ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
961 โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของรอยต่อชนอะลูมิเนียม ผสม 6061โดยการเชื่อมเสียดทานแบบกวน = Microstructures and mechanical properties of Aluminum Alloy 6061 Butt-joint by friction stir welding / สุขแก้ว คำเมืองสา / 2554 /Full Text
Subject
อะลูมินัม -- การเชื่อม
อะลูมินัม
งานโลหะ
962 โครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของเซรามิกผสมซิงก์ออกไซด์-ไทเทเนียมไดออกไซด์ = Structures and physical properties of Zinc Oxide-Titanium Dioxide composite ceramics / ชุติมา แสนเงิน / 2554 /Full Text
Subject
วัสดุเซรามิก
วัสดุศาสตร์
963 โฆษณาขนมขบเคี้ยวทางสื่อโทรทัศน์ที่มีผลต่อการรับรู้และการตัดสินใจเลือกบริโภคของเด็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = An Impact Of snack television commercials toward perception and buying decision of childen in Chiang Mai Province / จุฑารัตน์ ก๋าเครื่อง / 2554 /Full Text
Subject
โฆษณาทางโทรทัศน์
โฆษณา -- ขนม
บริโภคนิสัย
เด็ก -- พฤติกรรม
964 เงื่อนไขชีวิตของครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ปี ในตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี = Family life conditions affecting milk and sweet consumption behaviors in newborn to 3-year-old children in Nongyasai sub-district, Nongyasai district, Suphan Buri province / ดาริน เตชะจงจินตนา / 2554 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
พฤติกรรมสุขภาพในเด็ก
965 จิตสาธารณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยการเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ = Public mind and science learning achievement on living things and environment of Prathom Suksa 6 students through supplementary public mind developing activities / นิรมล มาลัย / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
วิทยาศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
966 จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย = The Consciousness on natural resources conservation of persons holding land in Doi Sutep-Pui National Park Area / วัชรพงศ์ กิตติเจริญวิทย์ / 2554 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่
การถือครองที่ดิน -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
967 ชีวมิติของรังผึ้งโพรงธรรมชาติจากการสังเกตผึ้งโพรงในภาคเหนือของประเทศไทย = Biometrics of natural nest of Eastern honey bee (Apis cerana F.) as observed in Northern Thailand / วีรยา สมณะ / 2554 /Full Text
Subject
ผึ้ง -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผึ้งโพรง -- ไทย (ภาคเหนือ)
968 ชีววิทยาของมอดฟันเลื่อยและประสิทธิภาพของโอโซนในการกำจัดมอดฟันเลื่อยในข้าวสาร = Biology of Sawtoothed grain beetle Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus) and its control efficacy using ozone in milled rice / ศิวกร เกียรติมณีรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
มอดฟันเลื่อย
มอดฟันเลื่อย -- การควบคุม
ก๊าซโอโซน
969 ชุมชนสวนเมี่ยงท่ามกลางการปิดล้อมของอุทยานแห่งชาติขุนแจ : กรณีศึกษาบ้านขุนลาว ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = The Suan Miang community in the enclosure of Khun Chae National Park : a case study of Khun Lao Village, Mae Chedi Mai Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / น้ำผึ้ง ท่าคล่อง / 2554 /Full Text
Subject
เมี่ยง -- การปลูก
อุทยานแห่งชาติขุนแจ
เมี่ยง -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
970 ซอร์ปชันไอโซเทอร์ม สมบัติทางเคมีกายภาพและอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของน้ำมะม่วงมหาชนกผง = Sorption isotherm, physicochemical properties and glass transition temperature of mango juice powder cv. Mahajanaka / วัชรี เทพโยธิน / 2554 /Full Text
Subject
น้ำมะม่วง
น้ำผลไม้
น้ำมะม่วง -- การอบแห้ง
971 ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์คุณสมบัติชั้นดินเพื่อสนับสนุนการออกแบบฐานราก = GIS database of soil-layer properties for supporting foundation design / ภูษิต ไสยมรรคา / 2554 /Full Text
Subject
ฐานราก -- การออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นคว้าข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์
การจัดการฐานข้อมูล
ดิน
972 ดวามสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมกิจกรรมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ = Scientific thinking ability of Mathayom Suksa 3 students learning through inquiry method supplemented by Scientific thinking activities / ธิดารัตน์ อินปาต๊ะ / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
973 ดอยสุเทพและเพื่อน = Doi Suthep and friends / ดนัย บุญทัศนกุล / 2554 /Full Text
Subject
ภาพเขียน
ธรรมชาติ
974 ดัชนีการคัดเลือกสำหรับโคนม ในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Selection index for dairy cattle in Chaiprakarn District, Chiang Mai Province / จิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ / 2554 /Full Text
Subject
โคนม -- กายวิภาค
โคนม -- แง่พันธุศาสตร์
975 ดินแดนในอุดมคติของข้าพเจ้า = My Ideal Space นาตยา โหรสกุล / นาตยา โหรสกุล / 2554 /Full Text
Subject
ภาพเขียน
ความคิดสร้างสรรค์
ทัศนศิลป์
976 ต้นทุนและผลกตอบแทนจาการเลี้ยงโคเนื้อของดวงแก้วฟาร์ม = Costs and returns on raising Beef cattle at Dong Kaew farm / ชวลี ปัญโญใหญ่ / 2554 /Full Text
Subject
โคเนื้อ -- ต้นทุนการผลิต
โคเนื้อ -- การเลี้ยง
รายได้
977 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns for the manufacture of pickled garlic in honey by the Baan Pa Pai agriculturist housewife group in Mae Pong sub-district, Doi Saket district, Chiang Mai province / วรางคณา นวลไสว / 2554 /Full Text
Subject
กระเทียม -- การเก็บและรักษา
กระเทียมโทน
กระเทียม -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
978 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของ บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Costs and returns on electricity generation from solar cell of Standard Units Supply (Thailand) company limited, BanThi district, Lamphun province / รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล / 2554 /Full Text
Subject
กระแสไฟฟ้า -- ต้นทุนการผลิต
เซลล์แสงอาทิตย์
979 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตของผลิตภัณฑ์เรซิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Production cost and return on producing resin products in Chiang Mai Province / อุษณีย์ เกษตรเวทิน / 2554 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
เรซิน -- ต้นทุนและประสิทธิผล
980 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเครื่องใช้เซรามิกชุดตราไก่ ของหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปเซรามิก บ้านศาลาเม็ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Costs and returns on producing trakai Household Ceramic Sets of Sala Meng Ceramic OTOP Village for Tourism, Amphoe Kho Kha, Changwat Lampang / รุ้งดาว แสนทอน / 2554 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุน
ต้นทุนและประสิทธิผล
เครื่องเคลือบดินเผา -- การผลิต
วิสาหกิจชุมชน -- เกาะคา (ลำปาง)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81