ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายภาครัฐการเปลี่ยนแปลงการลงทุนของภาคเอกชนและดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทย = The Relationship among the change of Government expenditure the change of private investment and current account of Thailand / ซาธีณ นิติกุลวรรักษ์ / 2554 /Full Text
Subject
บัญชีเดินสะพัด -- ไทย
การลงทุน
882 ความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสควันจากการเผาศพกับอาการโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชนรอบสุสานหายยา จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between smoke exposure from cremation and respiratory symptoms among people around Haay Ya crematorium, Chiang Mai province / ชนนาถ ชาติพิชิต / 2554 /Full Text
Subject
ทางเดินหายใจ -- โรค
ควัน
สุสานและฌาปนสถาน -- เชียงใหม่
883 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู กับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Relationship between child-rearing practice and adversity quotient of mathayom suksa 5 students,The Prince Royals college / ปรเมษฐ์ มากพงษ์ / 2554 /Full Text
Subject
นักเรียน -- การดูแล
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
884 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงเฉือนกับสมบัติพื้นฐานของดินแกรนิต = Relationtionship between shear strength and basic properties of granitic soil / เอกพงษ์ แน่นอุดร / 2554 /Full Text
Subject
แรงเฉือนของดิน
ดินแกรนิต
885 ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการส่งออกข้าวของประเทศไทย = Relationship between exchange rate volatilities and rice export of Thailand / เกรียงไกร ตันอุตม์ / 2554 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา
ข้าว -- การส่งออก
สินค้าเกษตร -- ไทย
886 ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวนของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทย = Relationship between exchange rate volatility and industrial export value Volatility of Thailand / ศุภณัฐ พงษ์พรพัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
สินค้า -- การส่งออก -- ไทย
อุตสาหกรรม -- ไทย
887 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการภายในและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายงานจำหน่ายและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ = Relationship Between Satisfaction Towards Internal Service Quality and Employee Engagement of Regulated Retail Business Staff, Provincial Electricity Authority North 1 / ธันยธรณ์ จอมศักดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ
ความผูกพันต่อองค์กร
888 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเอาชนะ อุปสรรคและความยืดหยุ่นทางอารมณ์และจิตใจ กับความเครียดของนักเรียนในโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย = Relationship between adversity and resilience quotient and stress of a secondary school students / ธนพร เกียรติไชยากร / 2554 /Full Text
Subject
อารมณ์
จิตใจ
ความเครียด
นักเรียนมัธยมศึกษา
วัยรุ่น
889 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระวางเรือดัชนีบอลติกดรายกับราคาหุ้น บริษัทเดินเรือบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Relationship between the freight rate baltic dry index and some selected stock prices in shipping companies of the Stock Exchange of Thailand / จาตุรงค์ มูลละ / 2554 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การขนส่งทางน้ำ
890 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้าและความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในบางบริเวณของฝ่ายชะลอน้ำของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Relationship between water quality and diversity of macroinvertebrates in some check dam areas of Chiang Mai and Lamphun Provinces / ทศพล โฆษิตพล / 2554 /Full Text
Subject
ฝาย -- เชียงใหม่
ฝาย -- ลำพูน
คุณภาพน้ำ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
891 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับองค์ประกอบสปีซีส์ของแพลงก์ตอนพืชในคูเมืองเชียงใหม่ = Relationships between water quality and species composition, of phytoplanktons in Chiang Mai's moat / วิษณุศักดิ์ ศรีสุข / 2554 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอนพืช
คุณภาพน้ำ
คู -- เชียงใหม่
892 ความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนต่างประเทศสุทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดเกิดใหม่ = The Relationship between the foreign investment in the stock exchange of Thailand and exchange rate of emerging markets / ศรีธรรมศักดิ์ บริสุทธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยน
893 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทยกับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ = The relationship between index openness of Thailand with China and major exchange rate / สุพิญญา คำพรหม / 2554 /Full Text
Subject
ดัชนีราคา
อัตราแลกเปลี่ยน
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
894 ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Relationship between human capital and economic growth of Thailand / อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
ทรัพยากรมนุษย์
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
895 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามตัวแบบ I AM READY ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ = The Relationship between personality and paradigm shift, culture and work value of public officer based on I AM READY model of provincial bureaus of ministry of interior, Chiang Mai Province / ภัครัศ สีธิ / 2554 /Full Text
Subject
การทำงาน
บุคลิกภาพ
วัฒนธรรม
ค่านิยม
การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค
896 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพการรับรู้อาการเตือน และพฤติกรรมการจัดการโรคหลอดเลือดสมอง ในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Relationships between the health belief model, warning signs perception and management of stroke behavior in the risk group of stroke, Doi Saket District, Chiang Mai Province / กษมา เชียงทอง / 2554 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค
การรับรู้
ผู้ป่วย -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
897 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดระหว่าง พ.ศ. 2548 ถึง 2553 = Relation between macroeconomic factors and open-ended mutual fund returns during 2005-2010 / ธนพร อุตโมงค์ / 2554 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์มหภาค
กองทุนรวม -- อัตราผลตอบแทน
898 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตกับความเหงาและทักษะทางสังคมของวัยรุ่น : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน = Relationships between behavior of Internet addiction with loneliness and social skills of teenagers : a case study of Mathayom Suksa students in the Upper Northern Region / ศุภทัต แดงเครื่อง / 2554 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต -- ไทย (ภาคเหนือ)
อินเตอร์เน็ตกับวัยรุ่น
899 ความสัมพันธ์ระหว่างฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคและอาการปวด กระดูกและข้อในประชาชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ =Association of fluoride in drinking water and arthralgia in people of San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / มณทกานต์ นามแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
ฟลูออไรด์
น้ำดื่ม -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
คุณภาพน้ำ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
กระดูก -- โรค
ข้อ -- โรค
900 ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2548-2552 = Relationship between economic value added and return of stock in food and beverage sector in the stock exchange of Thailand during 2005-2009 / อังคณา บุญคิด / 2554 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
อัตราผลตอบแทน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81