ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Employee engagement towards department of Internal Medicine, Faculty of Madicine, Chiang Mai University / ลลิตา อรุโณทยานันท์ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
802 ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Organizational engagement of nurses towards Lanna Hospital, Chiang Mai Province / ธัญญา อุดมทรัพย์ / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลานนา
ความผูกพันต่อองค์การ
พยาบาล -- เชียงใหม่
803 ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน),สำนักงานปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ = Organizational readiness towards environmental changes of advance info service public company limited, regional operation North Region / ศรัณย์ ภู่เจริญ / 2554 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
804 ความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของเทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Readiness for pre-school education administration of pa-ngue tambon municipality, Wiang Pa Pao district, Chiang Rai province / โชคดี สกุลกวีพร / 2554 /Full Text
Subject
การศึกษาปฐมวัย -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
การปกครองท้องถิ่น -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
เทศบาล -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
805 ความพร้อมในการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness in upgrading to Municipality of Doilor Tambon Administrative Organization, Chiang Mai Province / ชาคริต มีราจง / 2554 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
เทศบาลตำบล
806 ความพร้อมและความต้องการของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ = Readiness and requirement of primary and secondary schools in Mueang Chiang Mai district towards using E-learning / นิชาภา ยศทองงาม / 2554 /Full Text
Subject
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ช่วนสอน -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
807 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' satisfaction toward the operation of the Royal Project extended program at Huay Pao, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / สมคิด แสงมณี / 2554 /Full Text
Subject
โครงการหลวงห้วยเป้า
เกษตรกร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
808 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการบริการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ของ บริษัท ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร (ไทยแลนด์) จำกัด = Satisfaction of farmers towards purchasing services of agricultural products of Limsakdakul Agricultural Industrial / ศิรินทิพย์ คิดคำส่วน / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร (ไทยแลนด์)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
เกษตรกร
809 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสวนสัตว์เชียงใหม่ = Satisfaction of Thai tourists towards services marketing mix of Chiang Mai Zoo / ปรมาภรณ์ รัตนสืบ / 2554 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การตลาด
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
810 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Satisfaction of participants towards service marketing mix of short term English course, Language Institute, Chiang Mai University / ไอยรา ปรีดาสันติ์ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันภาษา -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
811 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน = Customer satisfaction towards service quality of office of business development, Lamphun Probince / สุกัลยา ประทุมนันท์ / 2554 /Full Text
Subject
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน
ธุรกิจ -- ลำพูน
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ลำพูน
812 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix factors of Toyota Leasing (Thailand) company limited, Chiang Mai Province / นันทรุต จันทรภัทร / 2554 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การตลาด -- เชียงใหม่
สินเชื่อ
รถยนต์
813 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะเนื้อไก่สดที่จำหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumers preference for attributes of fresh chicken sold in modern retail stores in Chiang Mai Province / จักรกฤษณ์ ถาคำติ๊บ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
เนื้อไก่
814 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of customers towards School Milk Supplementary Products from Chiang Mai Freshmilk Co., Ltd. In Private Schools,Chiang Mai Province / อุไรวรรณ จิตพยัค / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์นม
อาหารเสริม
815 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Parent satisfaction towards services marketing mix of Chiang Mai University Demonstration School / นิภา ธรรมปัญญา / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริการของโรงเรียน -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน
ผู้ปกครอง
816 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม = Satisfaction of small and medium enterprises towards the manufacturing development to improve competitiveness program, Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry / ชฎาพร วรรณแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการผลิต
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม
817 ความพึงพอใจของผู้ประสบภัยที่มีต่อความช่วยเหลือของภาครัฐและเอกชน ภายหลังการเกิดอุทกภัยในตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง = Satisfaction of sufferer towards the aids from public and private sectors after flood in Tambon Mae Prik, Amphoe Mae Prik, Changwat Lampang / เฉลิมขวัญ คาภูน้อย / 2554 /Full Text
Subject
อุทกภัย -- แม่พริก (ลำปาง)
สังคมสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย -- แม่พริก (ลำปาง)
818 ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพการบริการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Outpatient satisfaction towards service quality of Sriphat Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / ธีรวิทย์ นันตา / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ศรีพัฒน์
ความพอใจของผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
819 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาขาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร = Service recipient satisfaction towards service quality of electric maintenance service center, Kasikornbank Public Company Limited in Bangkok / สมบัติ โพธิ์ศิริ / 2554 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
ไฟฟ้า
820 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Satisfaction of service recipients towards service quality of outpatient pediatric department at Chiangmai Ram hospital / ธิดารัตน์ พงศ์จาตุรนต์ศรี / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
การพยาบาล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81