ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การคัดกรองและการแยกยีนไคติเนสจากเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อเพิ่มการเข้าทำลายหนอนใบผัก = Screening and Isolation of chitinase gene from entomopathogenic fungi for enhancing the infection of diamonback moth larvae / นราดร ฉุยฉาย / 2554 /Full Text
Subject
เชื้อราที่ก่อโรคต่อแมลง
ไคติเนส
หนอนใยผัก -- การควบคุม
42 การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้นและทฤษฎีฟัซซี่เซต = Selection of logistics service providers for Hana Microelectronics Public Company Limited, the Northern Region Industrial Estate, by Applying analytic hierarchy process and fuzzy set theory for decision making / บุญสิตา กิติศรีวรพจน์ / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์
43 การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น = Selection of Logistics Service Providers of Hana Microelectronics Public Company Limited, the Northern Region Industrial Estate, by Applying the Analytic Hierarchy Process / ศุภลักษณ์ ใจสูง / 2554 /Full Text
Subject
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์
การบริหารงานโลจิสติกส์
การจัดการอุตสาหกรรม
44 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทยด้วยวิธีส่วนประกอบตามรุ่นใน ปี พ.ศ. 2550-2570 = Population projections of Thailand by cohort component method in 2007-2027 / สมพร เทพฉิม / 2554 /Full Text
Subject
พยากรณ์ประชากร -- ไทย
ไทย -- ประชากร
45 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ = Scientific thinking of lower secondary students learned through science project activity packages / ศิวดล กุลฤทธิกร / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โครงงานวิทยาศาสตร์
ความคิดและการคิด
46 การเคลื่อนย้าย การตั้งถิ่นฐาน และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจของชาวดาระอั้งในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Mobility, settlement and changing economic livelihood of the Dara-ang in Chiang Dao District, Chiang Mai Porvince / นนทวรรณ แสนไพร / 2554 /Full Text
Subject
การตั้งถิ่นฐาน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
47 การจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบในโครงการก่อสร้างแบบเทิร์นคีย์ = Design changes management in turnkey construction project / ชนะ ทาตะคุณ / 2554 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- การจัดการ
การออกแบบโครงสร้าง
48 การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2550-2553 = Waste management of Ban Paekwang Community, Namphrae Sub-District, Hangdong District, Chiang Mai Province B.E. 2550-2553 / วิมลวัลย์ ไชยกาญจน์ / 2554 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- หางดง (เชียงใหม่)
ขยะ -- หางดง (เชียงใหม่)
49 การจัดการความขัดแย้งของพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัตร (1994) จังหวัดนครปฐม = Employee conflict management of Actone Limited Partnership (1994), Nakhon Pathom province / ณัฏฐ์ณัฏฐา คำวิเศษ / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารความขัดแย้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัตร (1994) -- พนักงาน
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล -- นครปฐม
50 การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของบ้านพรสวรรค์ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Conflict management in national forest reservation areas of Ban Porn-Sawan, Khuang Pao sub-district, Chom Thong district, Chiang Mai province / เอมอร สุขสวัสดิ์อำนวย / 2554 /Full Text
Subject
ป่าสงวน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ป่าไม้และการป่าไม้
ความขัดแย้ง
51 การจัดการความรู้ท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรน้าด้วยระบบเหมืองฝาย โดยกลุ่มผู้ใช้น้า ฝายวังไฮ ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Local knowledge management and learning network on water resource management of Muang Fai system by water user groups at Fai Wang Hai, Chiang Doa Sub-district, Chiang Doa District, Chiang Mai Province / สุพรรษา สมโพธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการน้ำ
ฝาย -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
52 การจัดการความรู้ในโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge management of Wianghang Wittayakom School, Chiang Mai Province / จัตุพร ปูเรือน / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
โรงเรียน -- เชียงใหม่
การบริหารองค์ความรู้
53 การจัดการความรู้เรื่องสาระในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge management of the content in Communities Academic Service Projects by College of Arts Media and Technology Chiang Mai University / ปาริฉัตร พิทักษ์ประภานนท์ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี
ชุมชนกับมหาวิทยาลัย
บริการวิชาการแก่ชุมชน
54 การจัดการงบประมาณเพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Budget management for education in elementary school, Mae Win Sub-District, Mae Wang District, Chiang Mai Province / เชวงศักดิ์ บุญแสน / 2554 /Full Text
Subject
งบประมาณการศึกษา -- เชียงใหม่
งบประมาณโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
55 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ = Human resource management of construction businesses in Chiang Mai Province / กานต์ โพธาเจริญ / 2554 /Full Text
Subject
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงานบุคคล
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
56 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Ecotourism management of Tha Papao village, Thapladuk sub-district, Maetha district, Lumphun province / พัทธรัตน์ แสงมณีวรรณ / 2554 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่ทา (ลำพูน)
บ้านทาป่าเปา (ลำพูน)
57 การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นภายใต้สภาวะการขาดแคลนครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านดอนไชย = Multigraded teaching and learning under the condition of teacher shortage at Bandonchai school / รังสรรค์ หมื่นโฮ้ง / 2554 /Full Text
Subject
การสอน
ครู
โรงเรียนบ้านดอนชัย
58 การจัดการโรคใบจุดซิกาโตก้าสีเหลืองของกล้วยไข่โดยวิธีผสมผสาน = Integrated management of banana yellow sigatoka disease / แพรทิพย์ แก้วจันทร์ / 2554 /Full Text
Subject
กล้วยไข่ -- โรคและศัตรูพืช
โรคใบจุดซิกาโตก้า
59 การจัดการโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Management of inclusive schools in Chiang Dao District, Chiang Mai Province / สายวสันต์ นิมาพร / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
เด็กพิการ -- เชียงใหม่
60 การจัดการลดต้นทุนการผลิตสำหรับส้มสายน้ำผึ้งในแปลงทดลองของเกษตรกร = Cost reduction management for Sai Nam Phueng tangerine production in farm experinmental / กฤษฎาพร แสงสว่าง / 2554 /Full Text
Subject
ส้มสายน้ำผึ้ง -- ต้นทุนการผลิต
เกษตรกร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81