ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 การเรียนรู้ของชุมชนที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชน บ้านห้วยไคร้ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Community learning affecting health self-care of the people in Ban Huay Krai, Wiang Haeng District, Chiang Mai Province / สมัย อาจหาญ / 2554 /Full Text
Subject
สุขภาพ -- การดูแล
การส่งเสริมสุขภาพ -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
522 การเรียนรู้ของชุมชนผ่านโครงการนำร่องเขตส่งเสริม ผลิตลำไยคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ = Community learning through the Pilot Project Area for Producing Quality Longans in Chiang Mai Province / วิชชุดา กันตีวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
ลำไย -- การผลิต
ผลิตภัณฑ์ลำไย -- เชียงใหม่
523 การลดของเสียที่เกิดจากวัตถุดิบโดยใช้แนวทางซิกส์ ซิกมา ในบริษัทผลิตแผ่นแก้ว = Reduction of defect from raw material using Six Sigma Approach in Glass Disk Manufacturer / ชัยรัตน์ ไชยวงษ์ / 2554 /Full Text
Subject
การลดปริมาณของเสีย
ของเสีย
อุตสาหกรรมเครื่องแก้ว
524 การลดของเสียในกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตอุปกรณ์ห้องสะอาด = Process efficiency improvement in clean room equipment factory / อรพรรณ วิชัยเดช / 2554 /Full Text
Subject
ของเสียจากโรงงาน
ห้องสะอาด
525 การลดของเสียในการผลิตผักแช่แข็งโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า = Waste reduction in frozen vegetable production using six sigma technique / เนติ วัชระโชติพิมาย / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการผลิตภัณฑ์
ผักแช่แข็ง
526 การลดของเสียในสายการประกอบชิ้นส่วนเม้าส์คอมพิวเตอร์โดยการใช้เทคนิคซิกส์ ซิกมา = Defective reduction of computer mouse component assembly line using six sigma techniques / วิรัตน์ มีตัน / 2554 /Full Text
Subject
การลดปริมาณของเสีย
ของเสีย
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
527 การลดความแปรปรวนความเค็มของกระบวนการแช่จืดในการผลิตผักกาดดองกระป๋อง โดยเทคนิคซิกซ์ ซิกม่า = Saltiness variation reduction of soaking process in Canned Pickled Mustard Greens Manufacturing by Six Sigma Techniques / ปัทมา วงค์กาจ / 2554 /Full Text
Subject
ผักกระป๋อง -- การผลิต
ความเค็ม
528 การลดต้นทุนการขนส่งในธุรกิจจำหน่ายแก๊สหุงต้มบรรจุถัง = Transportation cost reduction in cylinder liquid propane gas retail business / รักษิณา สุวิพัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
การขนส่ง -- ต้นทุนการผลิต
ก๊าซ
529 การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตอาหารกระป๋องโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด = Cost Reduction in Canned Food Production Processing Using Cleaner Technology / ฐิติพร กันจันวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
อาหารกระป๋อง -- การผลิต
อุตสาหกรรมการผลิต
ต้นทุนการผลิต
530 การลดผลิตภัณฑ์มีตำหนิในการผลิตลวดตาข่ายโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า = Reduction of defective products in wire mesh productionusing six sigma technique / เยาวนาฎ ศรีวิชัย / 2554 /Full Text
Subject
ลวดเหล็ก -- การผลิต
อุตสาหกรรมลวดเหล็ก -- การลดปริมาณของเสีย
ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
531 การลดภาวะซึมเศร้าด้วยโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ในผู้ป่วยโรคติดสุรา: กรณีศึกษา ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Reduction of depression using the rational emotive behavior therapy program among patients with alcohol dependence: a case study in Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วนิดา ฟักเล็ก / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
พิษสุราเรื้อรัง
พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Behavior therapy
Alcoholism
532 การลดระยะเวลาการผลิตของเครื่องวางชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม = Reduction of cycle time of surface mount device placement machine by integer programming / ประพิมพ์พรรณ สุวรรณวงค์ / 2554 /Full Text
Subject
อิเล็กทรอนิกส์ -- วัสดุและอุปกรณ์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- การผลิต
533 การลดสินค้าคงคลังด้วยวิธิการวิเคราะห์เอบีซีสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนไมโครอิเล็คทรอนิคส์ = Inventory reduction with ABC analysis for microelectronics parts factory / ธัญญ์กรรนิษฐา สุวรรณศร / 2554 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
การจัดการโรงงาน
สินค้าคงคลัง -- การจัดการ
534 การลดอุณหภูมิในระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ด้วยท่อความร้อน = Temperature reduction in hydroponic planting system by heat pipe / ปรเมศวร์ สุทธิประภา / 2554 /Full Text
Subject
การปลูกพืชในน้ำยา
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
การปลูกพืช
535 การเลือกขนาดตัวเก็บรังสีอาทิตย์สำหรับระบบทำน้ำร้อนเสริมด้วยปั๊มความร้อนในการควบคุมอุณหภูมิบ่อเลี้ยงปลา = Solar collector sizing of water heating system with assisted heat pump for controlling fish pond temperature / กรวัฒน์ วุฒิกิจ / 2554 /Full Text
Subject
ตัวรับรังสีดวงอาทิตย์
เครื่องทำน้ำร้อน
ปั๊มความร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์
536 การเลือกประกันสังคมตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 สำหรับแรงงานนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม่ = Choosing an insurance social security under the provision of section 40 of the social security act. B.E. 2553 of the informal workers in Chiang Mai Province / ฐิติมา พลหาร / 2554 /Full Text
Subject
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
แรงงานนอกระบบ -- เชียงใหม่
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553
537 การวัดความสุขเชิงเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = The New measurement of economic happiness among elderly group in U-mong Sub-district Municipality, Mueang District, Lamphun Province / วรวุฒิ ทาอุโมงค์ / 2554 /Full Text
Subject
ความสุข
ผู้สูงอายุ -- ลำพูน. ตำบลอุโมงค์
538 การวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในเขตสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่ 7 = The Measurement for professional skills of agricultural cooperative accountants in Cooperative Auditing Office Region 7 / เปรมกมล เศรษฐีกุล / 2554 /Full Text
Subject
สำนักงานตรวจสอบบัญชีที่ 7
นักบัญชี
กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
539 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of nursing students, Chiang Mai University, by Applying the Seven Habits of Highly Effective People Principle / รสกร ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
540 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of agriculture students, Chiang Mai University, by Applying the Seven Habits of Highly Effective People Principle / สุชาดา บัวบาน / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81