ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค = A Comparative study on returns from investment in SET50 index futures by applying technical analysis / ณัฐพงษ์ ทาศรี / 2554 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
การวิเคราะห์การลงทุน
หุ้นและการเล่นหุ้น
682 การศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนและการลงทุนแบบถ้วเฉลี่ยมูลค่า = A study of returns and risks of dollar cost averaging and value averaging / กิตติ พิทักษ์ทอง / 2554 /Full Text
Subject
การลงทุน -- การบริหารความเสี่ยง
683 การศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนบ้านดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = A Study of economic development of Baan Dong Community, Nayang Sub-district, Sobprab District, Lampang Province / ชีวัน ขันธรรม / 2554 /Full Text
Subject
การพัฒนาชนบท -- แง่เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง -- ลำปาง
684 การศึกษาภาพลักษณ์ของอาสาสมัครตำรวจบ้านในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Study of image of volunteer community police in jurisdiction of Changphuek Police Station, Mueang Chiang Mai District / กฤษดา สงวนศิลป์ / 2554 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
อาสาสมัคร -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประชาชน -- ทัศนคติ
685 การศึกษาไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอตำแหน่ง DYS 393 จากตัวอย่างสำลีป้ายช่องคลอดเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ของการมีเพศสัมพันธ์ = A Study of microsatellite DNA DYS 393 from vaginal swabs as an indicator of sexual intercourse / ศราลักษณ์ ศักดิ์เกียรติชัย / 2554 /Full Text
Subject
ไมโครแซทเทลไลท์ (พันธุศาสตร์)
ดีเอ็นเอ
เพศสัมพันธ์
686 การศึกษารูปแบบการดัดแปลงลายมือเขียนตัวเลขไทย = A Study of pattern of handwriting forgery of Thai numbers / ปิยะฉัตร ถือคำ / 2554 /Full Text
Subject
การพิสูจน์เอกลักษณ์
การเขียนตัวอักษร
687 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของชาพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน = Morphological characterization and antioxidant content of local tea in Chiang Mai and Mae Hong Son provinces / ชฎาพร แก้วปู่วัตร์ / 2554 /Full Text
Subject
ชา -- เชียงใหม่
ชา -- แม่ฮ่องสอน
อนุมูลอิสระ
688 การศึกษาวัฏจักรเซลล์สัตว์โดยการนับแยกตามขนาดของนิวเคลียสภายใต้กล้องจุลทรรศน์ = Study on animal cell cycle using microscopic counting on nuclear size categories / ศศิชา วรรณวิไล / 2554 /Full Text
Subject
เซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์
วัฏจักรชีวิต (ชีววิทยา)
689 การศึกษาวิเคราะห์ติรัจฉานวิชาในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในเอกสารล้านนา = An Analytical study of Tiracchanavijj in buddhism as found in Lan Na manuscripts / เกริก อัครชิโนเรศ / 2554 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความเชื่อ
690 การศึกษาอุณหภูมิเผาผนึกเพื่อพัฒนากระบวนการประดิษฐ์ซิลเวอร์เคลย์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ = Study of sintering temperature to improve the silver clay fabrication in jewelry industry / ลดาภัค ชุมประเสริฐ / 2554 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอัญมณี
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
วัสดุศาสตร์
691 การสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลานิลเพื่อการผลิตแผ่นฟิล์มที่บริโภคได้ = Chitosan extraction from fish scale of tilapia (Tilapia Nilotica) for edible film production / วีระยุทธ วีระพันธ์ / 2554 /Full Text
Subject
ปลานิล
ไคโตแซน -- การสกัด (เคมี)
692 การสกัดเบทาเลนจากพืชบางชนิดสำหรับการย้อมตัวอย่างเนื้อเยื่อพืช = Extraction of Betalain from some plants for staining plant tissue samples / ปัณณิกา ไชยนวล / 2554 /Full Text
Subject
สีย้อมจากพืช
สีย้อมและการย้อมสี
เนื้อเยื่อพืช -- การย้อมสีและการกัดสี
693 การส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่ข้าวบือโปะโละโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียม / บุปผา วุฒิเฟย / 2554 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์พืช
694 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มในเด็กติดเชื้อ เอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Health behavior promotion using group process for HIV infected children receiving antiretroviral in San Pa Thong District, Chiang Mai Province / พัชราภรณ์ ชูสุทธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่
สุขภาพ
เอชไอวี (ไวรัส)
สารต้านการติดเชื้อ
เด็ก
695 การส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ห่วงฮูลาฮูบ ในชุมชนบ้านดอน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Health Promotion by Using Hula Hoop at Ban Don Community, Wiang Tan Sub-district, Hang Chat District, Lampang Province / ผุชพงษ์ ธิวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- ลำปาง
การออกกำลังกาย -- เครื่องมอและอุปกรณ์
696 การสร้าง พื้นที่ที่สาม ของผู้หญิง ชนบทใหม่ ภาคเหนือ ผ่านเพลงซอสตริง = The Construction of the Third Space of Northern New Rural women through hybrid folk-modern songs of Northern Thailand (Pleng Saw String) / อรพิน สร้อยญาณะ / 2554 /Full Text
Subject
สตรี -- ไทย (ภาคเหนือ)
บทบาทตามเพศ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ซอ
เพลงพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
697 การสร้างกลับจุดที่หายไปในเครื่องสแกนวัตถุสามมิติ โดยใช้ฟัซซีซัพพอร์ตเวคเตอร์รีเกรสชัน์ = Missing point reconstruction in three-dimensional line scanner using fuzzy support vector regression / ศิริณเรจณ์ วินัยพานิช / 2554 /Full Text
Subject
เวคเตอร์
698 การสร้างคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเครื่องใช้ชนเผ่า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of mathematics instructional handbook connecting with hill tribe artifacts, Suksasongkroh Chiang Dao School, Chiang Mai province / จิราพร บุญศรี / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
โรงเรียน -- เชียงใหม่
699 การสร้างเครือข่ายทางสังคมคนพิการของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว = Social networking of disable people in Chedimaekrua Municipality / วนิดา ก๋องคำ / 2554 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
คนพิการ
700 การสร้างชุดกิจกรรม เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ที่เน้นการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับงานโมเสด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Development of activity packages on geometric transformations emphasizing connection of Mathematics with Mosaic work for Mathayom Suksa 2 students at Sarapeepittayakom School, Chiang Mai Province / ศิริขวัญ ถาชื่น / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
เรขาคณิต
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81