ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 การศึกษาการหลอกลวงกับการกล่าวความจริงโดยใช้เทคนิคฟังก์ชันนอลแมกเนติกเรโซแนนซ์อิเมจิง = Study of deception and truth using functional magnetic resonance imaging / อรรจน์มน ธรรมไชย / 2554 /Full Text
Subject
การจับเท็จ
สมอง -- การทดสอบ
662 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดร้านไอศกรีมโอมเมดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Feasibility study of opening a home made ice cream shop in Mueang Chiang Mai / อัครเดช วิลาสศักดานนท์ / 2554 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
ไอศกรีม -- ต้นทุนการผลิต
ไอศกรีม -- อัตราผลตอบแทน
ร้านไอศกรีม -- เชียงใหม่
663 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าในตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Feasibility study on investment in a rental apartment project in Tambon Chang Pueak, Mueang Chiang Mai District / ปิยะนุช ดีรอด / 2554 /Full Text
Subject
การลงทุน -- การศึกษาความเป็นไปได้
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่. ตำบลช้างเผือก
664 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากกากมูลสุกรของ บริษัท แม่ทา วี.พี. จำกัด= The marketing feasibility study on pelletized organic fertilizer from swine drops of Meata V.P. Co. Ltd. / สุเมธ เพชรทอง / 2554 /Full Text
Subject
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ -- การตลาด
การบริหารองค์ความรู้
665 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและบทบาทของ ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study and role of Creative Economy Centre in Suthep Municipality, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / จักรพล ตั้งสุทธิธรรม / 2554 /Full Text
Subject
ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ -- แง่เศรษฐกิจ
666 การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการการลงทุนสนามแบดมินตันในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร = Feasibility study on the investment of badminton court project in Wangthonglang District, Bangkok / อานนทพัฒน์ กัลปพงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
การลงทุน -- การศึกษาความเป็นไปได้
สนามกีฬา -- กรุงเทพมหานคร
แบดมินตัน -- กรุงเทพมหานคร
667 การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนอพาร์ทเมนต์ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = A Feasibility study on the investment in a rental apartment project in Ban Phaeo District, Samut Sakhon Province / กมลชนก ตั้งดำเนินสวัสดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
การลงทุน -- การศึกษาความเป็นไปได้
ที่อยู่อาศัย -- บ้านแพ้ว (สมุทรสาคร)
668 การศึกษาความไวและความจำเพาะของการตรวจวิเคราะห์ยีนไซโตโครม บี ของมนุษย์ จากตัวอย่างคราบเลือด = A study of the sensitivity and specificity of human cytochrome b gene analysis from bloodstain samples / อนุสรา วังกาวี / 2554 /Full Text
Subject
ยีน
ไซโตโครมบี
ยีน -- การวิเคราะห์
669 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ = Study of relationship between international trade, foreign direct investment, and carbon dioxide emissions / แคทรียา ช่วยมูลมั่ง / 2554 /Full Text
Subject
การค้าระหว่างประเทศ
การลงทุน
670 การศึกษาค่าความถี่อัลลีลของดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ที่ตำแหน่ง DXS101 ในกลุ่มประชากรคนไทยภาคเหนือ = The study of allele frequencies on microsatellite DNA locus DXS101 in the Northern Thai Population / อนุสรา ดิศเจริญ / 2554 /Full Text
Subject
ดีเอ็นเอ
ไมโครแซทเทลไลท์ (พันธุศาสตร์)
ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์
671 การศึกษาค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์จังหวัดลำพูน = Study of Wage and Welfare of Production Employees in Electronic Industry, Lumphun Province / พิมพ์สิริ ทองปั้น / 2554 /Full Text
Subject
ค่าจ้าง
สวัสดิการลูกจ้าง
ลูกจ้าง -- ลำพูน
672 การศึกษาโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดแพร่ = Study of income guarantee scheme of farmer in Phrae province / วิชิตชัย สายวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- รายได้
ข้าว -- การปลูก -- แพร่
673 การศึกษาโครงสร้างการบริโภคของครัวเรือนในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Study of household consumption structure in Maechaem District, Chiang Mai Province / นัทธพงศ์ มุทุมล / 2554 /Full Text
Subject
ผู้บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
ครัวเรือน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
674 การศึกษาเชิงประจักษ์ความเสมอภาคของอำนาจซื้อระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ค้า = Empirical study of purchasing power parity between Thailand and trading countries / วิลาวรรณ ทะสุใจ / 2554 /Full Text
Subject
ความเสมอภาคของอำนาจซื้อ
อัตราแลกเปลี่ยน
การรวมกลุ่มทางการค้า
675 การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา หน้าที่และความหมายของ การเล่นในเด็กสมองพิการผ่านมุมมองผู้ดูแล = A phenomenological study of functions and meanings of play in children with cerebral palsy from the perspectives of caregivers / พัชรินทร์ ใจดี / 2554 /Full Text
Subject
Cerebral palsy
Play and Playthings
เด็กพิการ -- การดูแล
ปัญญาอ่อน
676 การศึกษาทางชีวเคมีของเลือดและจุลพยาธิสภาพของหนูขาวเพศ ผู้ที่ได้รับสารสกัดจากหนอนตายหยาก (Stemona spp.) = Blood biochemical and histopathological studies of male rats treated with Stemona spp. extracts / วรารัตน์ บุญเจริญ / 2554 /Full Text
Subject
การทดลองในสัตว์
หนอนตายหยาก (พืช)
สารสกัดจากพืช
677 การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์สาหรับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร = Economics study for ecotourism resource management: A Case Buang Sri Fai Wetlands, Pichit Province / กนกกาญจน์ กล่อมเกลา / 2554 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- พิจิตร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
678 การศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสมาพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย= A comparative study on code of ethics for professional accountants of international federation of accountants, Thailand, Singapore and Malaysia / นิตย์ ศรีมงคล / 2554 /Full Text
Subject
นักบัญชี
นักบัญชี -- จรรยาบรรณ
679 การศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2551 ถึง 2553 = Comparative study of directors' compensation of companies listed on the stock exchange of Thailand between 2008 to 2010 / สุวิสา ทะยะธง / 2554 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าจ้าง
680 การศึกษาเปรียบเทียบผลตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมเพศชาย ตำแหน่ง DYS390 กับผลการตรวจตัวอสุจิ จากน้ำซับช่องคลอดของผู้เสียกายที่ถูกกระทำชำเรา = The comparative study between DYS390 locus on Y-Chromosome ans spermatozoa detections from vaginal swabs of the raped victims / ปุณณภา ยาวีระ / 2554 /Full Text
Subject
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ
นิติวิทยาศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81