ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 การย่อยได้และการใช้ประโยชน์ได้ของกะลาเมล็ดกาแฟในอาหารสัตว์ = Digestibility and utilization of coffee parchment in sheep feed / ธนพล วงศ์เอ้ย / 2554 /Full Text
Subject
กาแฟ -- การใช้ประโยชน์
แกะ -- อาหาร
502 การย่อยสลายโฟลโตแคตาไลติกโดยใช้ถังปฏิกรณ์แอนนูลาร์แบบเทที่มีการหมุนเวียน = Photocatalytic degradation of phloxine B by a annular batch recycle reactor / ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว / บัณฑฺตวิทยาลัย 2554 /Full Text
Subject
การย่อยสลายทางชีวภาพ
โฟโตแคตาไลติก
503 การยับยั้งไวรัสก่อโรคเริมและเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยโพรพอลิส = Inhibition of herpes Simplex virus and cervical cancer cells by propolis / ศิรินาฏ มุสิเอก / 2554 /Full Text
Subject
เริม -- การรักษา
สารต้านไวรัส
โรคเกิดจากไวรัส
504 การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกหนุ่มโดยการปรับกรดร่วมกับการเติมโซเดียมเบนโซเอต = Shelf life extension of Nam Prik Noom using acidification combined with sodium benzoate addition / พิทยาภรณ์ ตันติยากร / 2554 /Full Text
Subject
น้ำพริกหนุ่ม -- การเก็บและรักษา
น้ำพริก -- การเก็บและรักษา
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
505 การแยกและการหาลักษณะเฉพาะของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่ตรึงไนโตรเจนในอ้อย = Isolation and characterization of endophytic nitrogen fixing bacteria in sugarcanes / อัมพิกา เมืองทอง / 2554 /Full Text
Subject
อ้อย
แบคทีเรีย
การตรึงไนโตรเจน
506 การแยกเวย์โปรตีนจากน้ำเวย์โดยใช้เทคนิคการสร้างฟองแบบต่อเนื่อง = Whey protein recovery from cheese whey by Continuous foam fractionation technique / ศิริพงษ์ โคตรบรรเทา / 2554 /Full Text
Subject
หางเนย -- การใช้ประโยชน์
เนยแข็ง -- การผลิต
507 การแยกเหล็กออกไซด์และแมงกานีสออกไซด์จากวัตถุดิบเอิร์ทเทนแวร์โดยเทคนิคไซโคลน = Separation of Iron Oxide and Manganese Oxide from Earthenware Raw Materials by Cyclone Techniques / ปริณดา มโนรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
โลหะ -- การจำแนก
508 การระบุเพศโดยวิธีการวัดจากส่วนของศรีษะและใบหน้าในประชากรไทย = Sex determination from cephalofacial measurements in Thai Population / กฤษฎา เมฆอากาศ / 2554 /Full Text
Subject
เพศ
ศรีษะ
ใบหน้า
509 การระบุสารพันธุกรรมของวัวด้วยการวิเคราะห์ยีนไซโตโครมบีในไมโตคอนเดรีย = Identification of bos taurus by analysis of the mitochondrial cytochrome b gene / อธิชา ปัญญาโกญ / 2554 /Full Text
Subject
โค -- พันธุกรรม
โค -- การปรับปรุงพันธุ์
510 การรับมือกับความเสี่ยงและความเปราะบางต่อปัญหาดินเค็มในบ้านหอกลอง ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม = Coping with risk and vulnerability to salinization in He Klong Village, Nong Sim Sub-district, Borabue District, Maha Sarakham Province / อำพร ดัชถุยาวัตร์ / 2554 /Full Text
Subject
ดินเค็ม -- บรบือ (มหาสารคาม)
ดินเค็ม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
511 การรับรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ของบุคลากรครูในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Air pollution perception of teachers in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / ปิติพร สุวรรณพิศุทธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
ครู -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
512 การรับรู้ของธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด = Perception of construction business in Chiang Mai province towards brand image of Piboon Concrete company limited / รัฐกร ชาวกัณหา / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
การรับรู้
513 การรับรู้ความเสี่ยงต่อสุขภาพในภาวะหมอกควันของอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Health risk perception unde the smog condition of village health volunteers in Chiang Mai municipality / นันทวัน แก้วไชยหาญ / 2554 /Full Text
Subject
หมอกควัน -- เชียงใหม่
อาสาสมัครสาธารณสุข -- เชียงใหม่
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
514 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคผ่านอัตลักษณ์ตราสินค้าบนถุงช็อปปิ้ง = Consumer perception towards brand value through brand identity on shopping bags / เบญจวรรณ ทองสิงห์ / 2554 /Full Text
Subject
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
515 การรับรู้ตนเองและทักษะชีวิตของเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอช ไอ วี จากครรภ์มารดา และมารับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Self perception and life skills of adolescent growing up with vertically HIV infected and received antiretroviral treatment at Nakornping Hospital, Chiang Mai / รักชนก ปวงจักร์ทา / 2554 /Full Text
Subject
การติดเชื้อเอชไอวี
วัยรุ่น
โรงพยาบาลนครพิงค์
516 การรับรู้ตำแหน่งทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหาร ญี่ปุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Perception of the marketing position of consumers towards japanese restaurants in Mueang Chiang Mai district / ปิยะพงศ์ อินตากูล / 2554 /Full Text
Subject
ร้านอาหารญี่ปุ่น -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
517 การรับรู้และความคาดหวังของชุมชนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม = Perception and community expectations on educational provision of Banthungluk school, Fang district, Chiang Mai province / ดรุณี ไชยวงค์ / 2554 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การจัดการ -- ฝาง (เชียงใหม่)
การบริหารการศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่)
ชุมชน -- ฝาง (เชียงใหม่)
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
518 การรับรู้และพฤติกรรมการปรับตัวต่อการเกิดภาวะโลกร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ = Perception and adaptation behavior from global warming among students in Rajamangala University of Technology Lanna Campus, Chiang Mai / กาญจนา ศรีวิชัย / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักศึกษา
ภาวะโลกร้อน
นักศึกษา -- พฤติกรรม
519 การรับรู้สัญญาณเตือนภัยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและฐาติ ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Perception of Stroke Warning Signs Among Hypertensive Patients and Their Families, Khua Mung Primary Care Unit, Amphoe Saraphi, Changwat Chiang Mai / ขวัญฟ้า ทาอิ่นคำ / 2554 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- สารภี (เชียงใหม่)
520 การเรียนภาษาแบบประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง พูดภาษาอังกฤษและความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง = Experiential language learning to promote English listening and speaking abilities and historical knowledge of tourist attraction among higher vocational certificate students / พนม เหลือสืบชาติ / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81