ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 การวิเคราะห์กลยุทธ์ของการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพโครงการหมู่บ้านจัดสรร กรณีศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Strategic analysis of physical resource management for multi-housing projects : a case study of Amphur Mueang Chiang Mai / ไชยา แสงแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
562 การวิเคราะห์การจัดสวัสดิการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of non-commissioned police officers' welfare : a case study of Hang Dong Police Station, Chiang Mai Province / โอภาส วงษ์หงษ์ / 2554 /Full Text
Subject
สวัสดิการข้าราชการ
ข้าราชการตำรวจ -- หางดง (เชียงใหม่)
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหางดง
563 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนในผักโขมเมล็ด 5 สายพันธุ์ = Growth and protein content analysis in five grainamaranth genotypes / ชลธิชา ยวงใย / 2554 /Full Text
Subject
ผักโขม
564 การวิเคราะห์การใช้บริการผ่านช่องทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Analysis of electronic banking services of The Thai Military Bank Public Company Limited in Mueang Chiang Mai district / ธัญวรัตม์ เปี่ยมบุญ / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) -- เชียงใหม่
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
565 การวิเคราะห์การดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหมวดการผลิตสินค้าหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ = The Operational analysis of small and medium enterprises in handicraft sector in Chiang Mai Province / บุณฑริกา รุ้งประสาท / 2554 /Full Text
Subject
หัตถกรรม -- การผลิต
หัตถกรรม -- เชียงใหม่
566 การวิเคราะห์การทำเกษตรแบบพันธะสัญญาในการผลิตมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติกในจังหวัดเชียงใหม่ = An Analysis of a conttact farming in production of Atlantic potato in Chiang Mai / วิเชษฐ ขยัน / 2554 /Full Text
Subject
มันฝรั่ง -- การผลิต
มันฝรั่ง -- การตลาด
มันฝรั่ง -- เชียงใหม่
567 การวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of performance appraisalof police officers in Chiang Mai Province / ญาณิกา โตคำนุช / 2554 /Full Text
Subject
ข้าราชการตำรวจ -- เชียงใหม่
ตำรวจ -- เชียงใหม่
568 การวิเคราะห์การผลิตน้ำนมดิบของสมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด = Analysis on raw milk production of Chaiprakarn Dairy Agriculture Cooperative Limited / ทิพวรรณ สิงห์คะนอง / 2554 /Full Text
Subject
สมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด
น้ำนม -- การวิเคราะห์
น้ำนม -- การผลิต
569 การวิเคราะห์การลงทุนผลิตไผ่ซางของเกษตรกรในจังหวัดน่าน = Investment analysis of bamboo (Dendrocalamus strictus nees) production of farmers in Nan Province / ภก วุฒิสวัสดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
ไผ่ซาง -- การผลิต -- น่าน
หน่อไม้
เกษตรกร -- น่าน
570 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยที่เรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น = Error analysis of English pronuciation of Thai students studying in the Japanese program / ลักษณารีย์ ศุภรัชต์เศรณี / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
571 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินกลุ่มหมู่บ้านสะนกมงคุณ เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Spatial data analysis for land use planning at Sanokmongkhoun Village Group, Chomphet District, Luang Prabang Province, Lao PDR / คำโก้ ธรรมวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- ลาว
การใช้ที่ดิน -- หลวงพระบาง
572 การวิเคราะห์ความแข็งแรงกำลังของกล้ามเนื้อแขน ขา และสมรรถนะในการยกน้ำหนักของนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of strength, power of Arm and Leg muscles and maximum liftiting performance of Chiang Mai Junior weightlifters / วันดี คำเอี่ยม / 2554 /Full Text
Subject
Physical Exertion
Muscles
Weight Lifting
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
แขน
ขา
การยกน้ำหนัก
นักกีฬายกน้ำหนัก -- เชียงใหม่
573 การวิเคราะห์ความเค้นของแท่งรับการบิดหน้าตัดหลายเหลี่ยมที่สมมาตรรอบแกนและด้านของรูปเท่ากันโดยการประยุกต์ใช้รูปร่างการกระจายความเค้นของแท่งรับการบิดหน้าตัดสามเหลี่ยมด้านเท่า = Stress analysis of torsion bar with regular polygonal cross-section by applying geometrical stress of torsion bar with equilateral triangular cross-section / สุรเชษฏ์ ทนันไชย / 2554 /Full Text
Subject
กำลังวัสดุ
แรงบิด
ความเครียดและความเค้น
574 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปยังตลาดประเทศสวิตเซอร์แลนด์ = An analysis of comparative advantage of Thai jewelry and accessories export to Switzerland / ธยาน์ ธนาธร จงกะสิกิจ / 2554 /Full Text
Subject
สินค้าออก -- ไทย
อัญมณี -- การส่งออก
เครื่องประดับ -- การส่งออก
อุตสาหกรรมอัญมณี
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
575 การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของราคาปัจจุบันยางพาราของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ = An analysis of volatility of returns rate of rubber spot price in Southeast Asian Countries / ปุญธิดา ศรีเขียวใส / 2554 /Full Text
Subject
ยางพารา -- ราคา
ยางพารา -- อัตราผลตอบแทน
576 การวิเคราะห์ความล้าทางจิตใจของพนักงานตรวจสอบชิ้นงานในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ = Mental Fatigue Analysis of product quality inspectors in hard disk drives component manufacturing company / ขณิฐา ยะจอม / 2554 /Full Text
Subject
พนักงานบริษัท
บริษัท
577 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและความผันผวนของอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้ายเงินทุนภาคเอกชนของประเทศไทย = An analysis of relationship between the volatilities of the returns of industry group indices in Stock Exchange of Thailand and the Volatility of the Rate of Differential of Private Capital Mobility of Thailand / พีรพัฒน์ เจตะภัย / 2554 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราส่วนราคาหลักทรัพย์ต่อผลตอบแทนการลงทุน
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ดัชนีราคา
578 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ฮ่องกง และออสเตรเลีย = An analysis of the relationship between exchange rate volatility and export value of gems and jewelry volatility of Thailand to Switzerland, Hong Kong and Australia / เอกพล พันธุ์พัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
อัญมณี -- การส่งออก
เครื่องประดับ -- การส่งออก
เครื่องประดับ -- ไทย
579 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีบอลติกดรายและราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชั่น = Analysis of relationship between baltic dry index and stock prices in transportation and logistics sector of the stock exchange of Thailand Using Cointegration Method / อานนท์ กันทะเตียน / 2554 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์
การลงทุน
580 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและมูลค่าสินค้าเกษตรส่งออกหลักของไทย = Analysis of the relationship between economic factors and export value of main agricultural products of Thailand / รณกฤต เศรษฐดาลี / 2554 /Full Text
Subject
สินค้าเกษตร
สินค้าออก
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81