ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรงต่อสตรีที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ไทย = An Analysis of violence against women on THai Television Drama / ศศิณี ยาวิชัย / 2554 /Full Text
Subject
ละครโทรทัศน์ไทย
สตรี
602 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมในนิตยสารสารคดี = Content analysis of environment in sarakadee magazine / ดิศราพรรณ เจริญวงค์ / 2554 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
สารคดี
603 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร = Efficiency analysis of the cooperative operation in agricultural and non-agricultural sectors / สุชาดา ชมสวน / 2554 /Full Text
Subject
สหกรณ์ -- การบริหาร
สหกรณ์การเกษตร -- การบริหาร
604 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสายการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ดาต้าเอนไวลอปเมนท์อนาไลซิส = Efficiency analysis of electronic part production line using data envelopment analysis / อรรัมภา สงค์ประชา / 2554 /Full Text
Subject
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- การผลิต
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
605 การวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำประปาในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี = Analysis of tap water consumption in Udon Thani municipal area / พัชราภรณ์ ไชยภักดี / 2554 /Full Text
Subject
น้ำประปา -- การวิเคราะห์
น้ำประปา -- อุดรธานี
606 การวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ = Analysis of electricity consumption in regions under the responsibility of the Northern provincial electricity authority / สุพัฒิดา เรืองนามกิจ / 2554 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ไทย (ภาคเหนือ)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ)
ไฟฟ้า
607 การวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดเกาะความร้อนในเมืองเชียงใหม่ = Parameter analysis of urban heat island in Chiang Mai / จารุวรรณ ทองมีแสง / 2554 /Full Text
Subject
เกาะความร้อนของเมือง -- เชียงใหม่
608 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธี เออาร์ดีแอล = Analysis of factors affecting the rate of return of securities in Tourism Business Sector, the Stock Exchange of Thailand Using ARDL Method / เกศรินทร์ บุญเรือง / 2554 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทน
ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
609 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธี เออาร์ดีแอล = Analysis of factors affecting the rate of securities in contruction and materials sector, the Stock Exchange of Thailand Using ARDL Method / เกียรติศักดิ์ จรัสแสงสุริยา / 2554 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- อัตราผลตอบแทน
610 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมในงานกลึงปอกเพลาเหล็กกล้า ชนิด 37 = Parametrics analysis of appropriate parameters in straight turning of steel 37 shaft / ชาญชัย ศิวิไล / 2554 /Full Text
Subject
เหล็กกล้า -- การวิเคราะห์
611 การวิเคราะห์ปัจจัยในการเชื่อมอาร์คด้วยแก๊สปกคลุม สำหรับเหล็กกล้า เอส 50 ซี โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ = Parametric analysis of gas metal arc welding for S50c steel using Taguchi design of experiments / นพดล วังมณี / 2554 /Full Text
Subject
เหล็กกล้า
เหล็ก -- การเชื่อม
วิศวกรรมอุตสาหการ
612 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance analysis of credit union cooperative in Fang District, Chiang Mai Province / อาริยพงศ์ ผิวอ่อน / 2554 /Full Text
Subject
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน -- การบริหาร
ธนาคารสหกรณ์ -- ฝาง (เชียงใหม่)
613 การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุน ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด = Analysis of the returns on the retirement mutual fund investment of Kasikorn Asset Management Co., Ltd. / สุธีรา สินธุปัน / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
การลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราผลตอบแทน
614 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior analysis the selection of Artificial Grass Soccer Field of Users in Chiang Mai Province / ชัชวาลย์ ใหม่จันทร์ / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สนามฟุตบอล -- เชียงใหม่
615 การวิเคราะห์พฤติกรรมการอบแห้งของกระเบื้องดินเผาและพอร์ซเลนเซรามิก = Drying behavior analysis of terra cotta and porcelain ceramics / วราคม วงศ์ชัย / 2554 /Full Text
Subject
กระเบื้องดินเผา
เซรามิก
616 การวิเคราะห์ฟุตพริ้นท์เชิงนิเวศของการผลิตกระเจี๊ยบเขียวแช่แข็ง = Ecological footprint analysis of frozen okra production / ชัญญา กันทะวงศ์วาร / 2554 /Full Text
Subject
กระเจี๊ยบเขียว
กระเจี๊ยบเขียว -- การผลิต
617 การวิเคราะห์ภาษากายในงานแอนิเมชัน 2 มิติของญี่ปุ่น = Analysis of body language within Japanese 2D animation / ธไนศวรรย์ วรรโณทัย / 2554 /Full Text
Subject
แอนิเมชัน
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
618 การวิเคราะห์มายาคติและสัญญะของฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 = The Analysis on mythologies and semiology of the energy label no.5 / สุเมธ ยอดแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
สัญลักษณ์นิยม
เครื่องหมายและสัญลักษณ์
ฉลาก
การสื่อสาร -- แง่สังคม
619 การวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในเส้นผม โดยใช้การเตรียมอนุพันธ์คู่ควบกับเทคนิคออโตเมเตดเฮดสเปซโซลิดเฟสไมโครเอ็กซแทรกชันและแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี = Analysis of methamphetamine and amphetamine in hair using derivatization coupled with automated headspace solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry technique / พงศ์พิชาญ หอเจริญ / 2554 /Full Text
Subject
Amphetamine
Methamphetamine
Chromatography, Gas
Mass Spectrometry
620 การวิเคราะห์ระดับความน่าเชื่อถือลูกหนี้เกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยต้นไม้ของการตัดสินใจ = Reliable level analysis of Royal Project Foundations Debtor by Decision Tree / กวีวัฒน์ อ่องลออ / 2554 /Full Text
Subject
มูลนิธิโครงการหลวง
ลูกหนี้
เกษตรกร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81