ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of dentistry students, Chiang Mai University, by Applying the seven habits of highly effective people principle / ณัฐพร อ๋องคณา / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
542 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of Associated Medical Sciences students, Chiang Mai University, by applying the Seven Habits of Highly Effective People principle / พนิดา ปงปัญญายืน / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเทคนิคการแพทย์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
543 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสาหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of business students, Chiang Mai University, by applying the Seven Habits of Highly Effective People principle / อรรควิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
544 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธผลยิ่ง = Measuring habit level of Pharmacy students, Chiang Mai University by applying the seventh habits of highly effective people principle / กนกวรรณ เทพพันธา / 2554 /Full Text
Subject
นิสัย
การดำเนินชีวิต
545 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of political science and public administration students, Chiang Mai University, by Applying the seven habits of highly effective people principle / พีระรักษ์ พิชญกุล / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
546 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of Fine Arts students, Chiang Mai University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ปรวีย์ ศุทธิธนาวัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิจิตรศิลป์ -- นักศึกษา
นิสัย
547 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย ใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผู้่ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of engineering students, Chiang Mai University, by applying the seven habits of highly effective people principle / สุภาวดี อุสิทธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
548 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of Education students, Chiang Mai University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ณภัทร บุญเฉลียว / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศีกษาศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
549 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิ์ผลยิ่ง = Measuring habit level of Social Sciences Students, Chiang Mai University, by Applying the seven habits of highly effective people principle / วริษฐา คำเดชศักดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
550 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of veterinary medicine students, Chiang Mai University, by Applying the seven habits of highly effective people principle / สุวิรากร ชื่นธีระวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสัตวแพทยศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
551 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habits level of agro-industry students, Chiang Mai University, by Applying the seven habits of highly effective people principle / ดลญา นันทดี / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะอุตสาหกรรมเกษตร -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
552 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลับเชียงใหม่โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิ์ผลยิ่ง = Measuring habit level of clinical medical students, Chiang Mai University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ธัตธ์ธนนญ์ เกียรติไชยากร / 2554 /Full Text
Subject
นิสัย
ความสำเร็จ -- แง่จิตวิทยา
553 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of College of Arts Media and Technology Students, Chiang Mai University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ณัฐชานันทน์ ปักษีสุวรรณ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
554 การวางผังโรงงานสำหรับสายการผลิตผลิตภัณฑ์หลายประเภทเพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย = [Plant layout for multi-product line using hygiene relationship layout heuristic / ศุภลักษณ์ สุวรรณ / 2554 /Full Text
Subject
การวางผังโรงงาน
โรงงาน -- การออกแบบและการสร้าง
อาหาร -- มาตรการความปลอดภัย
555 การวางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับงานบริการห้องสมุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Marketing strategic planning for library services of the office of academic resources and information technology, Chiang Mai Rajabhat University / รัชฎาภรณ์ มูลมาก / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุด -- การวางแผน
ห้องสมุด -- บริการสารสนเทศ
556 การวางแผนระดับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่สมดุลด้วยตารางวางแผนเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Local planning for balanced development using sufficiency economy matrix : a case study in Chiang Mai province / รัตนา แก้วเสน / 2554 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
557 การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ = Strategic information system planning for education administration of Chiang Mai Technical College / จุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์ / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบริหารการศึกษา
558 การวางแผนและจัดตารางการผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก = Production planning and scheduling in plastic part factory / ยุทธนา ไชยบุตร / 2554 /Full Text
Subject
การวางแผนการผลิต
การควบคุมการผลิต
พลาสติก -- การผลิต
อุตสาหกรรมพลาสติก
559 การวิเคราะห์กรณีฐานของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านชีวมวลและก๊าซชีวภาพในประเทศไทย = Baseline analysis of biomass and biogas clean development mechanism projects in Thailand / ศรัณย์ ศิริจันทร์ชื่น / 2554 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- ไทย
พลังงานชีวมวล
560 การวิเคราะห์กระแสเงินสดกับวงจรชีวิตธุรกิจของบริษัทกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Cash flow analysis and firm life cycle of atro and food industry companies listed on the Stock Exchange of Thailand / ศกลวรรณ ผรณเกียรติ์ / 2554 /Full Text
Subject
การเงิน
อุตสาหกรรมอาหาร -- การเงิน
เกษตรกรรม -- การเงิน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81