ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริม การขับถ่ายปัสสาวะในผู้สูงอายุที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโต หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชบุรี = Development of clinical practice guidelines for promoting urination among elders with benign prostatic hyperplasia, urology care unit, Ratchaburi Hospital / เพ็ญ เพ็งพึ่งแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Prostatic hypertrophy -- x in old age
382 การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี โรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of practice guidelines for promoting cervical cancer screening among women, Mae Ai hospital, Mae Ai district, Chiang Mai province / แสงเดือน พัฒนกิติ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Cervix neoplasms
383 การพัฒนาบทบาทการส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับความ คาดหวังของชุมชน และเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพ เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Developing health promoting roles to fit the expectations of the community and health promotion network staffs, Mueang Kaen Phatthana Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ณิชาภัทร เลิศพรมาตุลี / 2554 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพzแม่แตง (เชียงใหม่)
เครือข่ายสุขภาพ
384 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง = Development of english lessons using local learning resources for Prathom Suksa 6 students at Chum Chon Ban Rong School, Ngao District, Lampang Province / มยุรี กาญจนาพิเชษฐ์ / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลำปาง
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
385 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องการจูงใจ = Development of e-learning courseware on motivation / วันรพี เพ็ชรสันทัด / 2554 /Full Text
Subject
การจูงใจ (จิตวิทยา)
แบบเรียนสำเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
386 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องการพัฒนาแผนธุรกิจ = Development of e-learning courseware on business plan development / วราภรณ์ สมวานิช / 2554 /Full Text
Subject
ธุรกิจ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การวางแผน
แบบเรียนสำเร็จรูป
387 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องการสื่อสารในองค์การ = Development of e-learning courseware on organizational communication / อภิสิทธิ์ พูลเพ็ชร์ / 2554 /Full Text
Subject
การสื่อสารในองค์การ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป
388 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องภาวะผู้นํา = Development of e-learning courseware on leadership / หทัยรัตน์ มาโยง / 2554 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป
389 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์การ = Development of E-learning courseware on organizational change management / รสนาวดี ลังการ์พินธุ์ / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาองค์การ
การพัฒนาองค์การ -- การจัดการ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
390 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องการทำงานเป็นทีม = Development of E-learning courseware on teamwork / ชัยณรงค์ หิรัญตระกูล / 2554 /Full Text
Subject
การทำงานเป็นทีม
แบบเรียนสำเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
391 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องวัฒนธรรมองค์การ = Development of E-learning courseware on organizational culture / สาวิตรี เล็กสวัสดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมองค์การ
แบบเรียนสำเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
392 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนการสอนของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ = Development of teaching support personnel of Varee Chiang Mai School / สังวาลย์ เขื่อนคำ / 2554 /Full Text
Subject
การพัฒนาบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ -- การบริหารงานบุคคล
393 การพัฒนาแบบจำลองการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงโครงการ = Development of project oriented risk management model / บริวัชร สืบคุณะ / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารโครงการ
การบริหารความเสี่ยง
ซอฟต์แวร์
394 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม กรณีศึกษาแบบหลายมาร์คเกอร์ = Development of simulation for education using Augmented reality technology : case study of multiple markers / ทรงพล ขันชัย / 2554 /Full Text
Subject
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์
395 การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณ์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงคุณลักษณ์ = Development of character test for secondary school students based on character education management concept / ประภาสร เทพแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นมัธยม
396 การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน = Development of a community participative program for alcohol drinking prevention among secondary school students / ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcohol drinking
Social asjustment
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
นักเรียน -- พฤติกรรม
397 การพัฒนาโปรแกรมจัดรูปแบบเอกสารวิทยานิพนธ์การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of thesisindependent study format setting program for Chiang Mai University Graduate Students / เพ็ญศิรินภางค์ ใจตาบุตร / 2554 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
398 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบแวน ฮีลี= Developing mathematics learning achievement on similarity of mathayom suksa 3 students using teaching and learning activities based on the Van Hiele model / กรกรต ภูมมะภูติ / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียนวชิรวิทย์
399 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและสัดส่วน โดยเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่ = Developing mathematics achievement on ratio and proportion through connecting mathematics with learning resources at Banmaengonkilek School, Chiang Mai Province / นภาภรณ์ เป็งด้วง / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
400 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Ceramic roof tile product development by using quality function deployment technique / เทพฤทธิ์ เล็กกิจเจริญชัย / 2554 /Full Text
Subject
กระเบื้องมุงหลังคา -- การผลิต
กระเบื้องดินเผา -- การผลิต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81