ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 การสร้างหนังสือการ์ตูนเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Construction of cartoon books for developing reading comprehension of Prathom Suksa 1 Students / พัชราภรณ์ ยี่ใจ / 2554 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา
การ์ตูน
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
722 การสร้างหนังสือภาพเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย = Construction of picture books for preparing mathematics readiness of preschoolers / กัญญนันทน์ กิตติ์ชนะภิรมน์ / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
หนังสือภาพ
หนังสือภาพสำหรับเด็ก
723 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษามือเกี่ยวกับคำศัพท์กฎหมาย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน = Construction of sign Language electronic book entitled laws vocabulary for Chiang Mai University Students with hearing impairments / จันทร์จิรา ก๋าตุ้ย / 2554 /Full Text
Subject
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาษามือ
กฎหมาย -- คำศัพท์
ความบกพร่องทางการได้ยิน -- เชียงใหม่
724 การสร้างอัตลักษณ์การศึกษาอุร์สุลิน : กรณีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Ursuline education identity building : a case of Regina Coeli College, Chiang Mai province / ทิพย์กนก ประสพโชคชัย / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
725 การสร้างอัตลักษณ์ผู้หญิงลาวโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ ค.ศ. 1975 ถึงปัจจุบัน = Construction of Lao women's identity by the government of Lao people's democratic republic since 1975 to the present / สมหมาย ศรีบุญเฮือง / 2554 /Full Text
Subject
สตรี -- ลาว
ชาตินิยม -- ลาว
สิทธิสตรี -- ลาว
ความเสมอภาค
726 การสรุปเอกสารภาษาไทยที่มีการจัดโครงสร้างโดยใช้เทคนิคการสรุปแฟร็กทัล = Structured thai document summerization using fractal summerization technique / ชยพล แสนภิบาล / 2554 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์กราฟิก
ภาษาไทย -- ตัวอักษร -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
727 การสอนแบบเน้นเนื้อหาร่วมกับอีเลิร์นนิ่ง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดนำเสนองานภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง = Content-based instruction with e-Learning for promotion of english oral presentation ability and self-directed learning among higher vocational certificate students / ปณิธิ อมาตยกุล / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
728 การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาศิลปะเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาศิลปะระดับปริญญาตรี = Use of content-based instruction with art content to develop English reading and speaking abilities among undergraduate students / พิณ พัวพันธ์สกุล / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิจิตรศิลป์ -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ศิลปะ
729 การสอนภาษาแบบโฟนิกส์ประกอบกับการสอนภาษาไทยแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง = Using phonics instruction with whole language approach to develop pronouncing and spelling skills of Mathayom Suksa1students studying Thai as a second language / ชลารินทร์ สุรินจักร์ / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
การอ่าน
การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา
730 การสอนหลักภาษาโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาในบทเพลงไทยยอดนิยมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน = Teaching language principles through the analysis of language usage forms in the hit Thai songs for Mathayom Suksa 1, Chakkamkanaton school, Lamphun province / สุกัลย์ รักษากิจ / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนจักรคำคณาทร
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
เพลงไทย
นักเรียน -- ลำพูน
731 การสอนอ่านจับใจความตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อความสามารถทางการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Teaching reading for main ideas based on brain-based learning on summary writing ability of Prathom Suksa 3 Students / มธุรดา ท่าช้าง / 2554 /Full Text
Subject
การอ่าน -- กิจกรรมการเรียนการสอน
การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
732 การสะท้อนตัวตนของเด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ: กรณีศึกษา = Self-reflection of girl sexually abuse: a case study / ศุภกาญจน์ ภักดี / 2554 /Full Text
Subject
จิตวิทยาประยุกต์
เด็กที่ถูกทารุณ
เด็กผู้หญิง
733 การสังเคราะห์บิสมัทซัลไฟด์และซิลเวอร์บิสมัทซัลไฟด์โดยใช้ไมโครเวฟช่วยและการวิเคราะห์ = Microwave-assisted synthesis of bismuth sulfide and silver bismuth sulfide and their analyses / เจษฎา เจริญชัยชนะ / 2554 /Full Text
Subject
บิสมัทซัลไฟด์
ซิลเวอร์บิสมัทซัลไฟด์
ไมโครเวฟ
734 การสังเคราะห์และกลไกการเติบโตของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ สำหรับเอทานอลเซ็นเซอร์เตรียมโดยวิธีสารละลายเคมี = Synthesis and growth mechanism of Zinc Oxide Nanoparticles for ethanol sensor prepared by chemical solution method / จินตนา แก้วสิงห์ / 2554 /Full Text
Subject
อนุภาคนาโน
ซิงก์ออกไซด์
สารละลาย
เอทานอล
735 การสำรวจระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของพนักงานขับรถโดยสารรับจ้างของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่= Survey of stroke risk level in Taxi drivers of Nakorn Lanna Transport Cooperation, Chiang Mai Province / จุฑารัตน์ ดวงจันทร์ตุ้ย / 2554 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค
คนขับรถประจำทาง -- เชียงใหม่
สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด
736 การสื่อสารเพื่อต่อรองทางอุดมการณ์ของวัฒนธรรมคำเมือง : กรณีศึกษาเพลงโฟล์กซองคำเมืองของจรัล มโนเพ็ชร = Communication for cultural negotiation of Kham Muang culture: a case study of Charan Manophets northern folksongs / สิริกานต์ สุวรรณผู / 2554 /Full Text
Subject
สื่อมวลชนกับสังคม
การสื่อสาร
อัตลักษณ์
เพลงพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
737 การเสริมแรงฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์คอมโพสิตนำไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นไบโพลาร์เพลตในเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Reinforcement of electrically conducting phenol-formaldehyde composites for using as bipolar plates in proton exchange membrane fuel cell / อภิศักดิ์ ชัยชนะวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
การนำไฟฟ้า
ฟีนอล
เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมนเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
738 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนป่าขาม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Strengthening of Pa Kham Community, Viang Tai Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province / เอกสิทธิ์ สมนวล / 2554 /Full Text
Subject
ชุมชน
ชุมชน -- ปาย (แม่ฮ่องสอน). ตำบลเวียงใต้
739 การเสริมสร้างพลังอานาจในการควบคุมน้าหนักตัวเองของอาจารย์สตรี มหาวิทยาลัยพายัพ = Self-empowerment in body weight control of female lecturers in Payap University / เกียรติสุดา ไชยเนตร / 2554 /Full Text
Subject
การควบคุมน้ำหนัก
โภชนาการ
อาจารย์ -- เชียงใหม่
740 การหาพื้นที่ปลูกลำไยที่เหมาะสมสภาพการชลประทานรูปแบบต่างๆในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Optimzation of longan production areasin differnt Irrigation SchemesinLi Distric, Lamphun Provice / จุฬาลักษณ์ วิบูลย์มา / 2554 /Full Text
Subject
ลำไย -- การปลูก -- ลี้ (ลำพูน)
ชลประทาน -- ลี้ (ลำพูน)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81