ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง แบบรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปางขุม จังหวัดเชียงใหม่ = Development of mathematics reasoning abilities on the topic of pattern of Mathayom Suksa 1 Students at Banpangkhum School, Chiang Mai Province / หทัยวัลล์ คนเที่ยง / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านปางขุม
เหตุผล -- แบบทดสอบ
คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
362 การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จังหวัดแพร่ = Development of reading comprehension ability using problem-based learning among Prathom Suksa 6 students at Wat Muang Dang Municipal School, Phrae province / อุษณีย์ เขนยทิพย์ / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา)
การอ่านขั้นประถมศึกษา
การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
363 การพัฒนาคุกกี้แป้งข้าวเจ้าที่ลดค่าดัชนีน้ำตาลด้วยสารทดแทนความหวานและเส้นใยอาหารจากเปลือกชั้นในของผลส้มโอ = Development of rice flour cookie with reduced glycemic index using sugar substittutes and dietary fiber from pomelo albedo / สุชาดา นกเถื่อน / 2554 /Full Text
Subject
คุกกี้
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
364 การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อจำแนกและวิเคราะห์กลุ่มของหุ้นสามัญตามลักษณะมูลค่าและขนาดกิจการ = Development of prototype tool for classifying and analyzing common stocks based on value characteristics and firm size / ศุภวัฒณ์ คำเสาร์ / 2554 /Full Text
Subject
หุ้นสามัญ
หุ้นและการเล่นหุ้น
การวิเคราะห์การลงทุน
365 การพัฒนาเครื่องมือแบบเว็บเบสสำหรับการสร้างเว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก = Development of Web-based Tool for Creating Websites of the Faculty of Business Administration and Liberal Arts of Rajamangala University of Technology Lanna, Tak / วสันต์ รุ่งสว่าง / 2554 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
366 การพัฒนาชุดการสอน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Developing an instructional package on good citizenship in a democratic way of life to promote good citizenship among Mathayom Suksa 2 students in Chonlapratanphatak School, Doi Saket Distrivt, Chiang Mai Province / ศศิธร สินลา / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนชลประทานผาแตก
พลเมือง
หน้าที่พลเมือง
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
367 การพัฒนาชุดทดสอบสารกำจัดศัตรูพืช : ออร์กาโนฟอสเฟต = Pesticide Test Kit development : Oranophophate / ปาริชาติ ภูมิเทศ / 2554 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช
ออร์กาโนฟอสเฟต
368 การพัฒนาฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ = Development of educational quality assurance database for Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai / ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา -- ฐานข้อมูล
369 การพัฒนาดัชนีชี้วัดปริมาณไนโตรเจนในใบของข้าวโพด = Development of leaf Nitrogen content index for maize / กิ่งเพชร แก้วประเสริฐ / 2554 /Full Text
Subject
ไนโตรเจน -- การวิเคราะห์
ใบข้าวโพด
370 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ = Development of science process skills of Prathom Suksa 6 students through project activity / กนกพร โชคชัย / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โครงงานวิทยาศาสตร์
371 การพัฒนาทักษะการตีความโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของเด็กออทิสติกโดยใช้เทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอล = Development of mathematics interpretation skill of a child with autism using KWDL technique / รจนา พิใจ / 2554 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก -- การศึกษา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
372 การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การแนะนำ = Developing mathematics communication skill in the speaking of Mathayom Suksa 1 students through guiding strategy / สุกัญญา ลำตาล / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
การสื่อสาร -- คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
373 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้งโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบทีพีอาร์ = Use of the TPR approach on the Thai communication skills of Hmong Students / ธนพร ธนสีลังกูร / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การสื่อสาร -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- หางดง (เชียงใหม่)
ม้ง
374 การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ = Development of reading comprehension skill of a student with learning disabilities through SQ4R technique / รัชนีพร ดีปาละ / 2554 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
การอ่าน
375 การพัฒนาทักษะการอ่านและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้นิทาน = Development of reading and analytical thinking skills of Prathom Suksa 2 students through the fables / สังวาล ปัญญาหล้า / 2554 /Full Text
Subject
นิทาน -- ประวัติและการวิจารณ์
นิทาน -- การวิเคราะห์
นักเรียนประถมศึกษา
376 การพัฒนานโยบายและข้อกำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการผลิตขาเทียมเพื่อการส่งออก = Development of policy and regulation conformed to international standard in prosthesis production for export / นัยนา คงสุคนธ์ / 2554 /Full Text
Subject
ขาเทียม
การผลิต
การส่งออก
377 การพัฒนาแนวทางการค้นหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลบนระบบจัดการฐานข้อมูล = Development of data-duplication detection approach on database management system / เกียรติศักดิ์ จันทร์หอม / 2554 /Full Text
Subject
ฐานข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
378 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก = Development of nursing practice guidelines for self-management support among older persons with heart failure, Somdejphajaotaksinmaharaj Hospital, Tak Province / ณัฐธิดา ฉัตรประพันธ์ / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
หัวใจวาย
ผู้สูงอายุ
379 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการจัดการอาการ เหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for Fatigue Management Among Patients with Bone Tumor and Soft Tissue Sarcoma, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / จงกล ต้อยมาเมือง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Neoplasms
Fatigue
380 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเร่งด่วน แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Development of clinical practice guidelines for care of older persons with hypertensive urgency, emergency unit, Srisangworn Sukhothai hospital / เดือนนภา อิ่มเพ็ง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension in old age


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81