ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
921 ความเสถียรของพันธุกรรมรักษาเพศผู้เป็นหมันและความสามารถในการรวมตัวของลักษณะผลผลิตในพริกหนุ่ม = Stability of male sterile restoration and combining ability of yield components in chili / เกษมณี ทันใจ / 2554 /Full Text
Subject
พริก -- พันธุ์
พริก -- การปรับปรุงพันธุ์
พริก -- การผลิต
922 ความเสียหายทางกลของมะม่วงบรรจุในตาข่ายโฟมขนส่งโดยรถบรรทุกขนาดเล็ก = Mechanical damage of mango in foam-net transported by pick-up trucks / ชาคริต มานยาซิ / 2554 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การบรรจุหีบห่อ
มะม่วง -- การขนส่ง
การขนส่งด้วยรถบรรทุก
923 ความหนาแน่นของสุกรต่อหน่วยพื้นที่ที่เหมาะสมและคุณภาพของปุ๋ยหมักจากระบบการเลี้ยงสุกรหลุม = Optimum stocking density of swine and quality of compost from swine deep Pit litter system / รำไพพรรณ กันยะมูล / 2554 /Full Text
Subject
สุกร -- การเลี้ยง
หมูหลุม
ปุ๋ยหมัก
924 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ ลักษณะดินและการสะสมธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าไม้ที่เป็นหินตะกอนบริเวณวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก = Plant diversity, soil characteristics and nutrient accumulations in sedimentary rock forest ecosystem at petrified wood for forest park, Tak Province / วรลักษณ์ เนียมพูลทอง / 2554 /Full Text
Subject
ระบบนิเวศ
ป่าไม้และการป่าไม้
วนอุทยาน -- ตาก
925 ความหลากหลายของสาหร่ายทะเลสีแดงบริเวณชายฝั่งจังหวัดพังงา ภูเก็ตและกระบี่และฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายชนิดเด่น = Diversity of red marine algae from the coastal areas of Phang- nga, Phuket and Krabi provinces and bioactivities of dominant algal species / จันทนา แสงแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
สาหร่าย
สาหร่ายทะเล
926 ความหลากหลายทางชีวภาพและการควบคุมเชื้อไวรัสด่างเหลืองของซุคคินี (ZYMV) ในตระกูลแตง = Biodiversity and controlling of zucchini yellow mosaic viruses (ZYMV) in cucumber and zucchini / เอมลิน พิพัฒนภักดี / 2554 /Full Text
Subject
ซุกินี
ความหลากหลายทางชีวภาพ
927 ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนครั้งต่อการผสมติดของโคนมลูกผสมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Genetic parameters and factors affecting number of service per conception of Crossbred Holstein Friesian cattle in Mae On district, Chiang Mai province / อังค์วรา ศรีวิชัย / 2554 /Full Text
Subject
โค -- การผสมเทียม
โคนม
928 ค่าโลหิตวิทยา และกิจกรรมของไลโซไซม์ของงูหลามปากเป็ดในสภาพกรงเลี้ยง = Haematologic values and lysozyme activity of short-tailed python (python curtus schlegel) in captivity / ตุลยวรรธ สุทธิแพทย์ / 2554 /Full Text
Subject
งู
งูหลามปากเปิด
โลหิตวิทยา
ไลโซไซม์
929 คำเรียกผีและความเชื่อเรื่องผีในภาษาไทยถิ่นเหนือในหมู่บ้านป่าเสร้าหลวง ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Spirit terms and beliefs in Northern Thai Dialect of Muban Pa Sao Luang, Tambon San Pu Loei, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / ปฏิญญา บุญมาเลิศ / 2554 /Full Text
Subject
ผี -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความเชื่อ
930 คุณภาพการให้บริการสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรสำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Quality of credit services for Agro-Industry of Kasikorn Bank Public Company Limited Customers in Mueang Chiang Mai District / เฉลิมรัฐ เซ้งอาศัย / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อเกษตร -- เชียงใหม่
931 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้ารมชการรคูระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมืองสระบุรี = Quality of work life of secondary school teachers of office of the basic education commission, Mueang Saraburi District / ภัทราวรรณ แนบสนิท / 2554 /Full Text
Subject
การทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
ข้าราชการครู
932 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Quality of work life of personnel in the Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University / วสันต์ วิตรสุขุมาลย์ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเทคนิคการแพทย์ -- บุคลากร
คุณภาพชีวิตการทำงาน
บุคลากรทางการศึกษา -- เชียงใหม่
933 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of work life of employees at San Kamphaeng School, Chiang Mai Province / อดิศร สุทธิญาณวิมล / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันกำแพง
การทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
บุคลากรทางการศึกษา
934 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนอรพินพิทยา = Quality of working life of employee of Orapinpittaya School / ถวัลย์รัฐ เกียรติวรพันธุ์ / 2554 /Full Text
Subject
การทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
บุคลากรทางการศึกษา
935 คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ ในเขตการขายต่างจังหวัด = Quality of work life of medical representatives in multinational pharmaceutical companies in upcountry areas / ไพบูลย์ เสริมสุขสิริวัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
ผู้แทนยา
การทำงาน
936 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัท วิงฟง แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด = Quality of work life of employees at Wing Fung Packaging Company Limited / อัครพล ประดิษฐ์ / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท วิงฟง แพ็คเก็จจิ้ง -- พนักงาน
การทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
937 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัทไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บิสซิเนส จำกัด = Quality of working life of employees of Thai Engineering And Business Company Limited / อานนท์ จรดล / 2554 /Full Text
Subject
บริษัทไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บิสซิเนส -- พนักงาน
การทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
938 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานกองปฏิบัติการเหมือง เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Quality of work life of employees at mine operation division, Mae Moh Lignite Mine, Lampang Province / ภัทรวัลลิ์ เปรมปราโมทย์ / 2554 /Full Text
Subject
การทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
เหมืองแม่เมาะ -- ลำปาง
939 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ. เชียงใหม่ = Quality of working life of employees at The Provincial Electricity Authority Area 1 (Northern Region), Chiang Mai Province / กิตติชัย พงษ์พันธุ์ / 2554 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การทำงาน
940 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ = Quality of working life of employees at Chiang Mai International Airport / อภิชญา บุนนาค / 2554 /Full Text
Subject
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ -- พนักงาน
การทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81