ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การพัฒนาระบบประเมินด้านสมรรถนะบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of personnel competency evaluation system of nursing department, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ขรรค์ชัย เกตุสอน / 2554 /Full Text
Subject
สมรรถนะ
การวัดผลงาน
พยาบาล
442 การพัฒนาระบบแปลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรมแปลของไมโครซอฟต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ต : ข้อความภาษาอังกฤษเป็นข้อความภาษาอื่น 36 ภาษา พร้อมการสังเคราะห์เสียงพูด = Development of e-Book translation system by microsoft translator on mobile smart phone : english text to other 36-language texts with voice Synthesis / ธนพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา / 2554 /Full Text
Subject
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การแปลและการตีความ
443 การพัฒนาระบบเพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 = System development for application of geographic information systems in tab water management of Provincial Waterworks Authority 9 / พงศธร พิจิตรธรรม / 2554 /Full Text
Subject
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- สันทราย (เชียงใหม่)
ระบบการจัดเก็บและข้อสนเทศ -- การจัดการน้ำ
การประปา
444 การพัฒนาระบบมอนิเตอร์และวินิจฉัยยานพาหนะแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบฝังตัวเวลาจริงแบบกระจายผ่านโครงข่ายจีพีอาร์เอส = Development of online vehicle monitoring and diagnosis system using distributed real-time embedded system via GPRS network / ปองพล พรหมปา / 2554 /Full Text
Subject
ยานพาหนะ -- อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
445 การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of supporting system for management of computer servers of Information Technology Section, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / อรรถพร ถาน้อย / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
446 การพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง = Development of supports system for planning students admission of the Maesariang Industrial and Community Education College / มายูร รัตนบุรุษ / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
สถาบันอุดมศึกษา -- การรับนักศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
447 การพัฒนาระบบสนับสนุนการสมัครงาน สำหรับส่วนงานแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก = Development of application support system for students and career guidance section Rajamangala University of Technology Lanna, Tak / ธีระ พร้อมเพรียง / 2554 /Full Text
Subject
การสมัครงาน
การแนะแนวการศึกษา
การแนะแนวอาชีพ
448 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านชัยศิลา = Development of management information system for Chaisila shop / วนิดา โรจนศิลปชัย / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนข้อสนเทศ
449 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับงานบริการหลังการขายของบริษัทอะแวร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด = Development of an information technology system for customer service of Aware Corporation Limited / ลักษมี ประสมทรัพย์ / 2554 /Full Text
Subject
บริษัทอะแวร์คอร์ปอเรชั่น
บริการลูกค้า -- ฐานข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
450 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ = Development of management information system for community product's entrepreneurs, office of commercial affairs, Chiang Mai Province / สามภพ กาศสกุล / 2554 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการฐานข้อมูล
451 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารสำหรับบริษัทลานนาซอฟท์เวิร์คส จำกัด = Development of information system to manage document for Lanna SoftWorks company, Ltd. / ปฐมพงษ์ ประเสริฐ / 2554 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เอกสาร -- การจัดเก็บ
452 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานศูนย์บริการของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) = Development of information system for service center administrator of Advanced Information Technology Public Limited Company / ธนโชติ บัวเกตุ / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการฐานข้อมูล
453 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพายัพ = Development of information system for evaluating strategic plan of Payap University / ดำริ ไชยมงคล / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- การบริหาร
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
454 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for teaching and learning, Faculty of law, Chiang Mai University / พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์ / 2554 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- การศึกษา
การจัดการฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะนิติศาสตร
455 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบันทึกข้อมูล ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาสำหรับหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for recording track data and evaluating student activities organizing for student development affairs unit, Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / ณัฐกร จันทร์คำปัน / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ -- นักศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
456 การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 = Development of school information system of Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2 / ชัชฎาภรณ์ ชัยพรม / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
457 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Development of information system for the cooperative education task of faculty of science, Maejo university / ช่อทิพย์ สิทธิ / 2554 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดการเก็บและค้นข้อสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะวิทยาศาสตร์
458 การพัฒนาระบบอบแห้งไม้มะม่วงแกะสลักโดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล = Development of mango woodcarving drying system using heat exchanger from biomass fuel / จักราวุฒิ เตโช / 2554 /Full Text
Subject
ไม้ -- การอบแห้ง
ไม้มะม่วง
459 การพัฒนารูปแบบการจัดการการจำหน่ายทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a model for newborn discharge management in obstetric unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ศิริพร ศรีสวัสดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
460 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเตรียมผ่าตัดในห้องผ่าตัดทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a model for preparation management in cardiovascular thoracic surgery operating room, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / อารยา อินทชัย / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ทรวงอก -- ศัลยกรรม
หัวใจ -- ศัลยกรรม
หลอดเลือด -- ศัลยกรรม
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81