ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1061 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ชนิดฟัซซี่เพื่อแก้ปัญหาการสับเปลี่ยนหม้อแปลงจำหน่าย = Fuzzy mathematical model for solving distribution transformer replacement problem / คณรัศมิ์ ค้ำชู / 2554 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
ระบบฟัสซี
1062 แบบแผนการตอบสนองต่อความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการพยาบาลประจำวัน = Pattern of Stress Responses Among Preterm Infants While Receiving Daily Nursing Care / วัชรา ศิริกุลเสถียร / 2554 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด
Stress
Infant, premature
การพยาบาล
1063 แบบแผนการออมของพนักงานสถาบันการเงินในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Saving patterns of employees of financial institutions in Mueang District, Chiang Mai Province / ศตวรรษ ท่าช้าง / 2554 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม -- เชียงใหม่
การเงินส่วนบุคคล
สถาบันการเงิน -- เชียงใหม่
1064 ปฏิสัมพันธ์ของความขัดแย้ง = Interaction of Conflict เจนวิทย์ ชูทอง / เจนวิทย์ ชูทอง / 2554 /Full Text
Subject
ศิลปะกับสังคม
1065 ปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงที่มีความบกพร่องทางสายตากับเพื่อนร่วมชั้นเรียนในโรงเรียนร่วม = Interaction between a visually-impaired female student and classmates in an inclusive school / ทัศนีย์ ยศสุรินทร์ / 2554 /Full Text
Subject
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา
นักเรียนมัธยมศึกษา
การเรียน -- การรวมกลุ่ม
1066 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวันปลูกและระดับไนโตรเจนต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวเหนียวก่ำ = Interaction between planting date and Nitrogen levels on development, growth and yield of Glutinous Purple Rice / ลดาวัลย์ ตังวิวัฒนาธร / 2554 /Full Text
Subject
ข้าวเหนียวก่ำ -- การเจริญเติบโต
ข้าวเหนียวก่ำ -- การปลูก
ไนโตรเจน
1067 ประติมากรรมสีเขียว ประติมากรรมชุ่มชื่น = Green refreshing sculpture / ชนิกานต์ เข็มสวัสดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
ประติมากรรม
1068 ประสบการณ์ความเจ็บป่วยและการรับรู้ตัวตนของบุคคลที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง = Illness experience and self perception of people suffering from stroke / อภิรดี วังคะฮาต / 2554 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย
1069 ประสิทธิผลการดำเนินงานของห้องสมุดกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ = Operational effectiveness of the central library at the Royal Thai Police / พรพิมล เจียมจิตร / 2554 /Full Text
Subject
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. ห้องสมุดกลาง -- การบริหาร
ห้องสมุด -- การบริหาร
1070 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติ การจัดการทางพยาบาลในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Effectiveness of implementing nursing management guidelines among the elderly with hypertension, Kiriratnikhom hospital, Surat Thani province / พรรทิพา นวลมุสิก / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension -- in old age
Patient care planning
1071 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing nursing management guidelines for persons with hypertension at Ban Hong hospital, Lamphun province / สกาวรัตน์ ต่ายทอง / 2554 /Full Text
Subject
Nursing
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
ผู้ป่วย -- การพยาบาล
Hypertension
1072 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการวางแผนการจำหน่ายในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implimenting the discharge planning guidelines among older persons with chronic obstructive pulmonary disease at Phichai hospital, Uttaradit province / สุชัญญา มะโนปา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Lung diseases, obstructive -- in old age
1073 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing discharge planning guidelines for older persons with chronic obstructive pulmonary disease, Wiang Pa Pao Hospital, Chiang Rai province / อรทัย สิมะพรม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Aged -- Chiang Rai
Lung diseases, obstructive
Patient discharge
1074 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับ ส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among patients with major depressive disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / กุลธิดา สิทธิวัง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Drug therapy
1075 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการป้องกันและการจัดการอาการคัดตึงเต้านมในมารดาที่ให้นมบุตรโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention and management of breast engorgement among lactating mothers, Nakornping Hospital, Chiang Mai province / ปัณฑิตา ศรีจันทร์ดร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pueperium
Breast feeding
Breast
1076 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหูแว่ว โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for nursing care of schizophrenic patients with auditory hallucination, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / จงรักษ์ ปัญญาภู / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
1077 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting the early initiation of breastfeeding, Suntisuk Hospital, Nan Province / อรศิริ กาสมุทร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
Puerperium
1078 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Ban Dan Lan Hoi Hospital, Sukhothai Province / สยุมพร จันทร์งาม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Drug therapy
Schizophrenics
1079 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดัน โลหิตสูงโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting self-care ability among older persons with hypertension Nakornping Hospital, Chiang Mai province / ศุภนิต ทองจันทร์เทพ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Self care -- In old age
Hypertension -- In old age
1080 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among persons with major depressive disorders, Chiang Khong Crown Prince Hospital, Chiang Rai Province / พัชราวรรณ ปัญญาวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
ความซึมเศร้า
Depression
การรักษาด้วยยา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81