ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 ความพึงพอใจของผู้รับเหมาต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของโรงงานซีแพคแฟรนไชส์ สาขาจอมทอง = Satisfaction of construction contractors towards marketing mix of Ready-Mixed concrete of CPAC Franchisees Chom Thong branch / ณัฐ อิรนพไพบูลย์ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ความพอใจของผู้บริโภค -- จอมทอง (เชียงใหม่)
คอนกรีตผสมสำเร็จ -- การจัดซื้อ
822 ความพึงพอใจของร้านค้าช่วงในจังหวัดเชียงรายต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจีเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด = Satisfaction of sub-dealers in Chiang Rai province towards marketing mix strategy of SCG Network Management Company Limited / ธีรยุทธ สุขสุด / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท เอสซีจีเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงราย
การตลาด -- เชียงราย
823 ความพึงพอใจของลูกค้าเกษตรต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งเสี้ยว (สันป่าตอง) = The satisfaction of farmer customers towards the services of Siam Commercial Bank Public Company Limited, Thungsiew Branch (San Pa Thong) / อรินรัตน์ จอมปัญญาเลิศ / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
824 ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนครพิงค์ = Satisfaction of customer with deposit accounts towards services marketing mix of Siam Commercial Bank Public Company Limited, Si Nakhophing Branch / พชร วัชรปรีชา / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
พฤติกรรมผู้บริโภค
825 ความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมพาราซอล อินน์ = Foreign customer's satisfaction toward service quality on the Parasol Inn Hotel / วรเทพ ศรีสกุลชวาลา / 2554 /Full Text
Subject
โรงแรมพาราซอล อินน์
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการลูกค้า
826 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ K-WePlan ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customers' satisfaction in using service K-WePlan of thd Kasikorn Bank Public Company Limited in Mueang Chiang mai District / ปราชญ์ ได้เปี่ยม / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- บริการลูกค้า
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
827 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันเชลล์ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนทุเรียนทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Customers satisfaction towards Sanguan Turiantong Limited Partnership, Shell Gas Station in Hot district, Chiang Mai Province / พัทธมน ศาลากิจ / 2554 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการลูกค้า
สถานีบริการน้ำมัน
828 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการซื้ออะไหร่รถจักรยานยนต์จากร้านแม่ข่าพานิชเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards purchasing motorcycle spare parts from Mae Kha Panich Chiang Mai Shop, Mueang Chiang Mai District / อรพิมล ธนัญชัย / 2554 /Full Text
Subject
ความพึงพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถจักรยานยนต์ -- อะไหล่ -- การจัดซื้อ
829 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality on housing loan of Government Housing Bank, Chiang Mai Branch / กาญจนา สุริโย / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการลูกค้า
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
830 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Customer satisfaction towards service quality of Bangkok Bank Public Company Limited, Pai Branch, Mae Hong Son province / วีรชาติ ปูอุตรี / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
831 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของร้านคาเรนค็อทเทจ ในอีเบย์ดอตคอม = Customer satisfaction towarda e-service quality of Karen Cottage in eBay.com / เขมิยา สิงห์ลอ / 2554 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
832 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพให้บริการของธนาคารออมสินสาขาประตูช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ = The customer satisfaction towards service quality of Government Savings Bank, Changpuak Gate branch, Mueang Chiang Mai district / กมลวรรณ เรืองแก้วมณี / 2554 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
833 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของ บริษัท ซิง ซิง เฮง จำกัด = Customer satisfaction towards services provided by sing sing heng company limited คณินธร มิตรานันท / คณินธร มิตรานันท์ / 2554 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ลูกค้า
บริษัท ซิง ซิง เฮง
834 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท ช. รัศมี ซัพพลาย จำกัด = Customer satisfaction towards service marketing mix factors of Ch.Rasamee Supply Company Limited / รุ่งฉัตร รัศมีโกเมน / 2554 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค
การตลาด
บริษัท ช. รัศมี ซัพพลาย
835 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์คแอนด์เซอร์วิส จำกัด = Customer satisfaction towards services marketing mix factors of Viengping Network & Service Company Limited / จินดาหรา ศรีจันทร์ดร / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์คแอนด์เซอร์วิส จำกัด
การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
836 ความพึ่งพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการค้าปลีกของร้านแบงค์ฮาร์ดแวร์จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards retail mix of bank hardware shop, Chiang Mai Province / อรไพลิน ตั้งวรธรรม / 2554 /Full Text
Subject
การขายปลีก -- เชียงใหม่
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
837 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท เจียงแอนด์ซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด = Customers satisfaction towards services marketing mix of Jiang and Sons (Thailand) company limited / ชาญวิทย์ ตนันวิจิตร / 2554 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค
การตลาด -- เชียงใหม่
838 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านคาร์แคร์เอฟาสธ์ 22 = Customer satisfaction towards service marketing mix of A-Fast 22 Car Care / มัณฑวิชญ์ ชมัมพร / 2554 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การทำความสะอาด
839 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพิงค์เวอร์คช๊อพไฮเวย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction toward services marketing mix of Nakornping Workshop Highway Limited Partnership, Chiang Mai province / ปริจารี อาภรณ์รัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพิงค์เวอร์คช็อพไฮเวย์
การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
อู่ซ่อมรถยนต์ -- เชียงใหม่
บริการลูกค้า
840 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงสวัสดิ์ยางยนต์ข่วงสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction toward services marketing mix of Hengsawat Yangyont Khuang Sing Limited Partnership, Chiang Mai province / อภันชนิจ โฆษิตสกุลชัย / 2554 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงสวัสดิ์ยางยนต์ช้วงสิงห์
การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81