ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการผลิตสินค้าและบริการสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = 1Construction of activity packages for developing learning on titled the production and sevices for Prathom Suksa 5 Students at Ban Pongsanook School, Mueang District, Lampang Province / ชุลีพร กอบคำ / 2554 /Full Text
Subject
สินค้า -- การผลิต
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
702 การสร้างชุดอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการเขียนสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม = Creating a kit to improve prewriting skills for a child with Down's Syndrome / กัญญารัตน์ เหล็กมูล / 2554 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
เด็กปัญญาอ่อน
703 การสร้างเซลล์เบสรีพอร์เตอร์ยีนสำหรับการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนแมทริกซ์ เมทัลโลโปรตีเนส-3 ในเซลล์ฮิวแมนคอนโดรซาร์โคมา (SW1353) / กิตติศักดิ์ พุทธชาติ / 2554 /Full Text
Subject
ยีน
เซลล์
704 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านแบบภาพฉายสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 = Construction of computer-assisted instruction entitled reading orthographic projection for grade level 3 students / นุสรา เทียนประดิษฐ์ / 2554 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาพ
นักเรียนมัธยมศึกษา
705 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย = Construction of computer-assisted instruction on Trigonometric Functions for Mathayom Suksa 5 students at Chiangrai Municipality School 6, Chiang Rai Province / เมตตา ใสสี / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
แบบเรียนสำเร็จรูป -- เชียงราย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
706 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การบวก ลบเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Construction of computer - assisted instruction entitled addition and subtraction of fraction for Prathom Suksa 5 student / ชนทิชา ทองคำ / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
707 การสร้างบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงหน่วยชั่งน้ำหนักสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Construction of mathematics cartoon programmed instruction on conversion of weight measure unit for Prathom Suksa 3 students / ภักพิง พิลาลัย / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การชั่งและการวัด
นักเรียนประถมศึกษา
708 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเพื่อเสริมรายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Construction of e-learning courseware to supplement calculus and analytic geomegtry 2 course for higher vocational certificate students, Rajamangla University of Technology Lanna / สุวิมล สิทธิชาติ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา -- นักศึกษา
แคลคูลัส -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
บทเรียนสำเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
709 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of e- learning courseware of mathematics subject on quadrilateral for Pratom Suksa 6 Students at Rangsee Vittaya School, Chiang Mai Province / ศุภรัสมิ์ ลบทอง / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนรังษีวิทยา
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
แบบเรียนสำเร็จรูป
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
710 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน = Construction of e-learning on derivatives of functions for vocational education students, Rajamangala University of Technology Lanna Nan / ชัชชัย ดีสุหล้า / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน -- นักศึกษา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
คณิตศาสตร์ -- แบบเรียนสำเร็จรูป
ฟังก์ชัน
สมการเชิงอนุพันธ์
711 การสร้างแบบจำลองราคาทองคำแท่งในประเทศไทยโดยใช้วิธีควอนไทล์รีเกรสชั่นแบบมีเงื่อนไข = Modeling of gold bullion prices in Thailand using conditional quantile regression / ปรีชา มหารันต์ / 2554 /Full Text
Subject
ทองคำ -- ราคา
แบบจำลอง
712 การสร้างแบบจำลองราคาโลหะมีค่า = Modeling of precious metals prices / นิภาพร สารศักดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
ทอง -- ราคา
ทองคำ -- ราคา
โลหะ -- การทดสอบ
713 การสร้างแบบเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ระดับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่สถาบัน NUS Extension มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ = Designing of elementary Thai as a foreign language textbooks for foreign students of Thai Language at NUS Extension Institute, National University of Singapore / อดิสรณ์ ประทุมถิ่น / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
นักศึกษาต่างชาติ
714 การสร้างแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Construction of analytical thinking skill test in Thai language learning strand for Mathayom Suksa 3 Students / ชลิดา ใจมณี / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
715 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ = Construction of learning plans integrating using questioning techniques under the topic democratic society with good basic polity and its peple for promoting analytical thinking skills of Mathayom Suksa 3 Students at Kowittamrong Chiang Mai School / ลมัย ผัสดี / 2554 /Full Text
Subject
พลเมือง
สังคมไทย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน
716 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวงกลม ที่ใช้โปรแกรมจีโอมิเตอร์สเก็ตชแพด สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Construction of learning activity plans on circles using the geometer's sketchpad program for mathayom suksa 3 students at Trontrisin School, Tron District, Uttaradit Province / สายใจ ท้วมจันทร์ / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- แผนการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ตรอน (อุตรดิตถ์)
วงกลม
717 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนโรงเรียนชลประทานผาแตก จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of mathematics activity club lesson plans using community learning resources at Chonprathanphatak School, Chiang Mai Province / วัชรพงษ์ กามี / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่
ชุมชนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการศึกษาการสอน
718 การสร้างแผนการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เรื่อง ย้อนรอยอดีตดอยเต่าสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = 1Construction of the lesson plan through the project work of Doi Tao in ancient time for Mathayom Suksa 4 Students, Doi Tao Wittayakhom School, Chiang Mai Province / สกาวเดือน วังป่าตาล / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ดอยเต่า (เชียงใหม่)
719 การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาวขมุในอำเภอเวียงแก่น ภายใต้บริบทของการเป็นชายขอบ = The Social space construction of Khamu in Wiang-Kaen District in the context of marginalization / ธนุพงษ์ ลมอ่อน / 2554 /Full Text
Subject
ขมุ -- เวียงแก่น (เชียงราย)
ขมุ -- ภาวะสังคม
ชายขอบทางสังคม
720 การสร้างมโนภาพดัดแปรเพื่อรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรเพื่อลดสภาวะโลกร้อน = Modified visualization for campaigning to decrease resource uses for global warming reduction / ชลธวัล คูณขุนทด / 2554 /Full Text
Subject
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
ตราสัญลักษณ์
ภาวะโลกร้อน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81