ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1081 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับ ส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among persons with major depressive disorders, Khirimat Hospital, Sukhothai Province / ปิยะฉัตร วงศ์วัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลคีรีมาศ
ความซึมเศร้า
การรักษาด้วยยา
Dissertations, academic -- nursing
Depression
1082 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการ ป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยหนักอายุร กรรมโรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of unplanned endotracheal extubations in Medical Intensive Care Unit, Lampang Hospital / นภัสภรณ์ ดวงแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
การหายใจ
ท่อช่วยหายใจ
1083 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการ ความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรม ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among patients with Cardiac Surgery, Thoracic and Cardiovascular Stepdown Unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital จงกล ต้อยมาเมือง / จรรยา หมื่นรังษี / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- nursing
Pain management
Heart surgery
1084 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among critically Ill patients in surgical intensive care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / สุภาภรณ์ บุณโยทยาน / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pain management
1085 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและการจัดการอาการคลื่นไส้และอาเจียนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผู้ใหญ่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention and management of postoperative nausea and vomiting among adult patients, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ดรุษกร วิไลรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1086 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นฟูสภาพหัวใจในผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for cardiac rehabilitation among older persons with chronic heart failure, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ปาลีรัฐ โตไพบูลย์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Heart failure, congestive
Aged
1087 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการวางแผนจำหน่ายในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effectiveness of implementing discharge planning clinical practice guidelines among older persons with chronic obstructive pulmonary disease, Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son Province / จิตติมา รัตนโกศ / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- แม่ฮ่องสอน
ผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Lung diseases, obstructive -- in old age
Patient discharge
1088 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริม การเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting the early initiation of breastfeeding, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วีนัส จันทร์แสงศรี / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มารดาและบุตร
1089 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting the early initiation of breastfeeding, Nakornping Hospital, Chiang Mai province / สุภาพร ปรารมย์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
Mothers
1090 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promting the early initiation of breastfeeding, Taphanhin Crown Prince Hospital, Phichit Province / พิไลวรรณ ใจชื้น / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast Feeding
Mothers
1091 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting the early initiation of breastfeeding, Inburi hospital, Sing Buri province / ชุติมนต์ อำพนธ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
Mothers
1092 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Srisangwornsukhothai Hospital / อรัญชลี พุ่มเกตุ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
Drug therapy
1093 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดัน โลหิตสูง โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting self-care ability of older persons with hypertension, Bokluea Hospital, Nan province / วรารัตน์ กันแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health -- In old age
Hypertension
Self care
1094 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting self-care ability among older persons with hypertension, Maelao Hospital, Chiang Rai Province / ปุณญณิน เขื่อนเพ็ชร์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension -- in old age
Self care -- in old age
1095 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promotion of exercise behavior among older persons with diabetes mellitus, diabetes mellitus clinic, Uttaradit Hospital / สุปราณี หมื่นยา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Aged -- Physiology
Aged -- Uttaradit
Diabetes
Exercise -- In old age
1096 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพะเยา = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promotion of exercise behavior among older persons with diabetes mellitus, Phayao Hospital / เกวลิน สีใส / 2554 /Full Text
Subject
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ -- พะเยา
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
เบาหวาน -- พะเยา
โรงพยาบาล -- พะเยา
Disseertations, academic -- nursing
Exercise -- in old age
Diabetes mellitus -- in old age
1097 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่มีแผลไหม้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pressure sore prevention among elderly burn patients, burn unit, Lampang hospital / ศิริพร วังแวว / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Decubitus ulcer
Burns
1098 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือนการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among persons with major depressive disorders, Bankhok hospital, Uttaradit province / ศิริพร ศรีชัยชนะ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
1099 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among older persons with hypertension, Wiang Papao Hospital, Chiang Rai Province / รักษ์ชนก ทองศิลป์ / 2554 /Full Text
Subject
Hypertension -- in old age
ความดันเลือดสูงในผู้สูงอายุ -- เชียงราย
ผู้สูงอายุ -- การดูแล ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
การรักษาด้วยยา
1100 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสาหรับการป้องกันภาวะท้องผูกในผู้สูงอายุ หอผู้ป่วยพิเศษรวม ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing best practice guidelines for constipation Prevention in older persons, private ward, Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / อัจฉรา วิจิตร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Physical stimulation
Constipation -- In old age


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81