ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1041 แนวทางและวิธีการในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ = Sarasas Witaed Chiang Mai school teachers' team working development guidelines and methods / เทพินทร์ จารุศุกร / 2554 /Full Text
Subject
ครู -- การทำงาน
ครู -- เชียงใหม่
การพัฒนาการศึกษา
1042 บทบาทของครูสังคมศึกษาในการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายเถิน 3 จังหวัดลำปาง = The Role of social studies teachers in promoting public consciousness among Mathayom Suksa 3 students in Thoen school network 3, Lampang Province / ศักดิ์นรินทร์ ประสานเนตร / 2554 /Full Text
Subject
ครูสังคมศึกษา -- ลำปาง
การพัฒนาจริยธรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
1043 บทบาทของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด : กรณีศึกษาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 = The Role of narcotics control officials in drug asset seizure : a case study of Narcotics Control Office Region 5 / นารีรัตน์ ดวงสุข / 2554 /Full Text
Subject
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
การยึดทรัพย์
คดีและการสู้คดี
ยาเสพติด
1044 บทบาทของพระสงฆ์วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ในการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่= A role of buddhist monks at Doi Pha Som Temple in environmental promotion and development, Sufficiency Economy Workshop Center, Mae Sab Sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province / พระสมบูรณ์ ปูรณปุญโญ / 2554 /Full Text
Subject
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
สงฆ์ -- สะเมิง (เชียงใหม่)
การพัฒนาชุมชน
1045 บทบาทของภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์ (ZPP-Ua) ของเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Government roles and people's participation in Luang Prabang tourism management in ZPP-Ua Area, Luang Prabang Province, Lao People's Democratic Republic / ภาคภูมิ ชาตาบุญ / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารรัฐกิจ -- ลาว
การท่องเที่ยว -- ลาว
1046 บทบาทของมารดาในการเกื้อหนุนพัฒนาการทางภาษาของเด็กหญิงอายุ 4 ขวบ: กรณีศึกษา = Role of mother in supporting language development of a four years old girl: a case study / จารุพัทธ์ แดงสุวรรณ / 2554 /Full Text
Subject
พัฒนาการของเด็ก
ภาษา
การเรียนรู้
มารดาและเด็ก
1047 บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญต่อการพัฒนาการเมืองไทย = Role of Constitutional Court Towards political development of Thailand / ธุวพล ทองอินทราช / 2554 /Full Text
Subject
ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
1048 บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแฟลตดินแดง = The Role of Bangkok Metropolitan Councilors of Dindaeng District in strengthening Dindaeng Flat community / ชลกร ศิรวรรธนะ / 2554 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- กรุงเทพฯ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
1049 บทบาททางการเมืองของกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Political role of the elderly group leaders in Tambol Sanphisua, Mueang District, Chaing Mai Province / ธรรศ ปัญญาสืบ / 2554 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- กิจกรรมทางการเมือง
การเลือกตั้ง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่. ตำบลสันผีเสื้อ
1050 บทบาททางการเมืองของภาคประชาสังคมในเขตตำบลเวียงยองและ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน = Political role of civil society in Tambon Wiangyong and Tambon Sribuaban, Amphoe Mueang Lamphun / บุปผา อาภากุลอนุ / 2554 /Full Text
Subject
ประชากร -- กิจกรรมทางการเมือง
ลำพูน -- ประชากร
1051 บทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The role of Buddhist monks in community development in Cherngdoi Sub-district, Doisaket District, Chiang Mai Province / พระมหาธีราวุฒิ บุญมา / 2554 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน
สงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
ชุมชน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลเชิงดอย
1052 บทบาทในการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Role of civil society's participation in Community Development in Nong Kwai Tambon Admisnistrative Organization's Area, Hang Dong District, Chiang Mai Province / กรัณย์พล จิรารัตน์วัฒนา / 2554 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาชุมชน -- หางดง (เชียงใหม่)
1053 บทบาทผู้นำท้องถิ่นในการจัดการปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าของตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of local leaders in management of forest invasion problems of Tambon Maepang, Phrao District, Chiang Mai Province / ศักดิ์ศรี มูลธร / 2554 /Full Text
Subject
ผู้นำท้องถิ่น -- พร้าว (เชียงใหม่)
การจัดการป่าไม้
การบุกรุกโดยผิดกฎหมาย
1054 บทบาทพยาบาลวิชาชีพในการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลรัฐ = Roles of professional nurses for occupational health and environmental practices in public Hospitals / อัมพวรรณ สินธุญา / 2554 /Full Text
Subject
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
พยาบาลวิชาชีพ
Dissertations, academic -- nursing
Nurse's role
1055 บทบาทและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากการบูรณะวัดร่องขุ่น พ.ศ.2540 - 2553 = The roles and changes of local community due to Wat Rong Khun Restoration, B.E.2540 - 2553 / ชยกฤต เรือนคำ / 2554 /Full Text
Subject
วัดร่องขุ่น (เชียงราย)
การท่องเที่ยว
การพัฒนาชุมชน
1056 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหลังการรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2549-2553 = Role and authority of Kamnan and Puyaiban after the coup d'Etat from B.E. 2549-2553 / พิบูลย์ศักดิ์ ราชจันทร์ / 2554 /Full Text
Subject
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
รัฐประหาร
1057 บทบาทหน่วยรบพิเศษในการรัฐประหารในช่วงปี พ.ศ. 2509 - 2549 = The Role of the special force in the coup d'dtat from B.E. 2509-2549 / สุรพัศม์ นำลอง / 2554 /Full Text
Subject
รัฐประหาร -- ไทย
ทหาร -- ไทย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
1058 แบบจำลองการลดทอนพลังงานแผ่นดินไหว สำหรับชั้นดินเชียงใหม่ = Earthquake attenuation model for Chiang Mai subsoil / อรรถพล อำมาตย์มณี / 2554 /Full Text
Subject
แผ่นดินไหว -- เชียงใหม่
ดิน -- เชียงใหม่
1059 แบบจำลองความเร็วขับขี่ เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องของแนวเส้นทางราบสำหรับทางหลวงสองช่องจราจรนอกเมือง = Operating speed models for investigating consistency of horizontal alignment on two-lane rural highways / สุรสิทธิ์ บัวบาน / 2554 /Full Text
Subject
วิศวกรรมการทาง
จราจร
ถนน -- การออกแบบและการสร้าง
1060 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบอัดไอสำหรับการอบแห้งและการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร = Mathematical modeling of a common compressor for drying and storaging agricultural produce / วิสุทธิ์ วิจิตรภิญโญ / 2554 /Full Text
Subject
ผลิตผลเกษตร -- การอบแห้ง
การอบแห้ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81