ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Development of performance evaluation system of personel in Lampang College of Commerce and Technology / ชัยวัฒน์ สมศรี / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี -- บุคลากร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการฐานข้อมูล
422 การพัฒนาระบบข้อมูลเวลาสำหรับการผลิตไดโอด เอสไอพี = Development of Time-Data System for SIP Diode Production / สุเทพ สุภรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
การควบคุมการผลิต
การผลิต -- ฐานข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูล
เวลา -- -- มาตรฐาน
423 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อการสอบประมวลผลความรู้วิชาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ = The Development of item bank system for comprehensive examination on principles of information systems / ศศิวิมล ขจรคำ / 2554 /Full Text
Subject
คลังข้อสอบ -- ฐานข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
424 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ด้วยเทคนิคในการวิเคราะห์ตามแนวคิดอิงเกณฑ์สำหรับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Development of online test bank system using discrimination analytical technique for Far Eastern University / ประดิษฐ์ ทรเทพ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
คลังข้อสอบ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ข้อสอบ
425 การพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณโดยการประยุกต์กระบวนการพีพีคิวเอ = Development of budget control system using PPQA process application / นรินทร์ทิพย์ ชำนาญยา / 2554 /Full Text
Subject
งบประมาณ
งบประมาณ -- การบริหาร
426 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สาขาวิชาร่วมบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information management systems via website for multidisciplinary programmes of the Graduate School, Chiang Mai University / ธนา ปัญญาคำ / 2554 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เว็บไซต์
อินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์
427 การพัฒนาระบบจัดการความรู้การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Development of knowledge management system for computer maintenance system Lampang College of Commerce and Technology / ชัยวัฒน์ พันธ์หงษ์ / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
คอมพิวเตอร์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
428 การพัฒนาระบบจัดการความรู้สำหรับฝ่ายงานบริหารเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา = Development of knowledge management system for network administrator department of Rajamangala University of Technology Lanna / ทนงศักดิ์ แสนใจพรม / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
429 การพัฒนาระบบจัดการเอกสารความรู้เพื่อสนับสนุนส่วนปฏิบัติการด้านการให้บริการ = Developing knowledge base document support system for service operation / รัฐวัฒน์ ยาสมาน / 2554 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดเก็บเอกสาร
ระบบการจัดการสารสนเทศ
430 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Database development for public relations department, The Far Eastern University / ยุทธศักดิ์ อาจอ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ประชาสัมพันธ์ -- ฐานข้อมูล
431 การพัฒนาระบบติดตามการสั่งผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย บริษัท เซรามิคเอาท์เลท จำกัด = Development of tracking system for ordering product for sale production of ceramic outlet company limited / พิทักษ์เขต ใบสุขันธ์ / 2554 /Full Text
Subject
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
432 การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพของนักเรียนด้วยการระบุข้อกำหนดภาษาแซด = Development of student physical fitness testing system using Z specification / กิ่งกาญจน์ กาวรรณ / 2554 /Full Text
Subject
สมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกาย -- การทดสอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
433 การพัฒนาระบบธุรกิจชาญฉลาดสำหรับกระบวนการ ด้านจดหมายติดต่อระหว่างเด็กและผู้อุปการะ ขององค์กรคอมแพสชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล = Development of business intelligence system for correspondence process between child and sponsor of Compassion International Inc / สถิตย์ชัย ลิขิตพานิชกุล / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
ระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ
การเขียนจดหมาย
434 การพัฒนาระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่โดยใช้กลูโคแมนแนนจากบุก = Development of colon-targeted drug delivery system using konjac Glucomannan / วราภรณ์ แก้วประยูร / 2554 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Intestine, Large -- Therapeutic use
ระบบนำส่งยา
ยา -- สารเคลือบ
ลำไส้ใหญ่
บุก
435 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of an outpatient service system for diabetes mellitus Sarapee hospital, Chiang Mai province / อัชฌา วารีย์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Outpatient
Diabetes mellitus
โรงพยาบาลสารภี
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
436 การพัฒนาระบบบริการห้องสมุดโรงเรียนสำหรับโรงเรียนเมตตา ศึกษา อำเภอเมือง เชียงใหม่ = Development of a school library service system at mettasuksa school Mueang Chiang Mai District / ชัยณัฏฐ์ อัครสุริยพันธุ์ / 2554 /Full Text
Subject
ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุดและบริการห้องสมุด
โรงเรียนเมตตาศึกษา
437 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สำหรับการเสนอหัวข้อ-การขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of management system for making thesis and independent study proposal and defense, the graduate school, Chiang Mai university / ณัฐพัชร์ ปะนันชัย / 2554 /Full Text
Subject
การเขียนรายงาน
วิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
438 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of management system of english learning center at Maesariang Boripatsuksa School, Mae Hong Son Province / สุรชัย ติ๊บคำ / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
439 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับโรงเรียนโดยใช้วิธีการของสครัม = Development of human resource management system for school using SCRUM methodology / รัฐนันท์ ปัญญาบุญ / 2554 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์กับการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
โรงเรียน -- การบริหาร
440 การพัฒนาระบบประเมินความถนัดทางการเรียนสำหรับ นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง = Development of aptitude assessment system for students of Bunyawat Witthayalai School, Lampang Province / สุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร / 2554 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
ความถนัดทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81