ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม : กรณีศึกษาโครงการขยายถนนในชุมชนวัดเกต เทศบาลนครเชียงใหม่ = State and society rdlation : a case study of roads espansion project in The Wat Ket Community, Chiang Mai Municipality / อมฤต ศรีพิชญาการ / 2554 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ถนน -- แง่สังคม -- เชียงใหม่
รัฐ
ชุมชนวัดเกต
902 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคาล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ไทยและราคาทองคาตามประกาศของสมาคมค้าทองคาโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = Relationship between gold futures prices in Thailand futures exchange and gold prices announced by gold traders association, by applying cointegration method / สถิตย์พงษ์ ดวงเพชร / 2554 /Full Text
Subject
ทอง -- ราคา
ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน
ความสัมพันธ์ร่วมระยะยาว
903 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและคุณลักษณะของแก้วมังกรที่ผู้บริโภคซื้อในจังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between price and attributes of dragon fruit purchased by consumers in Chiang Mai Province / จันทร์จิรา ตันจินะ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
แก้วมังกร
904 ความสัมพันธ์ระหว่างรายงานการสอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปกับผลตอบแทนที่ไม่ปกติสะสมของหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between modified audit report and cumulative abnormal returns of companies listed on the stock exchange of Thailand อัมพร เลิกจิ๋ว / อัมพร เล็กจิ๋ว / 2554 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
905 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการติดต่อสื่อสารของหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย์ของที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ = The Relationship between communication types of head postmasters and performance of postal officers of post offices in Chiang Mai Province / จักริน ยุทธวราชัย / 2554 /Full Text
Subject
ที่ทำการไปรษณีย์ -- เชียงใหม่
การสื่อสาร
906 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภายนอกกับน้ำหนักตัวและความสมบูรณ์พันธุ์ของโดพื้นเมืองในลำปาง = Relation between phenotypic traits with body weight and reproduction traits of native cattle in Lampang Province / ศุภสานต์ วาวแวว / 2554 /Full Text
Subject
โค -- พันธุ์พื้นเมือง
โค -- น้ำหนักและขนาด
907 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองกับพฤติกรรมการเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Relationship between political culture and voting behaviors of Chiang Mai University Students / นวลศรี ลิขิตอนุรักษ์ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- พฤติกรรม
วัฒนธรรมทางการเมือง -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง
908 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการจ่ายเงินปันผลและอัตราการเติบโตของกำไรในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between dividend payout ratio and future earnings growth of listed Company on the Stock Exchange of Thailand / รัชนีพร แสนสุรินทร์ / 2554 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงินปันผล
หุ้นและการเล่นหุ้น
909 ความสัมพันธ์ระหว่างแอนโธไซยานิน ปริมาณสารพีนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวเหนียวก่ำพื้นเมือง = Relationship between anthocyanin total phenolic content and antioxidant activities of local purple glutinous rice / ธนพัฒน์ รุ่งวัฒนพงษ์ / 2554 /Full Text
Subject
ข้าวเหนียวก่ำ -- เมล็ดพันธุ์
อนุมูลอิสระ
910 ความสามารถในการแก้ปัญหาและการนำความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนตามแนวอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้า = Abilities in problem solving and using science knowledge in daily life of Mathayom Suksa 2 students through the Buddhas four Noble truths / ทศสุพล ทุมประเสน / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วิทยาศาสตร์ -- แง่ศาสนา
911 ความสามารถในการคิอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่ได้รับการสอนตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม = Critical thinking ability of grade level 3 students taught through science-technology-society approach / ฉัตรดาว ขันจันทร์ / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
912 ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Work ability among professional nurses in a University hospital and related factors วารุณี ตั้งสถาพรเจริญ / วารุณี ตั้งสถาเจริญพร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nursing staff hospital
913 ความสำเร็จของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด = Success of farmer rehabilitation and development fund in problems sloving of member of Saraphi Agricultural Cooperatives Ltd. / สุพัตรา ศรีเทพ / 2554 /Full Text
Subject
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สหกรณ์การเกษตรสารภี
เกษตรกร -- สารภี (เชียงใหม่)
914 ความสำเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านดงผาปูน ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน = Success of community forest management in Dong Pha Pun Village, Bo Kluea Tai Sub-district, Bo Kluea District, Nan Province / นรชาติ วงศ์วันดี / 2554 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- น่าน
ป่าไม้และการป่าไม้ -- น่าน
915 ความสุข การเห็นคุณค่าในตนเองและทักษะทางสังคมของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีระดับจิตอาสาแตกต่างกัน = Happiness, Self-esteem and social skills of the youth in Chiang Mai with different level of volunteer spirit / ปิยาภรณ์ กันเกตุ / 2554 /Full Text
Subject
ความสุข
การนับถือตนเอง
916 ความสุขในการทำงานของครูระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 = Happiness at work of primary school teachers in Lampang Primary Education Service Area Office 3 / สุรัติพิมพ์ ถ้ำทอง / 2554 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
ครู -- ความพอใจในการทำงาน
ความสุข
917 ความสุขในการทำงานของตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ = Happiness at work of policemen in Mueang Chiang Mai Police Station / ชนิดา วงค์บุญ / 2554 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่
ตำรวจ -- ความพอใจในการทำงาน
ความสุข
918 ความสุขในการทำงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร = Happiness at work of government employees at Chumphon Provincial Public Health Office / คมกริช สุรเวช / 2554 /Full Text
Subject
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
บุคลากรสาธารณสุข -- ความพอใจในการทำงาน -- ชุมพร
ความสุข
919 ความสุขในการทำงานของพนักงานเครือรอยัลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ = Happiness at work of employees at Royal Lanna Group, Chiang Mai Province / สุภณัฐ โอ่งวัลย์ / 2554 /Full Text
Subject
พนักงานโรงแรม -- ความพอใจในการทำงาน
พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน
920 ความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว = Happiness at work of the tourist police officers in tourism Police Division, Sub-division 4 / ศิริจรรยา บุญกล่ำ / 2554 /Full Text
Subject
กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ตำรวจท่องเที่ยว -- ความพอใจในการทำงาน
ความสุข


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81