ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 ความเชื่อมโยงของธุรกิจกับชุมชน ในเทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Business and community linkage in Hang Chad Subdistrict Municipality, Lampang Province / พิมพิลา ศรีวิกูล / 2554 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลห้างฉัตร
ธุรกิจ -- ลำปาง
ชุมชน -- ลำปาง
782 ความซับซ้อนของปัญหาการคัดลอกข้อมูลที่น้อยที่สุดในตัวแบบการบริหารระบบ = The Complexity of minimum replication problem in a system administration model / วิริยะ เตชะปลูก / 2554 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
783 ความตระหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพจากอนุภาคฝุ่นในอากาศในนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Awareness of health impact from airborne particulate matters among prathom suksa students in Chiang Mai Province / อุบลวรรณ ชัยมงคล / 2554 /Full Text
Subject
Air ollution -- Adverse effects
Particulate matter -- Adverse effects
มลพิษทางอากาศ
การรับรู้
นักเรียน -- สุขภาพ -- เชียงใหม่
784 ความต้องการการฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของพนักงานโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ = Employee demand for training programs to promote career path at Four Seasons Resort Chiang Mai / พรพิมล ยอดทองเลิศ / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล
การฝึกอบรม
การพัฒนาอาชีพ
พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่
785 ความต้องการการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกร อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Training needs for agricultural Occupation of Farmer, soem Ngam District, Lampang province / ปรัชญาพร บัวลอย / 2554 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- การฝึกอบรม
เกษตรกร -- เสริมงาม (ลำปาง)
786 ความต้องการของนักบัญชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ = Demands of accountants of small and medium enterprises in Chiang Mai Province on professional skill development / ธภมร เกื้อกูลวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- เชียงใหม่
การพัฒนาอาชีพ
787 ความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ปรุงรสลดเกลือโซเดียม สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Demands of customers towards sodium reduced seasoning products for hypertension persons in Mueang Chaing Mai District / นิชธิมา ตุวพลางกูร / 2554 /Full Text
Subject
เครื่องปรุงรส
การปรุงอาหาร
ความดันโลหิตสูง
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
788 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อตลาดกลางสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสมุทรสาคร = Stakeholder demand towards central market for One Tambon One Product in Samut Sakhon Province / เรณุกา อาจคุ้มวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด -- สมุทรสาคร
การค้าปลีก -- สมุทรสาคร
ผู้ประกอบการ -- สมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ -- สมุทรสาคร
789 ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนด้านการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดเชียงใหม่ = Demand for self development of accounting teachers in certificate and diploma levels in Chiang Mai Province / ฉัตรพร คริสต์รักษา / 2554 /Full Text
Subject
การบัญชี -- เชียงใหม่
ครู -- การพัฒนาตนเอง
790 ความต้องการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เซรามิกบนโต๊ะอาหาร = Demand and marketing mix factors affecting hotels in Chiang Mai province towards buying ceramic tableware / โสภิดา สันเจริญ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
เครื่องเคลือบดินเผา -- เชียงใหม่
โรงแรม -- เชียงใหม่
791 ความต้องการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแพร่ = Demand for Education at Diploma Level, Phrae Community College / อรพันธ์ ธนะแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาลัยชุมชน -- แพร่
การศึกษาต่อระดับอนุปริญญา
792 ความต้องการสารสนเทศและบริการสารสนเทศของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน = The need of information and information services of students with learning disabilities at Matthayom Phrarachatanchaloemphrakiat School, Nan province / กมลมาศ หาญยุทธ / 2554 /Full Text
Subject
การค้นข้อสนเทศ
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
โรงเรียน -- น่าน
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
793 ความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรจากการใช้น้ำ ในระบบชลประทานรูปแบบต่างๆ ในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Farmers' willingness to pay for water use in different irrigation systems of Pa Sang district, Lamphun province / ชนากานต์ ลำเหลือ / 2554 /Full Text
Subject
การใช้น้ำ -- ป่าซาง (ลำพูน)
ชลประทาน -- ป่าซาง (ลำพูน)
เกษตรกร -- ค่าใช้จ่าย
794 ความท้าทายของจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเป็นนครศูนย์กลางการประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียใต้ = Challenges of Chiang Mai Province to be Hub of MICE City in Greater Mekong Sub-Region and BIMSTEC Countries / สุธิดา สุวรรณกันธา / 2554 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
795 ความทุกข์ทางสังคมและการปรับตัวของผู้หญิงมอแกลนหลังภัยพิบัติสึนามิ = Social suffering and coping of Moklen women after Tsunami disaster / วรัญญา เกื้อนุ่น / 2554 /Full Text
Subject
สตรี -- มอแกลน
สึนามิ -- ผลกระทบต่อสังคม
ผู้ประสบภัย -- ไทย (ภาคใต้)
ความทุกข์
796 ความเป็นไปได้ด้านต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกและซังข้าวโพด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and return feasibility of producing feedfrom corn husks and cobsin Mae Chaem district, Chiang Mai province / ศันติกา ชุ่มอินทรจักร์ / 2554 /Full Text
Subject
อาหารสัตว์ -- ต้นทุนการผลิต
อาหารสัตว์ -- การผลิต -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ข้าวโพด
797 ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งสนับสนุนอันจำเป็นในการปลูกป่าไม้สักของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่ = Economic feasibility and required supports for teak plantation of small farmers in Chiang Mai Province / อรพรรณ ประดิษฐ์ / 2554 /Full Text
Subject
ไม้สัก -- การปลูก
การปลูกป่า -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
798 ความผิดปกติของโครโมโซมแบบไดเซนทริคในบุคลากรหน่วยรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Dicentric Chromosomal Aberration in the Therapeutic Radiology and Nuclear Medicine division personnel, Faculty of Medicine, Chiang Mai University รุ่งนภา พรมปั๋น / สุริยาพร โจไธสง / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- บุคลากร
โครโมโซม
799 ความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Organizational engagement of nurses towards Chiangmai Ram hospital / กัญชลี นิลวรรณ / 2554 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ
พยาบาล -- เชียงใหม่
800 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน = Employee engagement towards Thailand post company limited in post office in Phrae and Nan province / ราชัญ สุฤทธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
ความผูกพันธ์ต่อองค์การ
พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ที่ทำการไปรษณีย์แพร่
ที่ทำการไปรษณีย์น่าน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81