผู้ป่วย
1117 ประสิทธิผลของการนำแนวคิดสมรรถนะมาใช้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = Effectiveness of applying competency concept of Highland Research and Development Institute (Public Organization) / สุรนันท์ ศรีวิพัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สมรรถนะ
การวัดผลงาน
การบริหาร
1118 ประสิทธิผลของการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง เชียงใหม่ = Effectiveness of external quality audit on basic education institutes in Mueang Chiang Mai / ภัทรวดี ตันติวิญญูพงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- การประเมิน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1119 ประสิทธิผลของวิธีการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ = Effectiveness of preventive interventions for acute lower respiratory tract infection among children under the age of five : a systematic review / ชนัดดา สระโสม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertatins, academic -- nursing
Respiratory tract infections
ทางเดินหายใจ -- การติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ -- โรค
1120 ประสิทธิผลในการกาจัดหินน้าลายและผลกระทบต่อผิวรากฟันของหัวขูดหินน้าลายพีโซอิเลกทริกชนิด P5 = Scaling effectiveness and effect on root surfaces of P5 Piezoelectric tips / มินตรา นาคธร / 2554 /Full Text
Subject
ทันตกรรม -- เครื่องมือและอุปกรณ์
การขูดหินน้ำลาย
ผิวรากฟัน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81