ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเทศบาลตำบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = People's participation in sustainable tourism management in Pai Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province / รัฐกรณ์ แสงโชติ / 2554 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
482 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ = The people participation on the green area management in Meajo municipality, Chiang Mai province / พัทยา คลังวิเชียร / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน7การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
483 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of people in the projects reduce global warming by hand Mae Jo Municipal District Amphoe San Sai Chiang Mai / จตุพร บุญเฉลิม / 2554 /Full Text
Subject
ภาวะโลกร้อน
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
484 การมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล = Participation of registered nurses in hospital accreditation / นภาภรณ์ อินต๊ะ / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- การรับรองคุณภาพ
พยาบาล
485 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเขตพื้นที่เตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ของอุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = The Management of the national park preparation areas of the Maetakhrai National Park, Mae Tha Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province / วริษฐ์ คำลือ / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
อุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้
486 การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Maternal participation in caring for hospitalized children with acute illness, Lao peoples democratic republic and related factors / มณีมร ตุลาบุตร / 2554 /Full Text
Subject
เด็ก -- การดูแล
มารดาและบุตร
เด็ก -- การดูแล -- การมีส่วนร่วมของบิดามารดา
487 การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟรักษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Maternal participation in caring for neonates with jaundice receiving phototherapy and related factors / จารุพิศ สุภาภรณ์ / 2554 /Full Text
Subject
Mothers
Child care
Bilib
Jaundice
488 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ = People's participation in waste management in Mueang Phrae municipality, Mueang District, Phrae Province สรัญญา ตันคิริ / สรัญญา ตันศิริ / 2554 /Full Text
Subject
ขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ขยะ -- แพร่
489 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The people participation in household on the wastes management in Maejo municipality, Sansai district, Chiang Mai province / รัตติกาล อินทอง / 2554 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ
ขยะ -- สันทราย (เชียงใหม่)
การกำจัดขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
490 การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Community participation in environment management for ecotourism: The case study of Pongthum community, Wangtong sub-district, Wangnua district, Lampang province / สุวิมล มงคลสิริรักษ์ / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- วังเหนือ (ลำปาง)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
491 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Personnel's participation in the educational quality assurance of Faculty of Nursing, Chiang Mai University / ธัญพร ก้อยชูสกุล / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- บุคลากร
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
492 การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in local development in Mueanglen Tambon Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province / นันท์ชพร การสมดี / 2554 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาชุมชน -- สันทราย (เชียงใหม่)
493 การเมืองของการสร้างภาพตัวแทนทางชาติพันธุ์ในพื้นที่การท่องเที่ยว: กรณีศึกษาโฮมสเตย์ชาวลาหู่ บ้านยะดู = Politics of ethnic representation in tourist space : a case study of Lahu home stay at Yadoo Village / สาริณีย์ ภาสยะวรรณ / 2554 /Full Text
Subject
ลาหู่ -- เชียงราย
ลาหู่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
เชียงราย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
494 การเมืองในการจัดทำงบประมาณของเทศบาลนครลำปาง พ.ศ. 2546 -2553 = Politics in budget preparation of Lampang Municipality B.E. 2546-2553 / กิติยา เกษมสุข / 2554 /Full Text
Subject
เทศบาลนครลำปาง
งบประมาณ -- การจัดการ
495 การเมืองในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัดนครสวรรค์เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ภัยแล้ง พ.ศ.2553 = Politics of water resource management of the Mae Ping commission in solving drought problem in Nakornsawan Province, B.E.2553 / ศักรินทร์ ปัญญุเบกษา / 2554 /Full Text
Subject
น้ำ -- การจัดการ
ทรัพยากรทางน้ำ
ลุ่มน้ำ -- นครสวรรค์
ภัยแล้ง -- นครสวรรค์
ลุ่มน้ำปิง
496 การเมืองเรื่องอัตลักษณ์เชิงพื้นที่: กรณีศึกษาผู้หญิงเวียดนามในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ถูกย้ายที่ตั้งใหม่ใน ส.ป.ป. ลาว = Politic of spatial identity: a case study of Vietnamese women in a relocated village in Lao PDR. / วรรณทวี สุภานุวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
สตรี -- การย้ายถิ่น -- เวียดนาม
สตรีกับการเมือง -- เวียดนาม
497 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าของเกษตรกรผู้ปลูกชาเมี่ยงในโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Adoption of Arabica coffee cultivation technology by Miang tea farmers in royal project Extended program at Pag Ma-O village, Mae Na Sub-district, Chiang Dao district Chiang Mai / ภูวไนย ต่ายแต้มทอง / 2554 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีการเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
กาแฟ -- พันธุ์อราบีก้า -- การปลูก
498 การยอมรับผลิตภัณฑ์ถั่วอะซูกิกวนของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumers Acceptance of Azuki Beans Paste Product in Mueang Chiang Mai District / พงศ์ปภาพ ชมพูรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
ถั่วอะซูกิ
พฤติกรรมผู้บริโภค
499 การยอมรับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปในงานสถาปัตยกรรม = Adoption of precast concrete elements in architecture / อนุชา เงินอยู่ / 2554 /Full Text
Subject
คอนกรีตสำเร็จรูป
สถาปัตยกรรม
500 การย่อยได้ปรากฏและการเสริมในอาหารของ เปลือกเมล็ดและคัพภะข้าวโพดต่อสมรรถภาพการผลิต แพะรุ่น = Apparent digestibility and feed supplementation of seed coat and germ of corn on production performance of growing goats / นิรุจน์ มณีสว่าง / 2554 /Full Text
Subject
แพะ -- การผลิต
ข้าวโพด -- เมล็ด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81