ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการการตัดบัญชีและกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ = An Analysis of relationship between deferred income tax and net profit of listed companies in Stock Exchange of Thailand / อริศรา กำจัดภัย / 2554 /Full Text
Subject
การบัญชี
ภาษี
กำไร
บริษัทมหาชน
582 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ = Analysis of the relationship between the remittance of fund from Thai laborers and gross domestic product of Thailand / กิตติบุตร เมฆวิจิตรแสง / 2554 /Full Text
Subject
แรงงาน -- ไทย
แรงงาน -- รายได้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ -- ไทย
583 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำและราคาทองคำแท่งในประเทศไทย = An analysis of the relationship between fixed deposit interest rates and gold bullion price in Thailand / จิรวัชร์ นันตา / 2554 /Full Text
Subject
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร
ทองคำ -- ราคา
584 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำ = Analysis of Appropriate Reservoir Storage / วศิน แจ่มสากล / 2554 /Full Text
Subject
อ่างเก็บน้ำ -- การวิเคราะห์
585 การวิเคราะห์คุณธรรมในคำคมจากวรรณคดีเรื่องสามก๊กเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง = Virtue analysis from literature Sam Kok a teaching approach for Chinese students learn Thai เว้ย นา / เว้ย, นา / 2554 /Full Text
Subject
วรรณคดีไทย -- การวิเคราะห์
คำคม
คุณธรรม
สามก๊ก
586 การวิเคราะห์โครงสร้างคำของภาษาล้านนาโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองกราฟ = Analysis of Lanna morphology using graph mining technique / ณัฐษิมา สุรเดช / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาล้านนา
ภาษาล้านนา -- คำศัพท์
587 การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ รายจ่าย เงินออม และหนี้สินของครูในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Structure analysis of income, expenditure, savings and debts of teachers in Mueang District, Chiang Mai Province / นันทนัฏ รุจนพรหม / 2554 /Full Text
Subject
ครู -- รายได้
ครู -- ค่าใช้จ่าย
ครู -- เชียงใหม่
588 การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ รายจ่าย และเงินออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Structure analysis of income, expenditure and savings of employees of Krung Thai Bank Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / ดรุวรรณ ไตรแสง / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
รายได้
ค่าใช้จ่าย
การประหยัดและการออม
589 การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของสถานบันเทิงในเขตเมืองเชียงใหม่ = A Geographical analysis of entertainment establishments in Chiang Mai City / ศุภชัย แสนใจอิ / 2554 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
สถานเริงรมย์ -- เชียงใหม่
590 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการของสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Service cost analysis for special medical service center, Chiang Mai University / เฉลิมชัย รอดชะพรหม / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานบริการสุขภาพ
สถานบริการสุขภาพ -- เชียงใหม่
ต้นทุน
591 การวิเคราะห์ต้นทุนและการประเมินคุณภาพในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ = Cost analysis and quality assessment in the treatment of Children and Young Offenders of Chiang Mai Juvennile Observation and Protection / ปิยะพร คิ้วดวงตา / 2554 /Full Text
Subject
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
เด็ก -- การคุ้มครอง
592 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพริกหวานของเขตพื้นที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of bell peppers production in Maerim district, Chiang Mai province / วิติยา สุวรรณ / 2554 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
พริกหวาน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
593 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของ คลินิกโรคหัวใจสถานบริการสุขภาพแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of a Heart Disease Clinic, Medical Service Center, Chiang Mai Province / พันธพงศ์ ศรศรีเกิด / 2554 /Full Text
Subject
ต้นทุน
คลินิกโรคหัวใจ
สถานบริการสุขภาพ -- เชียงใหม่
594 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตยางพาราแบบก้อนถ้วย ในเขตอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย = Cost-benefit analysis of rubber cup lump in Rattanawapi District, Nongkhai Province / ประยุทธ ชนชิต / 2554 /Full Text
Subject
ยางพารา -- หนองคาย
ยางพารา -- การวิเคราะห์
ยางพารา -- อัตราผลตอบแทน
595 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอร์รี่ของเกษตรกรในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of strawberries plantation of farmers in Samoeng District, Chiang Mai Province / พัชริภา เหมืองหม้อ / 2554 /Full Text
Subject
สตรอเบอร์รี่ -- ต้นทุนการผลิต
สตรอเบอร์รี่ -- การปลูก -- สะเมิง (เชียงใหม่)
596 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจร้านอาหารพื้นเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of one native restaurant in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / พันทิวา พรหมนุชานนท์ / 2554 /Full Text
Subject
ธุรกิจร้านอาหาร -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
ต้นทุนการผลิต
597 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการทำฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis on dairy farm of members' of Chaiprakarn Dairy Agriculture Cooperative Limited, Chaiprakarn District, Chiang Mai Province / กรรณิการ์ ใจประเทือง / 2554 /Full Text
Subject
สมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด
ฟาร์มโคนม -- การลงทุน
โคนม -- การเลี้ยง -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม -- ไทย
598 การวิเคราะห์ทางสถิติของการแสดงออกที่แตกต่างของยีนในเซลล์เชื้อสายมะเร็งตับที่ได้รับโลหะหนักและอนุภาคนาโนซิลเวอร์= Statistical analysis of differential gene expression in hepatoma cell line (HepG2) exposed to heavy metals and silver nanoparticles / พิมลรตา สุริยวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
ยีน
เซลล์มะเร็ง
599 การวิเคราะห์ธุรกิจผลิตน้ำดื่มของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Analysis of drinking water business of Agro-industrial business service center, Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University / ประทุมวรรณ์ บัวรินทร์ / 2554 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
ต้นทุนและประสิทธิผล
น้ำดื่ม
น้ำดื่มบรรจุขวด -- เชียงใหม่
600 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพของสตรีในนิตยาสารผู้หญิง = Content analysis of women potentiality promotion in Women Magazine / สิโรบล ใหม่วัน / 2554 /Full Text
Subject
สตรี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81