ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะ ชีวิตเรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Using participatory learning to enhance life skills of sex education of Mathayom Suksa 3 Students at Theerakarn Banhong School, Lamphun Provine / กรรณานุช มูลคำ / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เพศศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรู้
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
82 การใช้กิจกรรมคาราโอเกะ เพื่อพัฒนาการออกเสียงและความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using karaoke activity to develop english pronunciation and english listening comprehension among Mathayom Suksa 4 students / พิชญา นุเสน / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
83 การใช้กิจกรรมงานปฎิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเชียนเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ลิด จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Using Task-based activities to develop basic reading and writing abilities of Prathom Suksa 2 Students, Ban Mae Lid School, Mae Hong Son Province / อุษา อินตา / 2554 /Full Text
Subject
การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
84 การใช้กิจกรรมที่เน้นรูปแบบภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการพูดภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Using form-focused activities to promote english speaking ability and to decrease anxiety among Mathayom Suksa 1 students / อัญญารัตน์ อดุลย์รัตนนุกุล / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
85 การใช้กิจกรรมที่สอดแทรกแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพื่อพัฒนา ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Use of activities based on contemplative education to develop self- discipline among Mathayom Suksa 2 Students / กนกอร ติ๊บหลาน / 2554 /Full Text
Subject
วินัย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
86 การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกในวิชานาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ = Using guidance activities to promote assertiveness in Drama Art of Prathom Suksa 4 students, Wat Ketkaram Municipal School, Chiang Mai Province / ฤทัย บุญมาเมือง / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
นาฏศิลป์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การแสดงออก (จิตวิทยา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
87 การใช้กิจกรรมปฏิบัติเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลเชิงความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ = Using hands-on activities for developing probabilistic reasoning of Mathayom Suksa 3 students at Pattanaprachauppathum School, Phrae province / ภัทรพล เมฆอากาศ / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ -- นักเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
เหตุผล
ความน่าจะเป็น
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แพร่
88 การใช้เกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Using educational game to promote thinking skills of preschool children, Sripingmuang Municipal School, Chiang Mai Province / พิชญ์สินี โชติชะวงค์ / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
การคิดและความคิด
การศึกษาขั้นก่อนประถม
89 การใช้เกมฐานสมองในการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Using Game Than Samong for learning Thai last-consonants system for Prathom Suksa 3 students at The Prince Royal's College, Chiang Mai Province / พิมพ์รดา ส่งชื่น / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
เกมทางการศึกษา
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
90 การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำยากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Using games to develop eriting skill in difficult words among Prathom Suksa 1 students / สินจัย คำมาตา / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลี้ (ลำพูน)
91 การใช้เกมเสริมทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง = Using games to enhance skills in reading words with final consonants of Prathom Suksa 1 students at Sri Ping Municipal School / กาญจนา โพธิลักษณ์ / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
เกม
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
92 การใช้ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using information from the internet to develop analytical reading among Prathom Suksa 5 Students / เขมรักษ์ กุมารสิทธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
ข้าวสาร
อินเตอร์เน็ต
การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา
93 การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อควบคุมมอดยาสูบ = Radio frequency vtreatment for controlling cigarette beetle (Lasioderma serricorne (Fabricius)) / รตินุช นุตพงษ์ / 2554 /Full Text
Subject
มอด -- การควบคุม
แมลงศัตรูพืช
94 การใช้คลื่นโซนิคเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไวฟอนในการนำความเย็นกลับคืน = Use of sonic wave to increase thermal performance of thermosyphon heat exchanger in coolness recovery / รัชต์ธานี แสนจิตต์ / 2554 /Full Text
Subject
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน -- การทดสอบ
ความร้อน -- การถ่ายเท
95 การใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อควบคุมเชื้อราที่ปนเปื้อนในผงสมุนไพร = Radio frequency heat treatments for controlling fungi contaminated in herbs powder / หยาดรุ้ง ปากองวัน / 2554 /Full Text
Subject
สมุนไพร
โรคเกิดจากราในพืช
คลื่นวิทยุ
เชื้อรา -- การควบคุม
96 การใช้งานซิฟต์ร่วมกับขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่มในระบบการแปลภาษามือภาษาไทยด้วยวิธีการสะกดนิ้วมือ = Incorporating SIFT with clustering algorithm in thai finger spelling translation system / วัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
ภาษามือ
การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด
97 การใช้จินตภาพสาธารณะเพื่อการพัฒนากายภาพของเมืองกรณีถนนราชดาเนิน เชียงใหม่ = Utilizing public images for developing physical environments of the city the case of Ratchadamnern Road, Chiang Mai / สาวิตรี นุกูล / 2554 /Full Text
Subject
เชียงใหม่ -- ประวัติศาสตร์
ถนนราชดำเนิน (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
98 การใช้ชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Use of learning center instructional packages to develop mathematical processes of prathom suksa 4 students / ธนาพงษ์ สาวฤทธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา
ศูนย์การเรียน
99 การใช้ชุดการสอนเรื่อง สระ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านแบบแจกลูกคำสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ = Use of instructional package on vowels spelling reading skill for a student with learning disabilities / กัลยา ธรรมขันติ์ / 2554 /Full Text
Subject
ชุดการสอน
ภาษาไทย -- การออกเสียง
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
100 การใช้ชุดกิจกรรมกระตุ้นระบบการรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหวเพื่อลดพฤติกรรมการเล่นนิ้วมือในเด็กออทิสติก = Using sensory motor activities to reduce fingers flicking in child with autism / สุนิศา เจือหนองแวง / 2554 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
เด็กออทิสติก -- พฤติกรรม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81