ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 ความแม่นยำของการคาดคะเนระยะทรุดตัวสำหรับฐานแผ่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Accuracy of settlement predictions for spread footing in Chiang Mai University / อัครชาติ ปินธง / 2554 /Full Text
Subject
รากฐาน
862 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของการใช้น้ำมันสำเร็จรูปใน ประเทศไทย = Elasticity of petroleum demand in Thailand / ดาราภรณ์ ศรีผดุงกุล / 2554 /Full Text
Subject
ความยืดหยุ่น (เศรษฐศาสตร์)
อุปสงค์
น้ำมันเชื้อเพลิง -- อุปทานและอุปสงค์
863 ความรับผิดทางละเมิดในความเสียหายทางจิตใจที่เกิดกับผู้ได้รับความเสียหายลำดับสอง = Tort liability for emotional distress on secondary victims / ประยูร กันไพเราะ / 2554 /Full Text
Subject
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด
ความรับผิดละเมิด
ความรับผิด (กฎหมาย)
864 ความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, understanding and participation of parents in Education Quality Assurance of Suandek Sunkamphaeng school, San Kamphaeng district, Chiang Mai province / สุวจี ปิมปา / 2554 /Full Text
Subject
การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน -- การประเมิน
865 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีในการความคุมโรคไข้เลือดออกของทีมสุขภาพ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, attitude and hazard prevention behaviors from chemicals use in dengue fever control among Phrao District Health Team, Chiang Mai Province / ชวลิต สาทช้าง / 2554 /Full Text
Subject
สารเคมี -- การป้องกัน
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก -- พร้าว (เชียงใหม่)
866 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางระบบ และประเมินผลการควบคุมภายในของบุคคลากรส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and understanding of personnel at Chiang Mai provincial government offices on internal control system setting and evaluation / นริศรา แก้วแสนเมือง / 2554 /Full Text
Subject
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน
867 ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน = Knowledge and understanding of secondary school students in Uttaradit Municipality towards household accounting / ประภาพร ทองอ่อน / 2554 /Full Text
Subject
การบัญชี
ครัวเรือน -- ค่าใช้จ่าย
นักเรียนประถมศึกษา -- อุตรดิตถ์
868 ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ ในกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล = Knowledge and understanding of accountants in Chiang Mai province on corporate income tax laws / ชนกานต์ จุลาสัย / 2554 /Full Text
Subject
การบัญชี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
869 ความรู้และการบริโภคผักพื้นบ้านภาคเหนือของบุคลากรด้านสุขภาพในโรงพยาบาลลำปาง = Knowledge and consumption of northern local vegetables of health personnels in Lampang hospital / ธัญชนก คำแสน / 2554 /Full Text
Subject
ผักพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้บริโภค -- ลำปาง
870 ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรเกี่ยวกับการใช้สารธรรมชาติทางการเกษตรในการผลิตผัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ = TKnowledge and Practices of Farmers Concerning Agricultural Natural Compound Used in Vegetable Production, Saraphi District, Chiang Mai Province / ไพลิน แก้วอินถา / 2554 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- สารภี (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- สารภี (เชียงใหม่)
ผัก -- การผลิต
871 ความรู้และการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจ = Knowledge and practice of nursing students in prevention of respiratory tract transmission / อรวรรณ อุนจะนำ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์ -- นักศึกษา
ทางเดินหายใจ -- โรค
ทางเดินหายใจ -- การติดเชื้อ
การป้องกันตัว
872 ความรู้และความต้องการความรู้ในการเลือกและการใช้สารเคมีเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกส้ม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and knowledge needs in selecting and using agricultural chemicals of tangerine farmers, Fang district, Chiang Mai province / พรธิรัฐฐ์ พจนสุนทร / 2554 /Full Text
Subject
สารเคมีทางการเกษตร -- ฝาง (เชียงใหม่)
ยากำจัดศัตรูพืช -- ฝาง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- ฝาง (เชียงใหม่)
873 ความรู้และวิธีการป้องกันอันตรายจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในการผลิตหอมแดง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Farmers' knowledge and hazardous preventive practices of using pesticide in shallot production, Makok sub-district, Pa Sang district, Lumphun province / ฐิติธาพัฒน์ เกื้อกูลวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช
ยากำจัดวัชพืช
เกษตรกรรม -- ป่าซาง (ลำพูน)
หอมแดง -- การควบคุมวัชพืช
874 ความสัมพันธ์ของความรู้และระดับความเครียดของ ผู้ปกครองเด็กออทิสติก = Correlation of knowledge and stress level among parents of Children with Autism ธีรารัตน์ เจริญชัยภรณ / ธีรารัตน์ เจริญชัยภรณ์ / 2554 /Full Text
Subject
ความเครียด
เด็กออทิสติก -- เชียงใหม่
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
875 ความสัมพันธ์ของดุลการชำระเงินของประเทศไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค = Relationship of balance of payment of Thailand, Japan, United States and macroeconomic variables / นิธิวดี ธงชัย / 2554 /Full Text
Subject
ดุลการชำระเงิน
เศรษฐศาสตร์มหภาค
876 ความสัมพันธ์ของยีนคอมพลีเมนต์แฟคเตอร์บีกับลักษณะจำนวนต่อครอกในสุกรสายพันธุ์ทางการค้า = Association of complement factor B gene with litter size traits in commeercia pig breeds / นันทพร สุทธิ / 2554 /Full Text
Subject
สุกร -- การขยายพันธุ์
เครื่องหมายพันธุกรรม
ยีน
877 ความสัมพันธ์ของรูปแบบลายนิ้วมือกับการกระทำผิดซ้ำ = The relationship between fingerprint pattern and recidivism / วีณา สุขเกษม / 2554 /Full Text
Subject
ลายนิ้วมือ -- การพิสูจน์เอกลักษณ์
ความผิด
878 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ = Power relations and recidivism of Juveniles in the Observation and Protection Centre of Chiang Mai Province / ชาลี ติยายน / 2554 /Full Text
Subject
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
เด็ก -- เชียงใหม่
ความผิด
879 ความสัมพันธ์แบบเชิงพลวัตรระหว่างความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยโดยเปรียบเทียบกับความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนภาคเอกชนของประเทศไทย = Dynamic relationship between the volatilities of relative interest rates and private capital mobility of Thailand / อัมพร ศิริรัตน์หอมสุด / 2554 /Full Text
Subject
อัตราดอกเบี้ย
การเคลื่อนย้ายเงินทุน
เงินทุน
880 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นอันพึงประสงค์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between desirable local development management and public participation in Suthep Municipality, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / อัจฉรา ประจงกิจ / 2554 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่. ตำบลสุเทพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81