ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Ceramic product development by quality function deployment / ภานุวัฒน์ อ้อยหวาน / 2554 /Full Text
Subject
เซรามิก
402 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูลดไขมันและโซเดียม = Development of reduced fat and sodium pork ball / จาริญญา สุทธิ / 2554 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ลูกชิ้นหมู -- การผลิต
403 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสปอร์เห็ดหลินจือที่กะเทาะเปลือก = Development of dietary supplement product from sporoderm-broken spores of Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) karst / เอกลักษณ์ อินทรักษา / 2554 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สปอร์
เห็ดหลินจือ
Dietary supplements
Plant products
404 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญพืชจากข้าวกล้องงอกด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน = Development of breakfast cereal from germinated brown rice using extrusion process / ศุภนุช ใส่แปง / 2554 /Full Text
Subject
ข้าวกล้องงอก
ธัญพืช -- การผลิต
405 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Developing collaborative learning plans in economics strand on the topic of consumers right protection to promote democratic way for Mathayom Suksa 2 students, Wattanothaipayap School, Chiang Mai Province / สุคนธ์ เกษมกุลทรัพย์ / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้บริโภค
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
406 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม โดยเทคนิคการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี = Development of learning plans on citizenship, culture and life maintenance in the society strand using questioning technique to promote analytical thinking of Mathayom Suksa 4 students at Lampang Kanlayanee School / โสภิณ ศิริคำน้อย / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ความคิดและการคิด
หน้าที่พลเมือง
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
407 การพัฒนาแผนการเรียนรู้ สาระพุทธศาสนาโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดอรัญญาราม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Development of Buddhism strand learning plans using case study to promote analytical thinking of Mathayom Suksa 1 students, Wat Aranyaram School, Mea Tha District, Lamphun Province / สุวิมล สุวรรณจันดี / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดอรัญญาราม
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน
ความคิดและการคิด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
408 การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระสังคมศึกษา เพื่อส่งเสริมการรักความเป็นไทยสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of integrated lesson plans in social studies strands to Enhance Thainess for Mathayom Suksa 3 students at Fanfchanupathum School, Chiang Mai Province / ปฏิพัตร สุขแยง / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
409 การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเรื่องปัญหา สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านพุย จังหวัดเชียงใหม่ =Participatory of lesson plans development on local environment problems for Mathayom Suksa 1 Students, Banpui School, Chiang Mai Province / เกียรติศักดิ์ ญาณะวงษา / 2554 /Full Text
Subject
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
นักเรียนมัธยมศึกษา
410 การพัฒนาแผนการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง สมดุลเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of Economics strand learning plans on sufficiency economy balance promoting self-sufficient being of Mathayom Suksa 1 students at Pajee Wangdang School, Mea Taeng District, Chiang Mai Province / บุญต้อม นะคำ / 2554 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียน -- เชียงใหม่
411 การพัฒนาแผนกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วงผึ้ง จังหวัดเชียงราย = Development of activity plans by using questioning techniques on citizenship, culture, and life maintenance in the society strand to develop analytical thinking of mathayom suksa 5 students at Ban Huai Phung School, Chiang Rai province / ลักษณาวดี คชเศียร / 2554 /Full Text
Subject
คาร์แคร์เอฟาสธ์ 22
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การทำความสะอาด
412 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a discharge plan for patients with major depressive disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / ขนิษฐา โยธี / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Patient discharge
413 การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการคลินิกชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ =Development of self-care behavior of hypertension patients receiving treatment at community clinic, Mueang Kaen Phatthana Municipality, Mae Taeng district, Chiang Mai province / กรกมล เรืองวุฒิ / 2554 /Full Text
Subject
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- การดูแล
414 การพัฒนาเพียโซอิเล็กทริกคอมโพสิตเพื่อใช้เป็นแหล่งกำลังไฟฟ้า = Development of Piezoelectric Composites for use as electric power sources / ดารณี โพธิ์อยู่ / 2554 /Full Text
Subject
เพียโซอิเล็กทริก
ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
415 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากตำรับตู๋หัวจี้เซิงเพื่อใช้ในการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย = Development of pharmaceutical product from Du Huo Ji Sheng formula for alternative medicine in Thailand / อัครพล หงษ์กิตติยานนท์ / 2554 /Full Text
Subject
Alternative medicine
Traditional medicine -- China
416 การพัฒนาระบบ เอสเอพี อีซีซี 6.0 สำหรับธุรกิจเคมีอาหาร = SAP ECC 6.0 implementation for food chemistry business / ปรารถนา ตระกูลเอื้อ / 2554 /Full Text
Subject
เอสเอพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
อาหารกับสารเคมี
ธุรกิจ
417 การพัฒนาระบบกระแสงานสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตปุ๋ยเคมีด้วยโปรแกรม SAP ECC 6.0 = Development of workflow systems for subcontractor business of chemical fertilizer manufacturing using SAP ECC 6.0 / ชุลีอร ไตรศักดิ์สุริยันต์ / 2554 /Full Text
Subject
เอสเอพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
การจัดการฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
418 การพัฒนาระบบการจัดการยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a vehicle management system of Chiang Mai University / สราวุธ ศรีเดือน / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ฐานข้อมูล
ยานพาหนะ -- ฐานข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
ยานพาหนะ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
419 การพัฒนาระบบการจัดการสินไหมสำหรับยานยนต์ด้วย SAP ECC 6.0 = Development of claim management system for motor vehicles using SAP ECC 6.0 / รัชนีวัลย์ รุ่งเรือง / 2554 /Full Text
Subject
ยานยนต์
ประกันภัยธุรกิจ
เอสเอพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
420 การพัฒนาระบบการจัดการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ = Development of helpdesk management system for information technology service provider / ชลธิชา กันทะมูล / 2554 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81