ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
761 ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายเท่ากับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Understanding the equal sign of Prathom Suksa 4 Students / จันทร์จิรา หนุ่มศรี / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- จอมทอง (เชียงใหม่)
762 ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินในการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Understanding of building and land tax payers on building and land tax payment in Mae-Hia Sub-District, Amphoe Mueang Chiang Mai / เบญจรัตน์ เอี่ยมศิริรักษ์ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
กาแฟ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
763 ความเข้าใจและการแสดงแทนในการแก้ปัญหาปลายเปิดเรื่อง ทศนิยมของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ จังหวัดเชียงใหม่ = Understading and representations in solving open-ended problems on decimals of students at Bannamphare School, Chiang Mai Province / สุวิมล แซ่เตียว / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ทศนิยม
764 ความเข้าใจและความเร็วในการอ่านบทอ่านอักษรเบรลล์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น = Comprehension and speed in reading Braille text of visually impaired students / สุริยัน มั่นประสงค์ / 2554 /Full Text
Subject
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา
การอ่านออกเสียง
อักษรเบรลล์
765 ความคาดหวังของบริการระหว่างสหกรณ์และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ = Service expectations between cooperative in Chiang Mai and Chiang Mai Cooperative Auditing Office / ปิยะพงษ์ ชาญไววิทย์ / 2554 /Full Text
Subject
สหกรณ์
766 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อส่วนประสมการตลาดของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Parent expectation towards marketing mix of international school in Chiang Mai Province / สินีนาฏ นาเจริญ / 2554 /Full Text
Subject
การตลาด
โรงเรียนนานาชาติ -- เชียงใหม่
บิดามารดา -- เชียงใหม่
767 ความคาดหวังของผู้ฟังต่อบทบาทของวิทยุชุมชนในจังหวัดลำปาง = The Expectation of audience on community radio's roles in Lampang Province / กนกพร เอกกะสินสกุล / 2554 /Full Text
Subject
วิทยุชุมชน -- ลำปาง
768 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สรรพากรในเขตสำนักงานสรรพากรภาค 8 ต่อคุณภาพข้อมูลในงบการเงินที่ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร = Opinions of revenue officers in Regional Revenue Office 8 towards quality of financial statement information certified by tax auditors / อมรเดช สิทธิใหญ่ / 2554 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรภาค 8 -- การบัญชี
งบการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชี
769 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเปิดสอนออกแบบกราฟิกครบวงจรในจังหวัดเชียงใหม่ = Students opinions towards opening an integrated graphic design school in Chiang Mai province / กานต์ธีรา เดี่ยวตระกูล / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่ -- การตลาด
โรงเรียนสอนออกแบบกราฟิก
โรงเรียน -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
770 ความคิดเห็นของบุคลากรด้านบัญชีและการเงินต่อระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Opinions of accounting and finance officers towards internal control system of office of the Higher Education Commission, Chiang Mai Province / เวสารัส ไลศิริพันธุ์ / 2554 /Full Text
Subject
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน
771 ความคิดเห็นของประชาชนกับผลกระทบจากการสร้าง อาคารสูง ชุมชนซอยวัดอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Opinions towards the impacts of building the high building of the people living in, Soi Wat U-Mong community, Tambon Suthep, Mueang District, Chiang Mai / สุรเชษฐ์ ตาคำ / 2554 /Full Text
Subject
อาคารสูง -- การออกแบบและการสร้าง
อาคาร -- เชียงใหม่. ตำบลสุเทพ
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
772 ความคิดเห็นของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้ภาชนะบรรจุจากชานอ้อยทดแทนการใช้โฟมและพลาสติก = Opinions of packaging made from bagasse as an alternative replacement for foam and plastic / ปทิตตา กองแพง / 2554 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ภาชนะบรรจุอาหาร
โฟม
พลาสติก
773 ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามมาตรา 404 ของกฎหมายซาเบนส์ ออกซ์เลย์ กับคุณภาพรายงานทางการเงิน = Opinions of auditors towards relationship between effectiveness of internal controls in Accordance with Section 404 of Sarbances Oxley Act and quality of financial reports / จุฬาลักษณ์ ฟองมูล / 2554 /Full Text
Subject
การควบคุมภายใน
การเงิน
774 ความคิดเห็นของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อภาพลักษณ์การเป็นธนาคารแสนสะดวกของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) = Opinions of customers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards image of being a convenience Bank of Krung Thai Bank Public Company Limited / สุพร แก้วปิง / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บริโภค -- ทันศนคติ -- เชียงใหม่
ภาพลักษณ์องค์การ
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
775 ความคิดเห็นต่อความเสี่ยงในการสอบบัญชีในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสอบบัญชีขนาดย่อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Opinions to audit risk the perspectives of operators in small audit firms with approved by securities and exchange commission of Thailand / พัชรา ศรีวิชชุพงษ์ / 2554 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
พนักงาน -- ทัศนคติ
776 ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องของบริษัทกรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน = Opinion towards factors affecting continuation of 5S Activities of Bangkok Agro-Industrial Product Public Co., Ltd., Lamphun Branch / ภูชิต สงวนศิลป์ / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด (มหาชน)
กิจกรรม 5 ส
การจัดองค์การ -- ลำพูน
การควบคุมคุณภาพ
777 ความคุ้มค่าทางการเงินในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเชิงพาณิชย์ = Financial worthiness of commercial vermicompost production / ภัทรกร มหาสรศักดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์
ไส้เดือนดิน -- มูล
778 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนประเทศไทย - สหภาพเมียนมาร์ ในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก = Stress and coping of the people living in Thailand - Union of Myanmar border in Tha Song Yang district, Tak province / เสรี พรมวงป้อ / 2554 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
สุขภาพจิต
ตาก -- ประชากร -- สุขภาพจิต
779 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Emotional quotient of school directors in Thakham Sub-district Municipality, Hot District, Chiang Mai Province / พัชรี สุรินทร์ธรรม / 2554 /Full Text
Subject
ผู้อำนวยการโรงเรียน -- เชียงใหม่
ความฉลาดทางอารมณ์
780 ความชุกของภาวะเสี่ยงต่อสมองเสื่อม และปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่= Prevalence of dementia risk and factors affecting risk on occurrence to dementia of the elderly in Numrat Sub- district, Nong Muang Khai District, Phrae Province / บุษบา คำสวน / 2554 /Full Text
Subject
ภาวะสมองเสื่อม
ผู้สูงอายุ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81