ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการผลิตเอทานอลจากข้าวโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Optimal condition determination for the production of ethanol from rice using design of experiment technique / เยาวลักษณ์ วัฒนาวรสกุล / 2554 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การผลิต
ข้าว
742 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเซลลูโลสของแบตทีเรียจาก Acetobacter xylinum Agr 60 เพาะเลี้ยงในเวย์เต้าหู้ = Optimization of bacterial cellulose production from Acetobacter xylinum Agr 60 cultured in Tofu whey / สุกรีย์ โพธิสาราช / 2554 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
เซลลูโลส -- การผลิต
เต้าหู้
743 การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการควบคุมด้วงถั่วเขียวและผลผลต่อคุณภาพของถั่วเขียวผิวมัน = Radio frequency heating for cowpea weevi control and effect on mungbean qualities ภารดร ณ พิจิตร / ภราดร ณ พิจิตร / 2554 /Full Text
Subject
ด้วงถั่วเขียว
คลื่นความถี่วิทยุ
744 การอบแห้งฟักทองรูปทรงลูกบาศก์ด้วยไอน้ำร้อนยิ่งยวด = Drying of cubic pumpkin with superheated steam / ทิพาวรรณ บุญเชื่อม / 2554 /Full Text
Subject
ฟักทอง -- การอบแห้ง
ฟักทอง -- การเก็บและรักษา
745 การออกแบบการแต่งหน้าในสไตล์โสเภณีชั้นสูง = Make-up designing in courtesan style / เศวตีภ์ อินทรกำแหง / 2554 /Full Text
Subject
การแต่งหน้า
โสเภณี
746 การออกแบบช่องคายกากของเครื่องหีบน้ำมันแบบสกรูอัดสำหรับมะแตกและมะเยาหิน = Design of sludge outlet of screw-press oil-extracting machine for Celastrus Paniculatus Willd and Vernicia Montana Lour / ณัฐพล วิชาญ / 2554 /Full Text
Subject
เครื่องหีบน้ำมัน
มะเยาหิน
747 การออกแบบแผนที่ชุมชนเชิงวัฒนธรรม:การศึกษาความสัมพันธ์ของมิติเวลาและวิถีชีวิตชุมชนกาดหลวง จังหวัดเชียงใหม่ = Cultural community mapping design: A study on relationship between timeline and the local way of life in Kad Luang, Chaing Mai / ปรีดาพร ไวทยการ / 2554 /Full Text
Subject
เชียงใหม่ -- ประวัติศาสตร์ -- แผนที่
เมือง -- เชียงใหม่
ตลาด -- เชียงใหม่
ชุมชน
748 การออกแบบแผนภูมิควบคุมเพื่อการยอมรับเชิงเดี่ยวในการเฝ้าระวังเส้นผ่านศูนย์กลางตำแหน่งด้านในและด้านนอกของแท่งชิ้นงาน = Design of univariate acceptance control chart to monitor diameter at inside and outside position of rod / ดุษฎี บุญธรรม / 2554 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
749 การออกแบบระบบควบคุมอัตราการไหลของก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซออกซิเจน สาหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลก เปลี่ยนโปรตอนโดยใช้การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก = Design of control system of hydrogen and oxygen flow rate for proton exchange membrane fuel cell using fuzzy logic controller / อดิศร ถมยา / 2554 /Full Text
Subject
การไหลของก๊าซ
เซลล์เชื้อเพลิง
750 การออกแบบและควบคุมระบบแฮปติกอินเตอร์เฟส 1 องศาอิสระ = Design and control of a one degree of freedom haptic interface system / ณัฐชัย โปธิ / บํณฑิตวิทยาลัย 2554 /Full Text
Subject
เครื่องจักรกล -- การออกแบบ
การออกแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล
751 การออกแบบและพัฒนาการวัดสมรรถนะห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ = Design and development of green supply chain performance measurement for Electronic Industry / สุขศิริ วิชัยศรี / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
752 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวกล้องงอก = Design and development of GABA rice snack product / ธนิษฐา รอยอินทรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- การออกแบบ
ขนม
ผลิตภัณฑ์ข้าว
ข้าวกล้องงอก
753 การออกแบบและพัฒนาระบบการวัดสมรรถนะห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการส่งออก = Design and development of green supply chain performance measurement system for exported auto part industry / สรพล อุดมเวทยนันท์ / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์ -- ชิ้นส่วน
754 การออกแบบและพัฒนาระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนแบบความร้อนต่ำโดยใช้พลังงานร่วมชีวมวลกับแสงอาทิตย์ = Design and development of low temperature drying system for local handicraft products using combined heat from solar and biomass / จิรวัสส์ เจียตระกูล / 2554 /Full Text
Subject
การผึ่งและการอบไม้
เครื่องจักสาน -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้ง -- การออกแบบและการสร้าง
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ -- การออกแบบและการสร้าง
755 การออกแบบสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยใช้แนวคิดสื่อโฆษณาแฝงบรรยากาศ = Designing campaign media for not-smoking using ambient advertising concept / อรรัตน์ สุทธายศ / 2554 /Full Text
Subject
โฆษณาแฝง
โฆษณา -- การออกแบบ
บุหรี่
756 การออกแบบสื่ออินเตอร์เน็ตไดเร็กเมล์เพื่อการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจร้านกาแฟขนาดย่อมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Internet direct mail media design for coffee business marketing promotion in Chiang Mai City พีรวัฒน์ สมบัติใหม่ / พีรวัฒน์ สมบัติใหม่ / 2554 /Full Text
Subject
โฆษณา -- การออกแบบ
การตลาดอินเตอร์เน็ต
กาแฟ -- การตลาด
757 การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเรียนรู้การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ = Electronic book design for economic & ecological design learning of producers of natural dyed hand woven cotton fabrics / วิบูลพร วุฒิคุณ / 2554 /Full Text
Subject
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ้าฝ้าย
สีย้อมและการย้อมสี
758 กาวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่มีการบาดเจ็บศีรษะหอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Situational analysis of caring for older persons with head injury, neurosurgery unit, Chiangrai regional hospital / ดวงใจ ไชยยา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Aging
Head injuried
759 คนกับอาหารสำเร็จรูป เวลากับการเสื่อมสลาย = Man and processed food, time and deterioration / ไชยวัฒน์ อุปพงษ์ / 2554 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
760 ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ภาพสะท้อนจากเรื่องเล่าของครูไทยพุทธ = Ethno-religious conflict in the three southern bordered Provinces of Thailand : reflections from the narratives of the Buddhist teachers / สิริไพลิน สิงห์อินทร์ / 2554 /Full Text
Subject
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ -- ไทย (ภาคใต้)
ศาสนา
ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81