ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายของพืชสมุนไพรเพื่อการรักษาแบบพื้นบ้านของชุมชนม้ง: กรณีศึกษาบ้านชุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Processes of transferring local wisdom on management of medicinal herbs diversity for traditional healing of Hmong Community : A Case study of Khun Chang Khian Village, Chang Phueak Sub-district, Mueang Chiang Mai District / พัชทิชา กุลสุวรรณ์ / 2554 /Full Text
Subject
สมุนไพร -- การใช้รักษา
ยาสมุนไพร
พืชสมุนไพร -- ไทย
ม้ง
22 กลยุทธ์การต่อรองของเกษตรกรในระบบอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งในจังหวัดเชียงใหม่ = The Famers' negotiating strategies under agro-food industry : a case study of potato growers in Chiang Mai Province / นาวิน โสภาภูมิ / 2554 /Full Text
Subject
มันฝรั่ง -- การปลูก
เกษตรกร -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมเกษตร -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมอาหาร -- เชียงใหม่
23 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในการสร้าง ภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ = Integrated marketing communication strategies for brand image of Bangkok University / แคทรียา ตั้งเจริญ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การตลาด
การสื่อสาร
24 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) = Integrated marketing communication strategy in creating corporate image of the Siam Cement Public Company Limited / สุพลยุทธ์ ขาวสุทธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
การสื่อสารการตลาด
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
25 กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด = Social responsibility strategy of Nithi Foods Company Limited / กอบชัย ถาวรศรี / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท นิธิฟู้ดส์
การจัดการธุรกิจ
การพัฒนาสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
26 กลยุทธ์ที่หลากหลายในการดำเนินชีวิตและการต่อรองของแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม : กรณีศึกษาแรงวานสตรีไร้ที่ดินทำกิน = Livelihood strategies and negotiating of wage labors in agricultural sector : a case study of women landless labours / ปรีญาวัลย์ ใจปินตา / 2554 /Full Text
Subject
แรงงานในเกษตรกรรม
แรงงานสตรี
27 กลวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ของบุคลากรคนไทยในโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Self-directed learning strategies for developing English Language skills Among Thai Staff in Nakornpayap International School, Chiang Mai Province / ภูริวัจน์ วงค์เลย / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ -- การพัฒนาบุคลากร
การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
28 การกระจายตัวของต้นทุนความเสียหายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและความยินดีที่ จะจ่ายเพื่อการจัดการมลพิษทางอากาศของ ประชาชนใน จังหวัดเชียงใหม่ = Damage cost distribution from illness with respiratory diseases and willingness to pay for air pollution management in Chiang Mai province / ศิริขวัญ วงศ์นวล / 2554 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
การรักษาด้วยยา -- ต้นทุนการผลิต
ทางเดินหายใจ -- โรค
ประชากร -- เชียงใหม่
29 การกำหนดทางเลือกกลยุทธ์ในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเขลางค์นคร = Strategic choices in elderly person social welfare of Kelangnakorn Municipality / ศิริพร เป็งสลี / 2554 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ผู้สูงอายุ -- ลำปาง
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
30 การกำหนดเพศของกะโหลกศีรษะคนไทยโดยวิธีการวัดตามระบบเมตริก = Sex determination of Thai skulls by using craniometry / ตุลนาฒ ทวนธง / 2554 /Full Text
Subject
Sex Determination Analysis
Cephalometry
Dissertations, academic -- Anatomy
31 การเก็บกักแคโรทีนอยด์จากใบกะเพรา = Encapsulation of carotenoids from holy basil (ocimum sanctum L.) leaves / ทิพสุดา อาสาสรรพกิจ / 2554 /Full Text
Subject
คาโรทีนนอยด์ -- การสกัด
กะเพรา -- คาโรทีนนอยด์ -- การวิเคราะห์
กะเพรา -- การสกัด
32 การเก็บรักษาหม่อนผลสดด้วยวิธีผสมผสาน = Ripe mulberry fruit storage using integrated methods / ศศิมา ปานพรหม / 2554 /Full Text
Subject
หม่อน
หม่อน -- การเก็บและการรักษา
33 การขยายวงศัพท์และประสบการณ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านนิตยสารของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ = Vocabulary expansion and language experience to develop the magazine reading skill of the Chinese students learning Thai as a foreign language ลี่เผิง เหอ / ลี่เผิง, เหอ / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
นักศึกษา -- จีน
นิตยสาร
34 การขัดเกลาทางสังคมให้คงความเป็นไทใหญ่ : กรณีศึกษานักศึกษา เชื้อสายไทใหญ่ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Socialization to maintain being Shan : a case study of Shan students in Piang Luang sub-district, Wiang Haeng district, Chiang Mai province / ลัดดา ลอยดี / 2554 /Full Text
Subject
สังคมประกิต -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
ชาติพันธุ์วิทยา
สังคมวิทยา
35 การค้นคืนคำจากภาพเอกสารภาษาล้านนาโดยการเปรียบเทียบภาพ = Word retrieval from Lanna document image by image matching / วิลาวัลย์ ยาทองคำ / 2554 /Full Text
Subject
การประมวลผลภาพ
ภาษาล้านนา -- ภาพ
36 การค้นหารูปแบบร่วมของงานออกแบบเกมด้วยการทำเหมืองกราฟ = Discovery of common patterns in game design using graph mining / เกียรติกร สำอางค์กูล / 2554 /Full Text
Subject
เกม
เกมคอมพิวเตอร์
37 การควบคุมการเกิดสีน้ำตาลของเปลือกผลลำไย พันธุ์ดอหลังการเก็บเกี่ยวโดยโซเดียมคลอไรต์ = Browning control of postharvested Daw longan fruit pericarp by Sodium Chlorite / บัณฑิต ขันพล / 2554 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บเกี่ยว
ลำไย -- พันธุ์ดอ
โซเดียมคลอไรด์
38 การควบคุมกำลังการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับกระบวนการอบแห้งที่ควบคุมอุณหภูมิได้ = Power control of microwave heating for controllable temperature drying process / อนุสรณ์ เราเท่า / 2554 /Full Text
Subject
ไมโครเวฟ
การอบแห้ง
ความร้อน
39 การควบคุมความชื้นของถ่านหินลิกไนต์เพื่อลดฝุ่นจากการทำเหมือง = Control of moisture content of lignite for mine dust reduction / ทยุพร อินทรชิต / 2554 /Full Text
Subject
ลิกไนต์
ถ่านหิน
เหมืองถ่านหิน
40 การควบคุมรถสำรวจระยะไกลแบบไร้สาย = Wireless remote control of survey car / กล้าศักดิ์ เขื่อนนิล / 2554 /Full Text
Subject
ระบบสื่อสารไร้สาย
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81